Báo Bắc Giang thông báo tuyển dụng biên tập viên, biên dịch viên tiếng Anh

11/01/2017

Báo Bắc Giang thông báo tuyển dụng biên tập viên, biên dịch viên tiếng Anh như sau:

[slideshare id=74974626&doc=bobcgiangthngbotuyndngbintpvinbindchvintinganh-170413094622]

Nguồn tin: Báo Bắc Giang