Bệnh viện Đa khoa khu vực Tĩnh Gia, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động năm 2019

22/08/2019

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội sủa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứQuyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;

Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ văn bản số 9438/UBND-THKH ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc Bệnh viện Đa khoa khu vực Tĩnh Gia năm 2019;

Căn cứ Công văn số 1407/SNV-CCVC ngày 31/7/2019 của Sở Nội vụ Thanh Hóa về việc tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc Bệnh viện Đa khoa khu vực Tĩnh Gia.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tĩnh Gia Thông báo tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019 như sau:

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN.
1. Số lượng cần tuyển dụng: 143 người
2. Vị trí việc làm cần tuyển:
– Khối chuyên môn, nghiệp vụ: 121 người, gồm các vị trí việc làm sau:
+ Bác sĩ hạng III (V.08.01.03): 25 người
+ Dược sĩ hạng III (V.08.08.22): 02 người
+ Dược sĩ hạng IV (V.08.08.23): 05 người
+ Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12): 12 người
+ Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13): 55 người
+ Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18): 04 người
+ Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19): 10 người
+ Hộ sinh hạng III (V.08.06.15): 03 người
+ Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16): 05 người
– Khối hành chính: 20 người, gồm các vị trí việc làm sau:
+ Chuyên viên (01.003): 12 người
+ Kế toán viên (06.031): 07 người
+ Văn thư trung cấp (02.008): 01 người
– Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP:02 người, gồm: Lái xe 01 người; Nhân viên sửa chữa điện nước, bảo trì thiết bị y tế: 01 người.
Tài liệu và đề thi viên chức y tế
3. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:
 a) Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
b) Yêu cầu về trình độ chuyên môn:
– Bác sĩ hạng III (V.08.01.03): Yêu cầu tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, hoặc bác sĩ chuyên khoa phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng (trừ bác sĩ y học dự phòng).
– Dược sĩ hạng III (V.08.08.22): Yêu cầu tốt nghiệp đại học Dược
– Dược sĩ hạng IV (V.08.08.23): Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp dược trở lên.
– Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12): Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành điều dưỡng.
– Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13): Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hộ sinh hoặc y sĩ thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành điều dưỡng theo quy định.
– Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18): Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc (xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hình răng, vật lý trị liệu/phục hồi chức năng); nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo quy định.
– Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19): Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc (xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hình răng, vật lý trị liệu/phục hồi chức năng); nếu tốt nghiệp chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo quy định.
– Hộ sinh hạng III (V.08.06.15): Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành hộ sinh, sản phụ khoa.
– Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16): Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hộ sinh, sản phụ khoa, sản nhi.
– Chuyên viên (01.003): Yêu cầu tốt nghiệp đại học các ngành hoặc chuyên ngành: Bảo hiểm, Công nghệ thông tin, Công tác xã hội, Luật kinh tế, Quản lý bệnh viện, Y học dự phòng.
– Văn thư trung cấp (02.008): Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư.
– Kế toán viên (06.031): Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán.
– Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn hoặc chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.
c) Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học:
c1) Về trình độ ngoại ngữ:
– Đối với viên chức khối chuyên môn y, dược:
+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ đại học;
+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ cao đẳng, trung cấp.
– Đối với viên chức khối hành chính:
+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với vị trí chuyên viên, văn thư, kế toán viên, kế toán viên cao đẳng.
+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với các vị trí kế toán viên trung cấp, cán sự, nhân viên, văn thư trung cấp
c2) Về trình độ tin học:
Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
(Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo Công văn số 2847/SGDĐT-GDTX ngày 13/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học).
d) Đối với vị trí lái xe.
– Là công dân nam giới Việt Nam có địa chỉ thường trú trên địa bàn huyện Tĩnh Gia và cách bệnh viện không quá 5 km;
– Có giấy phép lái xe hạng B2 trở lên;
– Tuổi đời từ đủ 18 đến 50 tuổi;
– Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt;
– Có kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống;
– Có đủ sức khỏe để làm việc theo yêu cầu của công việc;
– Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hình sự, quản chế hành chính.
e) Đối với vị trí sửa chữa điện nước, bảo trì thiết bị y tế.
– Có trình độ chuyên môn từ Cao đẳng sửa chữa điện nước; sửa chữa, bảo trì thiết bị y tế trở lên.
– Là công dân nam giới có tuổi đời từ đủ 18 đến 50 tuổi;
– Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt;
– Có kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống;
– Có đủ sức khỏe để làm việc theo yêu cầu của công việc;
– Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hình sự, quản chế hành chính.
II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Hình thức tuyển dụng.
a) Đối với tuyển dụng viên chức:
Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
b) Đối với tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: Áp dụng hình thức xét tuyển thông qua kiểm tra, sát hạch bằng phỏng vấn trực tiếp.
b1) Đối với vị trí lái xe:
Áp dụng hình thức xét tuyển dựa trên hồ sơ đăng ký tuyển dụng. Trong đó, căn cứ vào các tiêu chí như: Trình độ văn hóa, lý lịch nhân thân, tình trạng sức khỏe, nơi đăng ký thường trú và các yêu cầu khác tại điểm d, khoản 3, mục I của thông báo này. Trong trường hợp cần thiết Hội đồng tuyển dụng có thể sát hạch bằng phỏng vấn trực tiếp.
b2) Đối với vị trí sửa chữa điện nước, bảo trì thiết bị y tế:
Áp dụng hình thức xét tuyển dựa trên hồ sơ đăng ký tuyển dụng. Trong đó, căn cứ vào các tiêu chí như: Trình độ chuyên môn, lý lịch nhân thân, tình trạng sức khỏe và các yêu cầu khác tại điểm e, khoản 3, mục I của thông báo này. Trong trường hợp cần thiết Hội đồng tuyển dụng có thể sát hạch bằng phỏng vấn trực tiếp.
2. Nội dung xét tuyển:
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Đơn đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2. Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm kiến thức chung, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển.
– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
– Thời gian phỏng vấn 30 phút/thí sinh.
– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:
3.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải đạt kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 từ 50 điểm trở lên. Khi triển khai thực hiện quy trình tuyển dụng, Giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Tĩnh Gia căn cứ số lượng bác sĩ hiện có và được tuyển dụng mới để xác định và thực hiện tuyển dụng số lượng dược sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hành chính bảo đảm đúng tỷ lệ, cơ cấu, chủng loại nhân lực đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
Trong đó:
– Ưu tiên xét tuyển trước đối với người có thời gian hợp đồng lao động tại bệnh viện từ ngày 27/7/2015 trở  về trước, có năng lực, chuyên môn phù hợp với vị trí cần tuyển dụng.
– Nếu còn chỉ tiêu thì xét tuyển các trường hợp còn lại theo kết quả điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên (nếu có) theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
3.3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
4. Hồ sơ dự tuyển gồm:
– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ;
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;
– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
 5. Thời gian, địa điểm đăng ký dự tuyển.
 – Thời gian nhận hồ sơ dự thi: thời gian 30 ngày kể từ ngày 16/9/2019 đến ngày 15/10/2019 (Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút. Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ các ngày làm việc trong tuần )
 – Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tĩnh Gia.
 – Số điện thoại liên hệ: 02373.861.006.
6. Lệ phí xét tuyển.
Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Trên đây là Thông báotuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tĩnh Gia./.
Nguồn tin: bvkvtinhgia.com.vn