Bệnh viện Ung Bướu Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

09/09/2019

Bệnh viện Ung Bướu Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 195 chỉ tiêu, trong đó:

– Khối Chuyên môn, nghiệp vụ: 165 chỉ tiêu.

– Khối Hành chính: 30 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 08/09/2019 đến hết ngày 08/10/2019.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính, Bệnh viện Ung Bướu Thanh Hóa.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Nguồn tin: benhvienungbuouthanhhoa.vn