Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tuyển dụng công chức năm 2012

17/09/2012

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có nhu cầu tuyển dụng 41 công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý hành chính nhà nước thuộc Bộ.

 

THÔNG BÁO
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2012
Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có nhu cầu tuyển dụng 41 công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý hành chính nhà nước thuộc Bộ.
 
I. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Trình độ đào tạo:
– Tốt nghiệp đại học trở lên ở chuyên ngành phù hợp theo vị trí dự tuyển;
– Có văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh trình độ C hoặc tương đương trở lên. Đối với những vị trí yêu cầu tiếng Anh hoặc một ngoại ngữ khác ở trình độ cao hơn sẽ có quy định riêng theo vị trí việc làm tại mục II của thông báo;
– Tin học văn phòng.
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;
2. Không tiếp nhận đăng ký dự tuyển đối với các trường hợp:
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Toà án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
 
II. CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO  VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM  DỰ TUYỂN
1. Vụ Pháp chế:  02 chỉ tiêu, chuyên ngành luật.
2. Vụ Tổ chức cán bộ: 01 chỉ tiêu, chuyên ngành luật hoặc kinh tế lao động.
3. Vụ Lao động- Tiền lương: 02 chỉ tiêu, chuyên ngành kinh tế, hoặc quản trị nhân lực, hoặc luật.
4. Vụ Bảo hiểm xã hội: 02 chỉ tiêu; thuộc chuyên ngành:
– Kinh tế Bảo hiểm:
01 chỉ tiêu;
– Tiếng Anh hoặc các chuyên ngành kinh tế nhưng sử dụng thành thạo tiếng Anh ở tất cả các kỹ năng:
01 chỉ tiêu.
5. Vụ Bình đẳng giới: 01 chỉ tiêu, chuyên ngành công tác xã hội và đã có kinh nghiệm công tác, nghiên cứu, đề xuất chính sách ở lĩnh vực bình đẳng giới.
6. Văn phòng Bộ: 01 chỉ tiêu phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, thuộc một trong các chuyên ngành: kinh tế, luật, hoặc hành chính công.
7. Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em: 02 chỉ tiêu; thuộc một trong các chuyên ngành: công tác xã hội, tâm lý, xã hội học, quản trị nhân lực, luật.
8. Cục An toàn lao động: 06 chỉ tiêu; thuộc chuyên ngành:
– Điện- Tự động hóa:
01 chỉ tiêu;
– Nhiệt điện:
01 chỉ tiêu;
– Nhiệt lạnh:
01 chỉ tiêu;
– Xây dựng dân dụng và công nghiệp:
01 chỉ tiêu;
– Tài chính, kế toán:
02 chỉ tiêu.
9. Cục Quản lý lao động ngoài nước: 07 chỉ tiêu, vào các vị trí:
– Chuyên viên phòng Thị trường lao động: tốt nghiệp đại học trở lên và sử dụng thành thạo tiếng Trung Quốc, tiếng Anh hoặc tiếng Nhật:
01 chỉ tiêu;
– Chuyên viên phòng Quản lý lao động: tốt nghiệp đại học trở lên và sử dụng thành thạo tiếng Trung Quốc:
01 chỉ tiêu;
– Chuyên viên phòng Đào tạo: tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế hoặc quản trị nhân lực:
01 chỉ tiêu;
– Chuyên viên phòng Thanh tra: tốt nghiệp chuyên ngành luật:
01 chỉ tiêu;
– Chuyên viên Văn phòng Cục: tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin:
01 chỉ tiêu;
– Chuyên viên phòng Kế hoạch- Tài chính: tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính:
02 chỉ tiêu.
Ngoài các yêu cầu điều kiện về chuyên ngành và ngoại ngữ, người dự tuyển vào Cục Quản lý lao động ngoài nước phải có kinh nghiệm công tác ở lĩnh vực xuất khẩu lao động hoặc các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công tác xuất khẩu lao động và quản lý lao động đang làm việc ở nước ngoài; trừ vị trí dự tuyển vào phòng Kế hoạch- Tài chính và Văn phòng Cục.
10. Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội: 03 chỉ tiêu; thuộc chuyên ngành:
– Kinh tế hoặc công tác xã hội:
02 chỉ tiêu;
– Tài chính, Kế toán:
01 chỉ tiêu.
11. Cục Người có công: 07 chỉ tiêu; vào các vị trí:
– Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ: tốt nghiệp chuyên ngành quản trị nhân lực:
01 chỉ tiêu;
– Chuyên viên phòng Lưu trữ hồ sơ: tốt nghiệp chuyên ngành quản trị nhân lực, công nghệ thông tin:
03 chỉ tiêu;
– Chuyên viên phòng Tuyên truyền- thi đua: tốt nghiệp chuyên ngành Luật, Quản trị nhân lực:
01 chỉ tiêu;
– Chuyên viên phòng Kế hoạch- Tài chính: tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính- ngân hàng, Quản trị kinh doanh:
02 chỉ tiêu.
12. Cục Việc làm: 07 chỉ tiêu; thuộc chuyên ngành:
– Kinh tế hoặc luật:
03 chỉ tiêu;
– Bảo hiểm:
01 chỉ tiêu;
– Quản lý kinh tế:
01 chỉ tiêu;
– Kế toán, tài chính:
02 chỉ tiêu.
Ngoài các yêu cầu điều kiện về chuyên ngành, người dự tuyển vào Cục Việc làm phải có kinh nghiệm công tác, nghiên cứu, đề xuất chính sách ở lĩnh vực lao động, việc làm.
III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức được bỏ trong bì hồ sơ, có thống kê đầy đủ danh mục tài liệu. Hồ sơ gồm:
1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ;
2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh màu 4×6), có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
3. Bản sao giấy khai sinh;
4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (công chứng hoặc bản chụp được cơ quan có thẩm quyền chứng thực);
5. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
7. 04 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.
Hồ sơ được đựng trong bì cỡ 22x32cm, mặt trước ghi rõ “HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC VÀO BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NĂM 2012”, Ghi đầy đủ họ tên và thống kê toàn bộ các tài liệu có trong hồ sơ.
IV. MÔN THI VÀ HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI; CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
1. Môn thi và hình thức thi: thực hiện theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
2. Nội dung thi: Danh mục tài liệu ôn thi được đăng trên Website của Bộ: www.molisa.gov.vn
3. Ưu tiên trong tuyển dụng: thực hiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
V. THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ THI
1. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 19/9  đến 19/10/2012, vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
2. Địa điểm nộp hồ sơ: tại đơn vị đăng ký dự tuyển (địa điểm cụ thể niêm yết tại trụ sở cơ quan Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, cổng số 2 Đinh Lễ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
3. Lệ phí thi: thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.

Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đã có đủ giấy tờ theo quy định tại mục III của Thông báo và do người đăng ký dự tuyển trực tiếp đến nộp. Không trả lại hồ sơ đối với các trường hợp không trúng tuyển./.

Có thể bạn quan tâm:
Đăng ký ôn thi công chức, viên chức:
Thông báo tuyển dụng của Tỉnh/Thành:

Leave a Reply

Your email address will not be published.