Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyển dụng

26/05/2018

Thực hiện chủ trương về thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thi tuyển Viện trưởng Viện Quy hoạch Thuỷ lợi.

1. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung thi:

Theo quy định tại văn bản số 2424/BNV-CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ và Quyết định số 1833/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề án “Thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện Quy hoạch Thuỷ lợi”.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu gửi kèm hồ sơ cá nhân.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 28/5/2018 đến hết ngày 22/6/2018 (theo dấu bưu điện đối với ứng viên gửi qua đường bưu điện).

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 0243.7347043.

(Nội dung Quyết định số 1833/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/5/2018, đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung thi và mẫu Đơn đăng ký dự tuyển được đăng tại website: www.mard.gov.vn)./.

*** Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung thi

ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG THI

(Kèm theo Thông báo số:  3946/TB-BNN-TCCB ngày 25/5/2018

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Đối tượng tham gia dự tuyển:

a) Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển (theo quy định tại khoản 1, Mục II Công văn số 2424/BNV-CCVC), cụ thể như sau:

– Công chức, viên chức đang công tác tại Viện Quy hoạch Thuỷ lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch chức danh Viện trưởng Viện Quy hoạch Thuỷ lợi giai đoạn 2016-2021 và không thuộc diện được quyền miễn đăng ký.

– Những công chức, viên chức không công tác tại Viện Quy hoạch Thuỷ lợi nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương chức danh Viện trưởng Viện Quy hoạch Thuỷ lợi đang công tác tại Bộ, ban, ngành, lĩnh vực, địa phương được quyền tham gia dự tuyển, gồm:

+ Đang công tác tại các Viện, Trường, Ban, Trung tâm, Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ, Tổng cục thuộc Bộ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch chức danh Viện trưởng hoặc tương đương.

+ Đang công tác trong lĩnh vực thuỷ lợi; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch chức danh Viện trưởng, Giám đốc Sở hoặc tương đương, đang công tác tại các Bộ, ban, ngành khác ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Đối tượng được cử tham gia dự tuyển (theo quy định tại khoản 2, Mục II, Công văn số 2424/BNV-CCVC): Trong trường hợp cần thiết (không đủ số lượng ứng viên theo quy định hoặc tìm nhân tố đáp ứng tốt yêu cầu vị trí cần tuyển) thì Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Viện trưởng Viện Quy hoạch Thuỷ lợi có trách nhiệm tham mưu đề cử; tập thể Lãnh đạo Bộ đề cử để báo cáo Ban cán sự phê duyệt.

2. Tiêu chuẩn:

a) Tiêu chuẩn chung theo Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý:

– Về chính trị tư tưởng: Trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

– Về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật: Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; không tham vọng quyền lực, không háo danh; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp. Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm; công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

– Về năng lực và uy tín: Có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo. Có khả năng phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó và những hạn chế, bất cập trong thực tiễn; mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để phát huy, thúc đẩy hoặc tháo gỡ. Có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công; cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ. Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

b) Tiêu chuẩn cụ thể:

– Là nghiên cứu viên chính hoặc tương đương trở lên;

–  Có bằng Thạc sĩ thuộc chuyên ngành thuỷ lợi.

– Thành thạo một ngoại ngữ thông dụng.

– Có trình độ cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị;

– Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thuỷ lợi.

– Sử dụng thành thạo máy vi tính, tổ chức triển khai hệ thống và áp dụng kỹ năng về tin học hóa vào công tác lãnh đạo, quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.

3. Điều kiện dự tuyển:

– Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận;

– Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định;

– Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

– Không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức; Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 56 Luật Viên chức và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

4. Nội dung thi (thi viết và thi trình bày Đề án):

a) Bài thi viết (100 điểm):

– Nội dung bài thi: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển thuỷ lợi; Kiến thức chuyên môn về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ liên quan đến lĩnh vực thuỷ lợi; công tác thiết kế quy hoạch thuỷ lợi; Chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Viện trưởng Viện Quy hoạch Thuỷ lợi.

– Phương thức thi: Đề thi mở, được dùng tài liệu; làm 180 phút, làm bài tập trung trong phòng thi theo hình thức thi viết thông lệ.

b) Bảo vệ Đề án (100 điểm, trong đó: xây dựng đề án 20 điểm; bảo vệ đề án 40 điểm; trả lời các câu hỏi 40 điểm).

– Nội dung Đề án:

+ Chuẩn bị và trình bày Đề án với chủ đề: Nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Viện Quy hoạch Thuỷ lợi nhằm thích ứng với cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ.

+ Chương trình hành động cụ thể nếu được bổ nhiệm (2018-2023).

– Phương thức chuẩn bị Đề án: Ứng viên xây dựng Đề án và nộp cho Hội đồng trước 03 ngày thi trình bày Đề án.

Đề án được chế bản, đóng quyển theo kích thước giấy in khổ A4, tối thiểu 20 trang – tối đa 30 trang, thể thức trình bày theo quy định./.

Nguồn tin: www.mard.gov.vn