Bộ Tài chính tuyển dụng chức danh Phó Trưởng phòng Thanh tra

26/02/2018

Thực hiện Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Thanh tra Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-BTC ngày 12/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Tài chính thông báo việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Thanh tra Bộ Tài chính như sau:

1. Vị trí thi tuyển

a) Vị trí Phó Trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp, Thanh tra Bộ Tài chính: Phụ trách công tác nội vụ, giám sát việc chấp hành quy chế, tổ chức triển khai công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ thanh tra cho hệ thống thanh tra ngành Tài chính.

b) Vị trí Phó Trưởng phòng Thanh tra giá và các Quỹ tài chính (gọi tắt là Phòng Thanh tra 5) của Thanh tra Bộ Tài chính: Phụ trách công tác xây dựng quy trình, kỹ năng nghiệp vụ và tổ chức thực hiện công tác thanh tra lĩnh vực giá và các Quỹ tài chính.

c) Vị trí Phó Trưởng phòng thanh tra chấp hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng (gọi tắt là Phòng Thanh tra 6) của Thanh tra Bộ Tài chính: Phụ trách công tác xây dựng quy trình, kỹ năng nghiệp vụ thanh tra và tổ chức thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý tài sản công.

2. Đối tượng tham gia dự tuyển

  a) Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển: Thanh tra viên đang công tác tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính hoặc các Bộ, ngành, địa phương khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương giai đoạn 2016-2021.

  b) Đối tượng được cử tham gia dự tuyển: Thanh tra viên không nằm trong quy hoạch chức danh tuyển chọn hoặc chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn (bao gồm cả trường hợp không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn và có thể không phải là đảng viên) được Lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt trên cơ sở đề xuất của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Tài chính.

Đối tượng tham gia dự tuyển chỉ được đăng ký/cử tham gia dự tuyển vào 01 trong 03 vị trí nêu trên.

  3. Tiêu chuẩn, điều kiện

Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện chung sau đây:

3.1. Đạt tiêu chuẩn chung của cán bộ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (Khoá VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

a) Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

b) Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

c) Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

d) Có bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở lập trường giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển, tổng kết thực tiễn, tham gia xây dựng đường lối, chính sách, pháp luật; thuyết phục và tổ chức nhân dân thực hiện. Có ý thức và khả năng đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

đ) Gương mẫu về đạo đức, lối sống. Có tác phong dân chủ, khoa học, có khả năng tập hợp quần chúng, đoàn kết cán bộ.

e) Có kiến thức về khoa học lãnh đạo và quản lý. Đã học tập có hệ thống ở các trường của Đảng, Nhà nước và đoàn thể nhân dân; trải qua hoạt động thực tiễn có hiệu quả.

3.2. Đáp ứng đủ các điều kiện quy định chung về bổ nhiệm, bao gồm:

a) Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận; có bản kê khai tài sản theo quy định.

b) Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định, cụ thể: Công chức bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ.

c) Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

d) Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách đến cách chức; không trong thời gian bị xem xét kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử; chưa từng bị kỷ luật cách chức do tham nhũng.

3.3. Công chức đăng ký tham gia dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính quy định tại Quyết định số 2928/QĐ-BTC ngày 24/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan đang công tác, cụ thể:

a) Năng lực chuyên môn: Am hiểu chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để vận dụng vào hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; Nắm được nguyên tắc, chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội; Am hiểu tình hình kinh tế – xã hội; Nắm được quy trình nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; có khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao; Có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động quản lý ở cấp cơ sở.

b) Trình độ đào tạo, bồi dưỡng và thâm niên công tác

– Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy trở lên về kinh tế, tài chính hoặc phù hợp với lĩnh vực chuyên môn dự kiến thi tuyển;

– Có trình độ lý luận chính trị sơ cấp hoặc trung cấp theo quy định về xác định trình độ lý luận chính trị của Đảng;

– Có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực tài chính tối thiểu 03 năm (không kể thời gian tập sự, thử việc).

c) Kết quả công tác: Được cơ quan công chức đang công tác đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 năm liền kề năm dự thi.

4. Hồ sơ đăng ký dự thi

– Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính);

– Sơ yếu lý lịch cán bộ theo mẫu 2C-BNV/2008 (được cơ quan nơi người dự thi đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự thi, trong đó ghi nhận xét, đánh giá);

– Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác. Trường hợp người tham gia dự tuyển (đăng ký tham gia dự tuyển hoặc được đề cử tham gia dự tuyển) từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý người tham gia dự tuyển đồng ý cho người đó tham gia dự tuyển; Bản sao nhận xét, đánh giá của cá nhân có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong 3 năm liền gần nhất;

– Bản kê khai tài sản và thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự thi;

– Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình (nếu là Đảng viên);

– Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với đối tượng đăng ký dự tuyển);

– Quyết định bổ nhiệm ngạch công chức (bản sao);

– Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ (nếu là văn bằng do các cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải được dịch công chứng sang tiếng việt kèm giấy công nhận văn bằng được Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp);

– Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nhận hồ sơ đăng ký dự thi).

Trường hợp người tham gia dự thi (đăng ký tham gia dự thi hoặc được đề cử tham gia dự thi) từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự thi đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự thi và chuyển công tác nếu trúng tuyển.

5. Nội dung, hình thức thi (thi viết và thi trình bày Đề án):

  a) Bài thi viết (100 điểm):

  – Nội dung bài thi: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành tài chính; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý của Thanh tra Bộ Tài chính; chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của vị trí chức danh thi tuyển; Kỹ năng, nghiệp vụ thanh tra tài chính và liên hệ thực tiễn công tác của bản thân nếu được bổ nhiệm vào vị trí Phó trưởng phòng phụ trách lĩnh vực theo yêu cầu..

  – Phương thức thi: Đề thi mở, được dùng tài liệu; thời gian thi 180 phút, làm bài tập trung trong phòng thi theo hình thức thi viết.

Người dự tuyển được gửi đơn đề nghị phúc khảo trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo kết quả chấm thi. Người dự thi có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên được tham gia phần thi trình bày Đề án.

  b) Bảo vệ Đề án (100 điểm, trong đó: xây dựng đề án 20 điểm; bảo vệ đề án 40 điểm; trả lời các câu hỏi 40 điểm)

– Nội dung Đề án: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế trong công tác thanh tra của Bộ Tài chính, nêu rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác thanh tra; chương trình hành động nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn.

– Phương thức xây dựng và bảo vệ Đề án:

+ Bộ Tài chính công bố danh mục các Đề án thi tuyển trước 10 ngày làm việc tính đến ngày tổ chức xây dựng Đề án để ứng viên chuẩn bị.

+ Bộ Tài chính tổ chức cho các ứng viên được xây dựng Đề án (lựa chọn trong danh mục các Đề án đã công bố) trong thời gian 01 ngày làm việc (08 giờ) và nộp Đề án trong ngày.

+ Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức xây dựng Đề án, Bộ Tài chính tổ chức cho ứng viên bảo vệ Đề án. Ứng viên trình bày đề án tối đa 45 phút; trả lời câu hỏi về Đề án từ 60 – 90 phút.

+ Hội đồng thi tuyển công bố công khai kết quả điểm trình bày Đề án của người dự tuyển ngay sau khi kết thúc việc tổ chức thi trình bày đề án. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi trình bày Đề án. Người trúng tuyển là người có số điểm thi trình bày Đề án cao nhất trong số những người đạt trên 50 điểm.

6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 19/3/2018 đến hết ngày 30/3/2018 (theo dấu bưu điện đối với ứng viên gửi qua đường bưu điện).

b) Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 814 – Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính – 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.22202828./.

Đơn đăng ký dự tuyển
Nguồn tin: mof.gov.vn