Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tuyển dụng công chức năm 2019

09/09/2019

Căn cứ Quyết định số 3119/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tuyển dụng công chức năm 2019, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ THI TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển công chức:

1.1. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

1.2. Đủ 18 tuổi trở lên;

1.3. Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

1.4. Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí tuyển dụng;

1.5. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

1.6. Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

1.7. Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

2.1. Không cư trú tại Việt Nam;

2.2. Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

2.3. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở  giáo dục.

iI. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Căn cứ nhu cầu công tác thực tế của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức   năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là: 91 chỉ tiêu.  

Việc đăng ký tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo theo quy định của Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9 tháng 10       năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và  Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức. Cụ thể:

1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;

2. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (Nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện chứng chỉ trong thời gian tập sự); hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công;

3. Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

4. Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Thông báo)

III. ƯU TIÊN TRONG THI TUYỂN CÔNG CHỨC

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức trên giấy.

1.1. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần

– Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hoá, thể thao và du lịch, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;

– Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

(Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ, thí sinh không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1).

– Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

(Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học, thí sinh không phải thi tin học tại vòng 1).

1.2. Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

1.3. Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

1.4. Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi trắc nghiệm Kiến thức chung, Ngoại ngữ, Tin học; nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi, thí sinh được thi tiếp vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

2.1. Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của thí sinh dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

2.2. Hình thức thi: Thi viết.

2.3. Thời gian thi: 180 phút.

2.4. Thang điểm: 100 điểm.

Thông báo mở lớp ôn thi công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

V. TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Phiếu đăng ký dự tuyển:

1.1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Thông báo này.

1.2. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào từ 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả thi tuyển.

2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

2.1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (Từ ngày 09/9/2019 đến 17 giờ 00 ngày 08/10/2019).

2.2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 .

3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

(Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo Thông báo)

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ LỆ PHÍ DỰ THI

Thời gian, địa điểm và lệ phí dự thi sẽ thông báo cụ thể đến từng thí sinh và trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch./.

 

PHỤ LỤC 2

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

(Ban hành kèm theo Thông báo số 3579/TB-BVHTTDL ngày 09 tháng 9 năm 2019

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

______________

 

 

TT Tên đơn vị đăng ký tuyển dụng Địa điểm tiếp nhận phiếu

đăng ký dự tuyển

Điện thoại liên hệ
1 Vụ Văn hóa dân tộc Trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439438231 (máy lẻ 212, 128)
2 Vụ Gia đình Trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439438231

(máy lẻ 240)

3 Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phòng 402, tầng 4, nhà D, trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0913212005

0977222269

4 Vụ Kế hoạch, Tài chính Phòng Ngân sách sự nghiệp, Vụ Kế hoạch, Tài chính, tầng 1, nhà A, trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439438081

0913383269

5 Vụ Đào tạo Phòng 303, tầng 3, nhà A trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0912019232
6 Vụ Pháp chế Phòng 504, tầng 5, nhà A, trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0906262620
7 Đoàn Thanh niên Bộ Văn phòng Đoàn Thanh niên Bộ, tầng 4, nhà C, trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0904626265
8 Văn phòng Bộ Phòng Hành chính – Lưu trữ, Văn phòng Bộ, tầng 1, nhà C,  trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439438231

(máy lẻ 194)

 

9 Thanh tra Bộ Phòng Hành chính – Tổng hợp, tầng 4, nhà C, trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439437610

 

10 Cục Di sản văn hóa Văn phòng Cục Di sản văn hóa, tầng 1, nhà Đ, trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439447540
11 Cục Nghệ thuật biểu diễn Văn phòng Cục Nghệ thuật biểu diễn, số 32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội 0902191588
12 Cục Điện ảnh Văn phòng Cục Điện ảnh, số 147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 02438462588
13 Cục Bản quyền tác giả Văn phòng Cục Bản quyền tác giả, số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 02438432630
14 Cục Văn hóa cơ sở Văn phòng Cục Văn hóa cơ sở, tầng 2, nhà C, trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02438251677

0916654899

15 Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội 0977058383
16 Cục Hợp tác quốc tế Văn phòng Cục Hợp tác quốc tế, tầng 3, nhà C, trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0988772766
17 Tổng cục Thể dục thể thao Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thể dục thể thao, tầng 5, nhà B, số 36, Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội 0904156968
18 Tổng cục Du lịch Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Du lịch, tầng 4, số 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 02439423760

(Máy lẻ 143)

19 Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam Số 01 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội 0983688790

 

 

PHỤ LỤC 1
Chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn vị trí tuyển dụng công chức năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(Ban hành kèm theo Thông báo số 3579 /TB-BVHTTDL ngày 09 tháng 9 năm 2019
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TT Đơn vị  đăng ký tuyển dụng Chỉ tiêu  tuyển dụng Vị trí việc làm tuyển dụng Điều kiện tiêu chuẩn trình độ
đào tạo VTVL tuyển dụng
Điều kiện,
tiêu chuẩn  khác
Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành  ngoại ngữ hoặc tin học
Trình độ đào tạo
chuyên môn
Chứng chỉ
nghiệp vụ
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Vụ Văn hóa dân tộc
(03 chỉ tiêu)
1 Chuyên viên công tác xây dựng và thực hiện chính sách văn hóa dân tộc thiểu số Văn hóa; Khoa học xã hội và nhân văn
1 Chuyên viên công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa các dân tộc thiểu số Văn hóa; Khoa học xã hội và nhân văn
1 Chuyên viên công tác Hành chính – Văn thư Hành chính; Văn thư, Lưu trữ; Khoa học xã hội và nhân văn; Quản trị kinh doanh Văn thư – Lưu trữ (đối với các trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên ngành Khoa học xã hội và nhân văn; Quản trị kinh doanh)
2 Vụ Gia đình
(06 chỉ tiêu)
1 Chuyên viên theo dõi phòng, chống bạo lực gia đình Tâm lý học; Công tác xã hội; Xã hội học; Y tế công cộng; Gia đình
1 Chuyên viên theo dõi bình đẳng giới trong gia đình Tâm lý học; Công tác xã hội; Xã hội học; Y tế công cộng; Gia đình
1 Chuyên viên theo dõi chăm sóc người cao tuổi Tâm lý học; Công tác xã hội; Xã hội học; Y tế công cộng; Gia đình
1 Chuyên viên theo dõi và xây dựng chính sách về gia đình Luật
1 Chuyên viên theo dõi xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình Tâm lý học; Công tác xã hội; Xã hội học; Y tế công cộng; Gia đình; Kinh tế; Thống kê
1 Chuyên viên theo dõi hợp tác quốc tế về gia đình Quan hệ quốc tế; Quốc tế học Ngoại ngữ tiếng Anh
3 Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
(01 chỉ tiêu)
1 Chuyên viên theo dõi nhiệm vụ quản lý phát triển công nghệ, phòng Quản lý phát triển công nghệ Kinh tế
4 Vụ Kế hoạch, Tài chính
(03 chỉ tiêu)
1 Chuyên viên làm việc tại Phòng Đầu tư kinh doanh và Thương mại Luật Kinh tế; Luật Quốc tế
1 Chuyên viên làm việc tại Phòng Kiểm tra Quyết toán Kế toán kiểm toán
1 Chuyên viên   làm việc tại Phòng  Kế hoạch, Tổng hợp và Quy hoạch kiêm công tác hành chính văn thư Vụ Quản lý Văn hóa Văn thư, lưu trữ trở lên
5 Vụ Đào tạo
(02 chỉ tiêu)
1 Chuyên viên công tác cải cách hành chính; quản lý học sinh, sinh viên; trang tin điện tử;  hành chính văn thư Khoa học xã hội và nhân văn Nữ giới
1 Chuyên viên theo dõi công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo; đào tạo, bồi dưỡng và quản lý lưu học sinh ở nước ngoài Ngôn ngữ Anh Ngoại ngữ tiếng Anh
6 Vụ
Pháp chế
(01 chỉ tiêu)
1 Chuyên viên thực hiện công tác pháp chế Luật
7 Đoàn
Thanh niên Bộ
(01 chỉ tiêu)
1 Chuyên viên chuyên trách Đoàn Mỹ thuật; Quản lý văn hóa; Công tác xã hội; Chính trị học; Triết học; Xã hội học; Quan hệ quốc tế Độ tuổi: Từ 22 đến 31 tuổi
8 Văn phòng Bộ
(11 chỉ tiêu)
2 Chuyên viên hành chính, Phòng Hành chính – Lưu trữ Quản lý nhà nước; Quan hệ quốc tế
1 Chuyên viên an ninh – quốc phòng, Phòng Hành chính – Lưu trữ Giáo dục quốc phòng và an ninh Nam giới
3 Chuyên viên văn thư, Phòng Hành chính – Lưu trữ Văn thư, Lưu trữ; Luật; Hành chính
1 Chuyên viên truyền thông, Phòng truyền thông Báo chí; Truyền thông
1 Chuyên viên cải cách hành chính, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Hành chính; Luật
1 Chuyên viên tổng hợp, Phòng Tổng hợp Văn hóa học
1 Chuyên viên quản trị công sở, Phòng Quản trị Quản lý văn hóa
1 Chuyên viên kế toán tổng hợp, Phòng Tài vụ Kế toán
9 Thanh tra Bộ
(04 chỉ tiêu)
1 Chuyên viên công tác văn thư – hành chính, Phòng Hành chính – Tổng hợp Văn hóa; Quan hệ quốc tế Nghiệp vụ  văn thư
1 Chuyên viên theo dõi, thực hiện công tác thanh tra văn hóa, Phòng Thanh tra Văn hóa – Gia đình Văn hóa; Tài chính
1 Chuyên viên theo dõi, thực hiện công tác thanh tra du lịch, Phòng Thanh tra Du lịch Du lịch; Kinh tế tài chính
1 Chuyên viên theo dõi, thực hiện công tác thanh tra tài chính, Phòng Thanh tra Hành chính và Chống tham nhũng Tài chính; Kế toán
10 Cục Di sản
văn hóa
(02 chỉ tiêu)
2 Chuyên viên quản lý di tích, lập hồ sơ di sản thế giới Kiến trúc, Quản lý văn hóa
11 Cục Nghệ thuật biểu diễn
(06 chỉ tiêu)
2 Chuyên viên quản lý hoạt động nghệ thuật, Phòng Nghệ thuật Âm nhạc
1 Chuyên viên Hành chính – Tổng hợp, Văn phòng Cục Kế toán, phân tích và kiểm toán
1 Chuyên văn Văn thư – Lưu trữ, Văn phòng Cục Văn thư, Lưu trữ
1 Chuyên viên quản lý hoạt động biểu diễn và bản ghi âm ghi hình, Phòng Quản lý biểu diễn và bản ghi âm, ghi hình Quản lý văn hoá
1 Chuyên viên quản lý hoạt động văn học, Phòng Văn học Văn học
12 Cục
Điện ảnh
(05 chỉ tiêu)
1 Chuyên viên đại diện Cục công tác tại TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng Cục Quản lý văn hoá; Văn hoá học; Hành chính
1 Chuyên viên Tổng hợp, Văn phòng Cục Quản lý văn hoá; Văn hoá học; Hành chính
1 Chuyên viên Kinh tế, Văn phòng Cục Tài chính – Ngân hàng; Kế toán
1 Chuyên viên Hợp tác quốc tế, Văn phòng Cục Quản trị Tài chính; Tiếng Anh Ngoại ngữ tiếng Anh
1 Chuyên viên Nghệ thuật, Phòng Nghệ thuật Đạo diễn điện ảnh; Biên kịch điện ảnh; Lý luận phê bình điện ảnh; Xã hội học
13 Cục Bản quyền tác giả
(08 chỉ tiêu)
2 Chuyên viên hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan, Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế Tiếng Anh; Tiếng Trung Quốc; Tiếng Hàn Quốc; Tiếng Nhật Bản; Ngoại giao; Ngoại thương Ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung Quốc
2 Chuyên viên quản lý về quyền tác giả, quyền liên quan, Phòng Quản lý Quyền tác giả, quyền liên quan Luật
2 Chuyên viên quản lý về công nghiệp văn hóa, Phòng Quản lý công nghiệp văn hoá Quản lý văn hóa; Văn hóa học; Quản trị kinh doanh
1 Chuyên viên tổ chức – cán bộ, Văn phòng Cục Quản trị nhân lực; Chính trị; Quản lý nhà nước; Hành chính
1 Chuyên viên hành chính – tổng hợp, Văn phòng Cục Hành chính; Quản lý nhà nước Nam giới
14 Cục Văn hóa cơ sở
(02 chỉ tiêu)
1 Chuyên viên quản trị công sở, Văn phòng Cục Quản lý văn hóa
1 Chuyên viên quản lý hoạt động tuyên truyền, Phòng Tuyên truyền cổ động Quản lý văn hóa
15 Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
(01 chỉ tiêu)
1 Chuyên viên theo dõi mảng tổng hợp, hợp tác quốc tế về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm Nghệ thuật
16 Cục Hợp tác quốc tế
(03 chỉ tiêu)
1 Chuyên viên Phiên dịch, Phòng Châu Âu Tiếng Anh Ngoại ngữ tiếng Anh
1 Chuyên viên khu vực, Phòng Châu Á – Thái Bình Dương Đối ngoại, Tiếng Anh Ngoại ngữ tiếng Anh
1 Chuyên viên khu vực, Phòng Châu Á – Thái Bình Dương Nhật Bản học Sử dụng thành thạo tiếng Anh Ngoại ngữ tiếng Nhật
17 Tổng cục Thể dục thể thao
(16 chỉ tiêu)
2 Chuyên viên tham mưu phát triển các hoạt động thể thao cho mọi người, Vụ Thể dục thể thao quần chúng Thể dục thể thao
1 Chuyên viên tham mưu tổng hợp về thể thao thành tích cao, Vụ Thể thao thành tích cao I Thể dục thể thao
1 Chuyên viên tham mưu quản lý nhà nước và phát triển các hoạt động thể thao chuyên nghiệp, Vụ Thể thao thành tích cao II Thể dục thể thao
1 Chuyên viên tổ chức, thực hiện công tác thống kê về thể dục thể thao và quản lý tài sản nhà nước, Vụ Kế hoạch, Tài chính Kinh tế; Thống kê
1 Chuyên viên quản lý tài chính, Vụ Kế hoạch, Tài chính Kinh tế; Tài chính
1 Chuyên viên tham mưu quản lý nhà nước về hội trong lĩnh vực Thể dục thể thao, Vụ Tổ chức cán bộ Thể dục thể thao
1 Chuyên viên tổ chức bộ máy, Vụ Tổ chức cán bộ Nội vụ, Hành chính công
1 Chuyên viên tổng hợp hoạt động chuyên môn và theo dõi các chương trình công tác của Tổng cục, Phòng Tổng hợp Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao
2 Chuyên viên tổng hợp, thống kê, soạn thảo các văn bản hành chính, Phòng Tổng hợp Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao
2 Chuyên viên tham mưu xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật về thể dục thể thao, Phòng Pháp chế Văn phòng Tổng cục Luật
1 Chuyên viên tham mưu về công tác tuyên truyền, giáo dục, chính trị, tư tưởng, đạo đức trong lĩnh vực Thể dục thể thao, Phòng Thi đua, tuyên truyền Văn phòng Tổng cục Chính trị; Tâm lý học giáo dục
1 Chuyên viên tham mưu về công tác truyền thông, quan hệ báo chí,  Phòng Thi đua, tuyên truyền Văn phòng Tổng cục Truyền thông; Báo chí
1 Chuyên viên quản lý tài sản, phòng Hành chính, Quản trị Văn phòng Tổng cục Kế toán
18 Tổng cục
Du lịch
(14 chỉ tiêu)
4 Chuyên viên Quản lý lữ hành, Vụ Lữ hành Kinh tế; Du lịch; Quản trị kinh doanh
1 Chuyên viên quản lý khách sạn, Vụ Khách sạn Kinh tế; Du lịch; Khách sạn; Quản trị kinh doanh
4 Chuyên viên quản lý thị trường du lịch, Vụ Thị trường du lịch Kinh tế; Ngoại giao; Du lịch; Marketing; Quản trị kinh doanh
2 Chuyên viên hợp tác quốc tế về du lịch, Vụ Hợp tác quốc tế Du lịch; Ngoại giao; Kinh tế quốc tế; Quan hệ quốc tế; Kinh tế đối ngoại; Quản trị kinh doanh Ngoại ngữ tiếng Anh
1 Chuyên viên hành chính – Tổng hợp về công tác kế hoạch – tài chính, Vụ Kế hoạch, Tài chính Tài chính – kế toán
1 Chuyên viên pháp chế, Văn phòng Tổng cục Luật
1 Chuyên viên tổng hợp,  Văn phòng Tổng cục Du lịch; Khách sạn; Quản trị kinh doanh
19 Ban Quản lý Làng Văn hoá, Du lịch các dân tộc Việt Nam
(02 chỉ tiêu)
1 Chuyên viên quản lý Kế hoạch – Tài chính, Ban Kế hoạch – Tài chính Kinh tế xây dựng Chứng chỉ giám sát thi công xây dựng, định giá xây dựng theo Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018
1 Chuyên viên quản lý Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường, Ban Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường Quản lý Tài nguyên, Môi trường

 

***Tệp đính kèm: Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển.

Nguồn tin: bvhttdl.gov.vn

 

 


 CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 65/2019/ĐTBD-NVC

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2019

 

Thông báo mở lớp ôn thi

công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

 

Căn cứ vào Thông báo tuyển dụng công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019, Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công (Trực thuộc công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bucharest ) thông báo mở lớp ôn thi công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019, cụ thể như sau:

* Kiến thức chung (08 buổi * 2 tiếng):

Học phí:

– Trước ngày 9/10/2019: 1.000.000đ.

– Từ ngày 9/10/2019: 1.300.000đ

Hình thức học: Online (Bằng phần mềm Skype)

Giảng viên: Giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Lịch học:

Thứ Bảy ngày 12/10/2019 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30
Chủ nhật ngày 13/10/2019 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

 

* Tiếng Anh (8 buổi * 2 tiếng):

Học phí:

– Trước ngày 9/10/2019: 1.000.000đ.

– Từ ngày 9/10/2019: 1.300.000đ

Hình thức học: Online (Bằng phần mềm Skype)

Giảng viên:Trường Đại học Ngoại thương

Lịch học:

Thứ Bảy ngày 19/10/2019 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30
Chủ nhật ngày 20/10/2019 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

 

* Tin học (8 buổi * 2 tiếng):

Học phí:

– Trước ngày 9/10/2019: 1.000.000đ.

– Từ ngày 9/10/2019: 1.300.000đ

Hình thức học: Online (Bằng phần mềm Skype)

Giảng viên:Trường Đại học Nội vụ

Lịch học:

Thứ Bảy ngày 26/10/2019 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30
Chủ nhật ngày 27/10/2019 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

 

* Môn nghiệp vụ chuyên ngành (8 buổi * 2 tiếng):

Học phí:

– Trước ngày 9/10/2019: 1.300.000đ.

– Từ ngày 9/10/2019: 1.800.000đ.

Hình thức học: Online (Bằng phần mềm Skype)

Giảng viên:  Cập nhật sau.

Lịch học:

Thứ Bảy ngày 2/11/2019 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30
Chủ nhật ngày 3/11/2019 Sáng từ 08h-12h, Chiều từ 13h30-17h30

 

**Các học viên đăng ký 3 môn học sẽ được giảm 10% trên tổng số học phí.

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp tài liệu Audio (Ghi âm trực tiếp bài giảng) và text của lớp ôn thi công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019 , cụ thể như sau:

Kiến thức chung: 400.000đ (Tài liệu Audio + Text)

– Tiếng Anh: 300.000đ (Tài liệu Audio + Text)

– Tin học: 300.000đ (Tài liệu Audio + Text)

– Môn nghiệp vụ chuyên ngành: 500.000đ (Tài liệu Audio + Text)

**Tài liệu gồm tài liệu in, đường link và mật khẩu để các bạn có thể truy cập.

**Giảm 10% cho các bạn mua tài liệu cả 3 môn.

– Địa điểm đăng ký học và mua tài liệu: Số 9 ngõ 43 (Ngõ 51 cũ) – Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội (Xem bản đồ chỉ đường)

Điện thoại: 02432.191.382

Hotline: 0917.514.065

**Chúng tôi nhận tiền học phí qua các tài khoản sau:

– Số tài khoản: 1500216284643

– Agribank – chi nhánh Hà Nội;

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 106003405167
–  VietinBank – chi nhánh Đống Đa.

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 22210001026477
– BIDV – chi nhánh Thanh Xuân.

– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Xin liên lạc trước khi chuyển khoản.

Các bạn có thể đăng ký online theo mẫu sau để chúng tôi liên hệ: