Chi cục Thủy sản TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2017

30/03/2017

Căn cứ Quyết định số 365/QĐ-SNN&PTNT ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật viên chức chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức;

Căn cứ Thông báo số 2300/TB-SNV ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Sở Nội vụ thông báo số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017  đối với đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ Công văn số 352/SNN&PTNT-TCCB ngày 03 tháng 3 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND và Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ,

Căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức sự nghiệp, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ thông báo:

I.  Chỉ tiêu, ngành nghề, số lượng cần tuyển:

– Số lượng cần tuyển: 01

– Ngành hoặc chuyên ngành : Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Nuôi trồng thủy sản.

– Yêu cầu khác (giới tính, kiến thức bổ trợ): Nam, Nữ (ưu tiên người có hộ khẩu ở Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh); Tin học A; Ngoại ngữ B trở lên.

– Nhiệm vụ vị trí việc làm: Hướng dẫn kỹ thuật nuôi, theo dõi các mô hình nuôi thủy sản và nhiệm vụ bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh.

– Dự kiến bố trí công tác: Liên Trạm thủy sản Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh.

II.   Điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ dự tuyển:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ , thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký  dự tuyển viên chức:

a. Có quốc tịch Việt Nam và cư tr tại Việt Nam;

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có đơn đăng ký dự tuyển;

d. Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

e. Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3.  Hồ sơ đăng k   dự tuyển viên chức:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:

– Đơn Đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức (đính kèm);

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có th m quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và tốt nghiệp theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có th m quyền chứng thực. Trường hợp có  văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt;

– Giấy chứng nhận sức khỏe c n giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế, hướng dẫn khám sức khỏe;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có th m quyền chứng thực.

Lưu ý: Mỗi hồ sơ dự tuyển được đựng trong 01 túi hồ sơ và không trả lại hồ sơ trường hợp không trúng tuyển.

III.  Xác định người trúng tuyển và tuyển dụng:

– Theo phân cấp, Chi cục Thủy sản thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức, tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển.

– Trình tự, thủ tục xét tuyển và tuyển dụng thực hiện theo quy định của pháp luật.

IV.  Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

1. Thời gian:

Kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 27/4/2017.

2.  Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Người dự tuyển nộp hồ sơ tại: Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ số 189 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Thông báo này và kết quả xét tuyển được niêm yết công khai tại trụ sở Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ và được đăng tải tại website: http://thuysancantho.vnhttp://cantho.gov.vn/wps/portal/sonn

Các thông tin liên quan và thắc mắc xin liên hệ về Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ, điện thoại 0710 3810763 để được giải đáp, hướng dẫn./.

Nguồn tin: thuysancantho.vn