Cục Tần số vô tuyến điện thông báo tuyển dụng công chức năm 2016

03/08/2016

Cục Tần số vô tuyến điện thông báo tuyển dụng công chức năm 2016 như sau:

A/ SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG: Tối đa  18 người cho 11 vị trí việc làm, gồm:

TT Tên chứcdanh – ngạch công chức Bổ sung cho đơn vị Số

lượng

Địa điểm làm việc Mô tả vị trí việc làm 
1 Chuyên viên Chinh sách – quy hoạch tần số Phòng Chính sách và Quy hoạch tần số 01 TP Hà Nội

1. Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đình chỉ các văn bản QPPL trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện;

2. Tham gia xây dựng các chính sách về phí, lệ phí tần số vô tuyến điện;

3. Tham gia xây dựng, sửa đổi Quy hoạch Phổ tần số vô tuyến điện, quy hoạch tần số vô tuyến điện  quốc gia ;

4. Tham gia nghiên cứu các vấn đề về công nghệ và sử dụng chung tần số;

5. Tham gia việc phân chia băng tần phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng;

6. Thực hiện các công việc giúp việc cho Văn phòng Ủy ban tần số theo phân công của Lãnh đạo Phòng;

7. Tham gia xây dựng các quy định về điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với các thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép;

8. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản QPPL của Bộ Thông tin & Truyền thông và các văn bản trong lĩnh vực khác;

9. Tham gia xây dựng, sửa đổi các quy định về quản lý chất lượng thiết bị vô tuyến điện, phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và quản lý tương thích điện từ;

10. Tham gia xây dựng, sửa đổi các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ;

11. Thực hiện các công việc khác liên quan hoặc theo yêu cầu.

2 Chuyên viên tham mưu kiểm soát tần số Phòng Kiểm soát tần số 02 TP Hà Nội

1. Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực phối hợp với các Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh, thành phố trong công tác quản lý tần số tại địa phương:

2. Nghiên cứu, triển khai các quy định của Pháp luật trong lĩnh vực tần số VTĐ, các văn bản pháp qui trong lĩnh vực thanh, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính; Các quy trình quy định của Cục trong công tác phối hợp quản lý tần số.

3. Nghiên cứu, đề xuất các nội dung cần phối hợp với Sở, đề xuất các biện pháp nhằm đảm bảo công tác phối hợp đúng, đầy đủ và chặt chẽ.

4. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong việc sửa chữa thiết bị.

5. Nghiên cứu xây dựng, rà soát, bổ sung, sửa đổi các qui định, qui trình của Cục về nghiệp vụ kiểm soát, kiểm tra, xử lý can nhiễu và công tác phối hợp quản lý tần số giữa Trung tâm và các Sở Thông tin và Truyền thông trên địa bàn quản lý.

6. Đề xuất, trình Cục trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn các Sở TT&TT công tác quản lý tần số tại địa phương.

7. Phối hợp với các Trung tâm, các đơn vị trong và ngoài Cục có liên quan thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý can nhiễu quốc tế có liên quan đến Việt Nam. Điều chuyển thiết bị giữa các đơn vị phục vụ công tác kiểm soát, xử lý can nhiễu.

8. Nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác KSTS: xây dựng các bài đo, kiểm soát theo khuyến nghị của ITU, các tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết bị (xây dựng hướng dẫn đo phối hợp tần số biên giới, kiểm soát vi ba; kiểm soát HF…).

9. Tham gia các đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát, kiểm tra, xử lý can nhiễu, công tác phối hợp quản lý tần số giữa Trung  tâm và các Sở TT&TT tại địa phương và tình hình sử dụng thiết bị của các Trung tâm.

10. Theo dõi đôn đốc các đơn vị công tác phòng chống lụt bão, An toàn- Cứu nạn.

11. Thực hiện các công việc khác liên quan hoặc theo yêu cầu.

3 Chuyên viên kiểm soát tần số 1 Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I 03 TP Hà Nội

1. Kiểm soát tất cả các dải tần, các mạng đài VTĐ trên địa bàn được giao;

2. Phát hiện vi phạm, lập báo cáo phát hiện vi phạm về tần số vô tuyến điện.

3. Tham gia kiểm soát lưu động, kiểm tra định kỳ, kiểm soát nhiễu khi có yêu cầu.

4. Kiểm soát các tín hiệu không thuộc địa bàn được giao theo yêu cầu của giám đốc Trung tâm và của Cục Tần số.

5. Quản lý thiết bị kiểm soát tần số VTĐ được giao.

6. Báo cáo công tác kiểm soát:

a/ Thực hiện báo cáo kết quả kiểm soát về mạng đài, dải tần đã thực hiện kiểm soát.

b/ Báo cáo kết quả kiểm soát kịp thời lên lãnh đạo Đài khi có những trường hợp đột xuất.

c/ Báo cáo tình hình hoạt động của thiết bị kiểm soát được giao quản lý.

7. Các công việc khác liên quan:

– Phối hợp với chuyên viên Phòng Kiểm tra – Xử lý và Sở Thông tin & Truyền thông thực hiện xử lý vi phạm khi có yêu cầu.

– Phối hợp xác minh, xử lý nguồn nhiễu khi có yêu cầu.

4 Chuyên viên Nghiệp vụ quản lý tần số 1 Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V 02 TP Hải Phòng

1. Cấp, thu hồi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối  với: Đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá; đài truyền thanh không dây, thiết bị vô tuyến điện có công suất hạn chế và thiết bị vô tuyến sử dụng dưới 15 ngày tại các lễ hội, sự kiện, triển lãm, hội chợ.

a/ Tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định về quản lý Nhà nước đối với mạng thông tin trên các phương tiện nghề cá cho bà con ngư dân.

b/ Tổ chức hướng dẫn các thủ tục xin cấp phép và tiến hành cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng tại địa phương có ngư dân sinh sống.

c/ Tiếp nhận hồ sơ và tiến hành cấp giấy phép tại cơ quan.

d/ Quản lý và lưu trữ hồ sơ xin cấp phép

e/ Quản lý số liệu đã cấp phép và cung cấp khi có yêu cầu

f/ Báo cáo số liệu đã cấp phép định kỳ cho Phòng Ấn định Cấp phép.

2. Hướng dẫn thủ tục xin cấp phép sử dụng tần số và ngừng.

a/ Hướng dẫn cho tổ chức và cá nhân  các thủ tục cần thiết của một hồ sơ xin đăng ký sử dụng máy phát và tần số vô tuyến điện, gồm hướng dẫn trực tiếp tại cơ quan, hướng dẫn gián tiếp qua điện thoại.

b/Tiếp nhận hồ sơ xin đăng ký của tổ chức và cá nhân. Tiến hành rà soát trong trường hợp hồ sơ đã hoàn chỉnh thì gửi Cục Tần số, ngược lại thì  yêu cầu tổ chức và cá nhân bổ sung các phần còn thiếu.

3. Tham gia hướng dẫn các đơn vị sử dụng hệ thống truyền thanh không dây thực hiện việc đăng ký xin sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện.

4. Tham gia thực hiện công tác đo kiểm tra thông số kỹ thuật của các đài truyền thanh không dây.

5. Thực hiện công việc nhắc gia hạn.

a/ Nhắc nhở các đơn vị, tổ  chức, cá nhân đang sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện có giấy phép thực hiện đúng  quy định về gia hạn giấy phép khi hết hạn.

6. Thực hiện các công việc khác liên quan.

5 Chuyên viên Nghiệp vụ quản lý tần số 2 Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII 03 TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

1. Cấp, thu hồi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối  với: Đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá; đài truyền thanh không dây, thiết bị vô tuyến điện có công suất hạn chế và thiết bị vô tuyến sử dụng dưới 15 ngày tại các lễ hội, sự kiện, triển lãm, hội chợ.

a/ Tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định về quản lý Nhà nước đối với mạng thông tin trên các phương tiện nghề cá cho bà con ngư dân.

b/ Tổ chức hướng dẫn các thủ tục xin cấp phép và tiến hành cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng tại địa phương có ngư dân sinh sống.

c/ Tiếp nhận hồ sơ và tiến hành cấp giấy phép tại cơ quan.

d/ Quản lý và lưu trữ hồ sơ xin cấp phép

e/ Quản lý số liệu đã cấp phép và cung cấp khi có yêu cầu

f/ Báo cáo số liệu đã cấp phép định kỳ cho Phòng Ấn định Cấp phép.

2. Hướng dẫn thủ tục xin cấp phép sử dụng tần số và ngừng.

a/Hướng dẫn cho tổ chức và cá nhân  các thủ tục cần thiết của một hồ sơ xin đăng ký sử dụng máy phát và tần số vô tuyến điện, gồm hướng dẫn trực tiếp tại cơ quan, hướng dẫn gián tiếp qua điện thoại.

b/Tiếp nhận hồ sơ xin đăng ký của tổ chức và cá nhân. Tiến hành rà soát trong trường hợp hồ sơ đã hoàn chỉnh thì gửi Cục Tần số,ngược lại thì  yêu cầu tổ chức và cá nhân bổ sung các phần còn thiếu.

3. Tham gia hướng dẫn các đơn vị sử dụng hệ thống truyền thanh không dây thực hiện việc đăng ký xin sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện.

4. Tham gia thực hiện công tác đo kiểm tra thông số kỹ thuật của các đài truyền thanh không dây.

5. Thực hiện công việc nhắc gia hạn.

a/Nhắc nhở các đơn vị, tổ  chức,cá nhân đang sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện có giấy phép thực hiện đúng  quy định về gia hạn giấy phép khi hết hạn.

6. Thực hiện các công việc khác liên quan.

6 Chuyên viênNghiệp vụ quản lý tần số 3 Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II 02 TP Hồ Chí Minh

1. Cấp, thu hồi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối  với: Đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá; đài truyền thanh không dây, thiết bị vô tuyến điện có công suất hạn chế và thiết bị vô tuyến sử dụng dưới 15 ngày tại các lễ hội, sự kiện, triển lãm, hội chợ.

a/ Tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định về quản lý Nhà nước đối với mạng thông tin trên các phương tiện nghề cá cho bà con ngư dân.

b/ Tổ chức hướng dẫn các thủ tục xin cấp phép và tiến hành cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng tại địa phương có ngư dân sinh sống.

c/ Tiếp nhận hồ sơ và tiến hành cấp giấy phép tại cơ quan.

d/ Quản lý và lưu trữ hồ sơ xin cấp phép

e/ Quản lý số liệu đã cấp phép và cung cấp khi có yêu cầu

f/ Báo cáo số liệu đã cấp phép định kỳ cho Phòng Ấn định Cấp phép.

2. Hướng dẫn thủ tục xin cấp phép sử dụng tần số và ngừng.

a/Hướng dẫn cho tổ chức và cá nhân  các thủ tục cần thiết của một hồ sơ xin đăng ký sử dụng máy phát và tần số vô tuyến điện, gồm hướng dẫn trực tiếp tại cơ quan, hướng dẫn gián tiếp qua điện thoại.

b/Tiếp nhận hồ sơ xin đăng ký của tổ chức và cá nhân. Tiến hành rà soát trong trường hợp hồ sơ đã hoàn chỉnh thì gửi Cục Tần số,ngược lại thì  yêu cầu tổ chức và cá nhân bổ sung các phần còn thiếu.

3. Tham gia hướng dẫn các đơn vị sử dụng hệ thống truyền thanh không dây thực hiện việc đăng ký xin sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện.

4. Tham gia thực hiện công tác đo kiểm tra thông số kỹ thuật của các đài truyền thanh không dây.

5. Thực hiện công việc nhắc gia hạn.

a/ Nhắc nhở các đơn vị, tổ  chức,

cá nhân đang sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện có giấy phép thực hiện đúng  quy định về gia hạn giấy phép khi hết hạn.

6. Thực hiện các công việc khác liên quan.

7 Chuyên viênkiểm soát tần số 2 Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII – Trạm Đắc Lắc 01 TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc

1. Kiểm soát tất cả các dải tần, các mạng đài VTĐ trên địa bàn được giao;

2. Phát hiện vi phạm, lập báo cáo phát hiện vi phạm về tần số vô tuyến điện.

3. Tham gia kiểm soát lưu động, kiểm tra định kỳ, kiểm soát nhiễu khi có yêu cầu.

4. Kiểm soát các tín hiệu không thuộc địa bàn được giao theo yêu cầu của giám đốc Trung tâm và của Cục Tần số.

5. Quản lý thiết bị kiểm soát tần số VTĐ được giao.

6. Báo cáo công tác kiểm soát:

a/ Thực hiện báo cáo kết quả kiểm soát về mạng đài, dải tần đã thực hiện kiểm soát.

b/ Báo cáo kết quả kiểm soát kịp thời lên lãnh đạo Đài khi có những trường hợp đột xuất.

c/ Báo cáo tình hình hoạt động của thiết bị kiểm soát được giao quản lý.

7. Các công việc khác liên quan:

– Phối hợp với chuyên viên Phòng Kiểm tra – Xử lý và Sở Thông tin & Truyền thông thực hiện xử lý vi phạm khi có yêu cầu.

– Phối hợp xác minh, xử lý nguồn nhiễu khi có yêu cầu.

8 Chuyên viên Nghiệp vụ quản lý tần số 4 Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII 01 TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

1. Cấp, thu hồi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối  với: Đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá; đài truyền thanh không dây, thiết bị vô tuyến điện có công suất hạn chế và thiết bị vô tuyến sử dụng dưới 15 ngày tại các lễ hội, sự kiện, triển lãm, hội chợ.

a/ Tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định về quản lý Nhà nước đối với mạng thông tin trên các phương tiện nghề cá cho bà con ngư dân.

b/ Tổ chức hướng dẫn các thủ tục xin cấp phép và tiến hành cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng tại địa phương có ngư dân sinh sống.

c/ Tiếp nhận hồ sơ và tiến hành cấp giấy phép tại cơ quan.

d/ Quản lý và lưu trữ hồ sơ xin cấp phép

e/ Quản lý số liệu đã cấp phép và cung cấp khi có yêu cầu

f/ Báo cáo số liệu đã cấp phép định kỳ cho Phòng Ấn định Cấp phép.

2. Hướng dẫn thủ tục xin cấp phép sử dụng tần số và ngừng.

a/Hướng dẫn cho tổ chức và cá nhân  các thủ tục cần thiết của một hồ sơ xin đăng ký sử dụng máy phát và tần số vô tuyến điện, gồm hướng dẫn trực tiếp tại cơ quan, hướng dẫn gián tiếp qua điện thoại.

b/Tiếp nhận hồ sơ xin đăng ký của tổ chức và cá nhân . Tiến hành rà soát trong trường hợp hồ sơ đã hoàn chỉnh thì gửi Cục Tần số,ngược lại thì  yêu cầu tổ chức và cá nhân  bổ sung các phần còn thiếu.

3. Tham gia hướng dẫn các đơn vị sử dụng hệ thống truyền thanh không dây thực hiện việc đăng ký xin sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện.

4. Tham gia thực hiện công tác đo kiểm tra thông số kỹ thuật của các đài truyền thanh không dây.

5. Thực hiện công việc nhắc gia hạn.

a/Nhắc nhở các đơn vị, tổ  chức,cá nhân đang sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện có giấy phép thực hiện đúng  quy định về gia hạn giấy phép khi hết hạn.

6. Thực hiện các công việc khác liên quan.

9 Kế toán viên 1 Trung tâm Tần sô vô tuyến điện khu vực I 01 TP Hà Nội

1. Thực hiện công tác kế toán tại Trung tâm:

– Thực hiện công tác tài chính theo quy định hiện hành;

– Hướng dẫn các quy định hiện hành về tạm ứng, thanh toán cho CBCNV. Thực hiện kiểm tra chứng từ tiền mặt, ngân hàng, thanh toán, thu phí, công nợ;

– Thanh toán lương, thưởng và các khoản chi chế độ khác liên quan đến CBCNV;

– Thanh toán chi hoạt động trung tâm; mua sắm tài sản hàng hóa; sửa chữa bảo dưỡng tài sản …. qua Kho bạc nhà nước. Đối chiếu số liệu hàng tháng với Kho bạc;

-Thực hiện cập nhật thu chi tiền mặt, đối chiếu quỹ tiền mặt trong ngày;

– Kiểm tra, rà soát các khoản thu phí tại ngân hàng; thực hiện các khoản chi lương thưởng  qua ngân hàng;

– Tổng hợp toàn bộ số liệu tài chính trung tâm.

2. Thực hiện công tác thu phí:

– Kiểm tra, theo dõi số liệu thu phí của các Sở TTTT;

– Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc thu phí: Kiểm tra tiền về Trung tâm, viết biên lai thu phí giao khách hàng, kẹp biên lai báo soát theo thông báo phí chính, đưa vào chứng từ kế toán;

– Kiểm tra, theo dõi sử dụng biên lai thu phí tại trung tâm và các Sở Thông tin & Truyền thông; Báo cáo Cục việc sử dụng biên lai thu phí hàng tháng.

3. Thực hiện công tác với người lao động:

– Theo dõi biến động lương để tính chế độ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động;

– Tính thuế thu nhập của CBCNV. Báo cáo Cục hàng quý;

– Thực hiện các công việc khác liên quan hoặc theo yêu cầu.

10 Kế toán viên 2 Trung tâm Tần sô vô tuyến điện khu vực IV 01 TP Cần Thơ

1. Thực hiện công tác kế toán tại Trung tâm:

– Thực hiện công tác tài chính theo quy định hiện hành;

– Hướng dẫn các quy định hiện hành về tạm ứng, thanh toán cho CBCNV. Thực hiện kiểm tra chứng từ tiền mặt, ngân hàng, thanh toán, thu phí, công nợ;

– Thanh toán lương, thưởng và các khoản chi chế độ khác liên quan đến CBCNV;

– Thanh toán chi hoạt động trung tâm; mua sắm tài sản hàng hóa; sửa chữa bảo dưỡng tài sản …. qua Kho bạc nhà nước. Đối chiếu số liệu hàng tháng với Kho bạc;

-Thực hiện cập nhật thu chi tiền mặt, đối chiếu quỹ tiền mặt trong ngày;

– Kiểm tra, rà soát các khoản thu phí tại ngân hàng; thực hiện các khoản chi lương thưởng  qua ngân hàng;

– Tổng hợp toàn bộ số liệu tài chính trung tâm.

2. Thực hiện công tác thu phí:

– Kiểm tra, theo dõi số liệu thu phí của các Sở TTTT;

– Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc thu phí: Kiểm tra tiền về Trung tâm, viết biên lai thu phí giao khách hàng, kẹp biên lai báo soát theo thông báo phí chính, đưa vào chứng từ kế toán;

– Kiểm tra, theo dõi sử dụng biên lai thu phí tại trung tâm và các Sở Thông tin & Truyền thông; Báo cáo Cục việc sử dụng biên lai thu phí hàng tháng.

3. Thực hiện công tác với người lao động:

– Theo dõi biến động lương để tính chế độ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động;

– Tính thuế thu nhập của CBCNV. Báo cáo Cục hàng quý;

– Thực hiện các công việc khác liên quan hoặc theo yêu cầu.

11 Kế toán viên3 Trung tâm Tần sô vô tuyến điện khu vực VII 01 TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

1. Thực hiện công tác kế toán tại Trung tâm:

– Thực hiện công tác tài chính theo quy định hiện hành;

– Hướng dẫn các quy định hiện hành về tạm ứng, thanh toán cho CBCNV. Thực hiện kiểm tra chứng từ tiền mặt, ngân hàng, thanh toán, thu phí, công nợ;

– Thanh toán lương, thưởng và các khoản chi chế độ khác liên quan đến CBCNV;

– Thanh toán chi hoạt động trung tâm; mua sắm tài sản hàng hóa; sửa chữa bảo dưỡng tài sản …. qua Kho bạc nhà nước. Đối chiếu số liệu hàng tháng với Kho bạc;

-Thực hiện cập nhật thu chi tiền mặt, đối chiếu quỹ tiền mặt trong ngày;

– Kiểm tra, rà soát các khoản thu phí tại ngân hàng; thực hiện các khoản chi lương thưởng  qua ngân hàng;

– Tổng hợp toàn bộ số liệu tài chính trung tâm.

2. Thực hiện công tác thu phí:

– Kiểm tra, theo dõi số liệu thu phí của các Sở TTTT;

– Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc thu phí: Kiểm tra tiền về Trung tâm, viết biên lai thu phí giao khách hàng, kẹp biên lai báo soát theo thông báo phí chính, đưa vào chứng từ kế toán;

– Kiểm tra, theo dõi sử dụng biên lai thu phí tại trung tâm và các Sở Thông tin & Truyền thông; Báo cáo Cục việc sử dụng biên lai thu phí hàng tháng.

3. Thực hiện công tác với người lao động:

– Theo dõi biến động lương để tính chế độ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động;

– Tính thuế thu nhập của CBCNV. Báo cáo Cục hàng quý;

– Thực hiện các công việc khác liên quan hoặc theo yêu cầu.

Cộng 18

B/ Điều kiện đăng ký dự tuyển:

B.1- Điều kiện chung: (theo quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức)

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

B.2–  Các điều kiện khác: (ngoài những điều kiện chung quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức)

a- Vị trí 1,2,3,4,5,6,7,8:

– Nam/Nữ, Tuổi không quá 35; không nói lắp, không dị tật;

– Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành Điện tử-Viễn thông hoặc tương đương (Riêng vị trí 1 và 2 yêu cầu tốt nghiệp đại học loại Giỏi trở lên)

– Trình độ ngoại ngữ: Có chứng tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực  ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có chứng chỉ tin học Văn phòng trình độ B.

b- Vị trí 9, 10, 11:

– Nam/Nữ, Tuổi không quá 35; không nói lắp, không dị tật;

  – Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính kế toán hoặc tương đương;

  – Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực  ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

 – Có chứng chỉ tin học Văn phòng trình độ B.

C. Đối tượng ưu tiên trong thi tuyển công chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

d) Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển.

D/ Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ:

1. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu đính kèm);

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao Giấy khai sinh;

– Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền (cấp quận, huyện trở lên) cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Các bản chụp văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập nói trên khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra và bổ sung bản sao công chứng để hoàn thiện hồ sơ công chức.

2. Thời hạn nhận hồ sơ: Hết ngày 29/8/2016.

3. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ về:

– Phòng Tổ chức Cán bộ, Cục Tần số vô tuyến điện, tầng 22, số 115 đường Trần Duy Hưng,  quận Cầu Giấy, Hà Nội, ĐT (04) 35564919-312, 0913541418 (gọi trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, trừ thứ 7, Chủ nhật).

– Hoặc địa bàn nơi thí sinh đăng ký dự tuyển:

+ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II, đường Trần Lưu, Khu Đô thị An Phú An Khánh, Quận 2, TP HCM, ĐT (08)37404179, 0903.644.557; 0913.840246.

+ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V, 783 Đại lộ Tôn Đức Thắng, TP Hải Phòng, ĐT (031) 3827857/3821789, 0912520529, 0912.520529.

+ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII,  tổ 6, thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ĐT (058) 382567, 0913417390, 0913.451172.

+ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII, phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, ĐT (0210) 3840503, 0913.061702, 0983.256595.

E/ Hình thức và nội dung thi tuyển; thời gian và địa điểm thi tuyển; lệ phí thi tuyển:

I/ Hình thức và nội dung thi tuyển:

1. Môn kiến thức chung: thi viết 01 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.

2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 01 bài và thi trắc nghiệm 01 bài về nghiệp vụ chuyên ngành tương ứng với vị trí dự tuyển.

3. Môn ngoại ngữ: Thi viết môn tiếng Anh

4. Môn tin học văn phòng: thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm 01 bài.

II/ Thời gian; địa điểm thi tuyểnlệ phí thi tuyển:

a/ Thời gian thi tuyển: Thông báo cụ thể cho thí sinh sau khi Hội đồng tuyển dụng họp thống nhất lịch trình thi tuyển.

b/ Địa điểm thi tuyển:

+ Khu vực phía Bắc (vị trí Chuyên viên tần số vô tuyến điện: 1, 2, 3, 4, 5, 9): Dự kiến tại TP Hà Nội, trực tuyến tại các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực tương ứng nơi thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển.

+ Khu vực phía Nam (vị trí 6, 7, 8, 10, 11): Dự kiến tại TP Nha Trang: Trực tuyến tại các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực tương ứng nơi thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển.

c/ Lệ phí thi tuyển: theo quy định của Nhà nước (Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV  ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức): dự kiến 260.000đồng/thí sinh.

F/ Điều kiện miễn thi một số môn:

Người đăng ký dự tuyển công chức được miễn thi một số môn trong kỳ thi tuyển công chức như sau:

1. Miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

Nguồn tin: rfd.gov.vn