Cục Tần số vô tuyến điện tuyển dụng công chức năm 2019

03/06/2019

Cục Tần số vô tuyến điện tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu, trong đó:

– Chuyên viên Ấn định, cấp phép tần số: 02 chỉ tiêu.

– Chuyên viên Chánh sách và quy hoạch tần số: 02 chỉ tiêu.

– Chuyên viên Thanh tra, kiểm tra: 01 chỉ tiêu.

– Chuyên viên Kiểm soát tần số: 08 chỉ tiêu.

– Kế toán viên: 03 chỉ tiêu.

– Nhân viên thủ quỹ: 01 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 31/05/2019 đến hết ngày 01/07/2019.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Tần số vô tuyến điện.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

** Tài liệu đính kèm:

Danh mục hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2019

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2019

Nguồn tin: cuctanso.vn