Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tuyển dụng công chức

22/05/2018

Căn cứ Luật cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành, Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và yêu cầu, nhu cầu công việc của Văn phòng và các ban thuộc cơ quan Trung ương Hội, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thông báo về việc thi tuyển công chức  như sau:

I. Điều kiện đăng ký thi tuyển, đối tượng ưu tiên

1. Người đủ các điu kin sau đây, không phân bit dân tc, nam, n, thành phn xã hi, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dtuyn công chc:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên và không quá 40 tuổi tính đến 01/6/2018;

– Có đơn xin dự tuyển vào vị trí việc làm cần tuyển (có ththam kho mu ban hành kèm Thông tư s13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 ca BNi v);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí dự tuyển;

– Ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt

– Tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 01 nguyện vọng dự tuyển vào 01 vị trí việc làm.

2. Nhng người sau đây không được đăng ký dtuyn công chc:

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Đối tượng ưu tiên: Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ.

II. Slượng và yêu cu đối vi tng vtrí cn tuyn

1. Slượng: 25 chỉ tiêu.

2. Yêu cu đối vi các vtrí cn tuyn: Theo phụ lục đính kèm.

III. Môn thi và hình thức thi:

Các thí sinh dự thi tuyển công chức phải thi 4 môn theo quy định:

1. Thi kiến thc chung (180 phút): Thi viết, thực hiện thi 01 đề chung đối với tất cả các vị trí cần tuyển. Nội dung thi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.

2. Thi nghip vchuyên ngành: gồm 02 bài thi:

– Phng vn (từ 15 – 20 phút): đối với tất cả các vị trí thi tuyển. Nội dung về công tác Hội và phong trào phụ nữ.

– Thi viết (180 phút). Nội dung về công tác Hội và phong trào phụ nữ.

+ Người dự tuyển vào vị trí chuyên viên làm công tác văn thư – lưu trữ thi môn chuyên ngành là nghiệp vụ văn thư, lưu trữ.

+ Người dự tuyển vào vị trí chuyên viên tham mưu công tác đối ngoại (Ban Quốc tế) thi môn chuyên ngành là Tiếng Anh và không phải thi môn ngoại ngữ quy định tại mục 3 của phần này.

+ Người dự tuyển vào vị trí chuyên viên làm công tác công nghệ thông tin thi môn chuyên ngành là tin học và không phải thi môn tin học văn phòng quy định tại mục 4 của phần này.

3. Môn ngoi ngữ: Thi viết hoặc thi vấn đáp một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc theo yêu cầu của vị trí việc làm.

4. Môn Tin hc văn phòng: Thi thực hành hoặc thi trắc nghiệm (45 phút).

Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ và tin học văn phòng thực hiện theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ.

IV. Hsơ thi tuyn

1. Đơn đăng ký thi tuyển công chức viết tay, trong đó ghi rõ vị trí đăng ký dự tuyển (tham kho mu ban hành kèm theo Thông tư s13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 ca BNi v).

2. Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C/TCTW-98 của Ban Tổ chức Trung ương có dán ảnh, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao công chứng: giấy khai sinh, văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập. Trường hp ng viên có văn bng do cơ sgiáo dc nước ngoài cp phi có văn bn công nhn văn bng do BGiáo dc và Đào to cp theo văn bn s21/VBHN-BGDĐT ngày 16/6/2014 ca BGiáo dc và Đào t

4. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

5. Giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

6. 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

Toàn bộ hồ sơ được bỏ vào bì hồ sơ có ghi tên, số điện thoại, địa chỉ email, danh mục tài liệu bên trong.

V. Thi gian, địa đim thi tuyn

1. Thi gian: Dự kiến cuối tháng 6/2018.

2. Địa đim: Tại cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 68 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

VI. Lphí, thi gian, địa đim nhn hsơ dtuyn

1. Lphí dtuyn: Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (sthu sau khi cht slượng hsơ dtuyn).

2. Thi gian: Nhận hồ sơ trong giờ hành chính từ 8h00 ngày 16/5/2018 đến 17h00 ngày 15/6/2018.

3. Địa đim nhn hsơ:

Ban Tổ chức (Phòng 1413), Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 68 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3 9718373 (nhận trực tiếp hoặc nhận qua đường bưu điện, chỉ nhận hồ sơ đã đủ giấy tờ theo quy định; đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính theo dấu của bưu điện). Không trả lại hồ sơ đối với thí sinh không trúng tuyển.

Các thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển công chức của cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được đăng tải trên mục “Thông báo” website của Hội (http://www.hoilhpn.org.vn).

CÁC VTRÍ THI TUYN CÔNG CHC

CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG HI LIÊN HIP PHNVIT NAM

(Kèm theo Thông báo số 89 /TB-ĐCT ngày 15 /5 /2018 của Đoàn Chủ tịch TW Hội)

 

TT

Tên vtrí vic làm cn tuyn Slượng Yêu cu đối vi vtrí cn tuyn
1. Văn phòng 6
 

1

 

Chuyên viên làm công tác tổng hợp

 

1

Các ngành: Luật, Kinh tế, Ngoại thương, Ngoại ngữ, Xã hội học và các ngành khoa học xã hội khác…
2 Chuyên viên làm công tác thi đua – khen thưởng 1 Các ngành: Luật, Kinh tế, Xã hội học và các ngành khoa học xã hội khác…
3 Chuyên viên làm công tác văn thư – lưu trữ 2 Các ngành: Văn thư lưu trữ, Lưu trữ học…
4 Chuyên viên làm công tác công nghệ thông tin 1 Ngành Công nghệ thông tin…
5 Chuyên viên làm công tác thông tin quản trị tư liệu, số liệu 1 Các ngành: Thống kê, Xã hội học…
2. Ban Tchc 2
1 Chuyên viên tham mưu công tác chính sách cán bộ cơ quan 1 Các ngành Khoa học xã hội, Quản trị nhân lực, Hành chính…
 

2

Chuyên viên tham mưu công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật  

1

Các ngành: Luật, Tổ chức Xây dựng Đảng, Chính trị học, Tài chính, Kế toán…
3. Ban Kế hoch – Tài chính 1
1 Chuyên viên tham mưu công tác quản lý tài chính 1 Các ngành: Tài chính, Kế toán…
4. Ban Tuyên giáo 2
1 Chuyên viên tham mưu công tác nắm dư luận xã hội 1 Các ngành: Xã hội học, Công tác xã hội, Báo chí, Truyền thông đa phương tiện…
 

2

Chuyên viên tham mưu công tác khoa giáo, tuyên truyền  

1

Các ngành: Báo chí, Xuất bản, Xã hội học, Công tác xã hội, Văn học, Lịch sử, Văn hóa học, Tâm lý học, Giáo dục học, Quan hệ công chúng, Chính trị học…
5. Ban Gia đình – Xã hi 3
 

1

Chuyên viên tham mưu công tác gia đình; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  

2

Các ngành: Kinh tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành xã hội…
2 Chuyên viên tham mưu công tác xã hội 1 Luật, Công tác xã hội và các ngành Khoa học xã hội khác…
 

TT

Tên vtrí vic làm cn tuyn Slượng Yêu cu đối vi vtrí cn tuyn
6. Ban Chính sách – Lut pháp 8
 

1

Chuyên viên tham mưu công tác giám sát chính sách, pháp luật bình đẳng giới  

2

Các ngành: Luật, Giới, Xã hội học…
2 Chuyên viên tham mưu công tác góp ý, phản biện xã hội 2 Các ngành: Luật, Giới, Xã hội học, Chính trị học…
 

3

Chuyên viên tham mưu công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật; tiếp công dân, giải quyết đơn thư  

2

 

Các ngành: Luật, Tâm lý, Giáo dục…

4 Chuyên viên nghiên cứu, tham mưu đề xuất chính sách 2 Các ngành: Luật, Giới, Xã hội học, Thống kê, Kinh tế…
7. Ban HtrPhnphát trin kinh tế 1
1 Chuyên viên tham mưu công tác tín dụng 1 Các ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng…
8. Ban Quc tế 1
 

 

1

Chuyên viên tham mưu công tác đối ngoại  

 

1

Các ngành: Ngoại ngữ, Ngoại giao, Ngoại thương, Sư phạm ngoại ngữ… tại các trường Đại học trong nước hoặc học bằng tếng Anh tại các trường đại học nước ngoài về các ngành khoa học xã hội…
9. Ban Công tác phía Nam 1
1 Chuyên viên phong trào 1 Các ngành lĩnh vực: Kinh tế, Luật, Công tác xã hội…
TNG S 25

Nguồn tin: www.hoilhpn.org.vn