Huyện Thạch Thất tuyển dụng công chức cấp xã năm 2013

17/12/2013

CHÚ Ý: Thông báo tuyển dụng này đã hết hạn!

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật cán bộ, công chức năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính Phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 06/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/9/2009 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội và Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 22/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh một số điều của Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND;

Thực hiện Quyết định số 7153/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2013; H­íng dÉn sè 2874/HD-SNV ngµy 05/12/2013 cña Së Néi vô thµnh phè Hµ Néi vÒ h­íng dÉn tæ chøc, thùc hiÖn tuyÓn dông c«ng chøc x·, ph­êng, thÞ trÊn thuéc thµnh phè Hµ Néi n¨m 2013;

UBND huyện Thạch Thất ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2013 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tuyển dụng được đội ngũ công chức cấp xã đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, số lượng, cơ cấu chức danh công chức cấp xã, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của công chức cấp xã.

Tuyển dụng công chức cấp xã đảm bảo công khai, khách quan, công bằng, dân chủ và đúng quy định của pháp luật.

B. CHỈ TIÊU CÔNG CHỨC CẤP XÃ CẦN TUYỂN

Tổng số chỉ tiêu công chức cấp xã cần tuyển dụng là: 35 người. Trong đó:

+ Trưởng Công an: 02

+ Chỉ huy trưởng Quân sự: 03

+ Văn phòng – Thống kê: 03

+ Địa chính – xây dựng: 04

+ Tư pháp – hộ tịch: 08

+ Văn hóa – xã hội: 15

(Có biểu thống kê chi tiết về chỉ tiêu của từng xã kèm theo)

C. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG, ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

            I. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển công chức cấp xã:

1. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

2. Tuổi dự tuyển: đủ 18 tuổi trở lên;

3. Có đơn đăng ký dự tuyển;

4. Có lý lịch rõ ràng;

5. Có đủ  văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển, cụ thể:

a) Yêu cầu chung về trình độ đào tạo, ngành, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của chức danh công chức:

– Chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự: Có trình độ đào tạo từ trung cấp trở lên, ngành đào tạo Chỉ huy trưởng Quân sự ở cơ sở;

– Chức danh Trưởng công an: Có trình độ đào tạo từ trung cấp trở lên, ngành Quản lý trật tự xã hội ở cơ sở;

– Chức danh Văn phòng – Thống kê: Có trình độ đào tạo chuyên môn tốt nghiệp từ Đại học trở lên ngành (hoặc chuyên ngành): Hành chính, Luật, Quản trị văn phòng, Văn thư – Lưu trữ, Công nghệ thông tin.

– Chức danh Địa chính – xây dựng: Có trình độ đào tạo chuyên môn tốt nghiệp từ Đại học trở lên ngành (hoặc chuyên ngành): Xây dựng, Kiến trúc, Môi trường (lĩnh vực Xây dựng, Đô thị, Môi trường)

– Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: Có trình độ đào tạo chuyên môn tốt nghiệp từ Đại học trở lên ngành (hoặc chuyên ngành): Luật

– Chức danh Văn hóa -Xã hội: Có trình độ đào tạo chuyên môn tốt nghiệp từ Đại học trở lên ngành (hoặc chuyên ngành): Quản lý Văn hóa, Văn hóa học, Việt nam học, Bảo tồn bảo tàng, Văn hóa – Du lịch, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm sử (đối với lĩnh vực Văn hóa); Công tác xã hội, quản trị nhân lực, Xã hội học, Quản lý nguồn nhân lực, Bảo trợ xã hội, Quản lý các vấn đề xã hội và chính sách xã hội (đối với lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội)

b) Trình độ tin học:

– Có chứng chỉ A tin học Văn phòng trở lên đối với người dự tuyển vào chức danh công chức yêu cầu trình độ Trung cấp trở lên;

– Có chứng chỉ B tin học Văn phòng trở lên đối với người dự tuyển vào chức danh công chức yêu cầu trình độ Đại học trở lên;

6. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

7. Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

8. Người dự tuyển vào chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng công an xã phải đảm bảo các điều kiện bổ sung: Là Đảng viên, thuộc quy hoạch của xã vào chức danh Chỉ huy Trưởng Quân sự hoặc Trưởng Công an. Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền Quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, Chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của nhà nước. Được Chủ tịch UBND cấp xã và Chỉ huy trưởng Quân sự huyện, Trưởng Công an huyện có văn bản đề nghị tuyển dụng và bổ nhiệm.

9. Người thuộc đối tượng tiếp nhận không qua thi vào công chức cấp xã, nếu sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì thời gian công tác này được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và không vi phạm pháp luật đến mức bị sử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

            II. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển vào công chức cấp xã:

1. Không cư trú tại Việt Nam.

2. Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

3. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4. Đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động.

III. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng:

1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã;

Trường hợp người đăng ký dự tuyển là sỹ quan và Quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam, nếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi người dự tuyển đang công tác có Văn bản đồng ý.

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

(Đơn đăng ký dự tuyển và sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu ban

 hành kèm theo Kế hoạch này)

3. Bản sao giấy khai sinh;

4. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức cấp xã dự tuyển.

Người dự tuyển nộp bản chính bằng tốt nghiệp theo yêu cầu của chức danh dự tuyển và nhận lại sau khi thí sinh dự thi đủ các môn thi, thời điểm trả chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày thi môn cuối cùng của kỳ thi hoặc sau khi tổ chức sát hạch xong.

Trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp cơ sở đào tạo cấp và viết cam kết chậm nhất thời điểm có quyết định tuyển dụng phải nộp bằng và chứng chỉ, nếu không sẽ hủy kết quả tuyển dụng.

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong thi tuyển công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

7. Bản sao Sổ hộ khẩu thường trú

8. Văn bản đề nghị tuyển dụng và bổ nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã và Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp huyện đối với người dự tuyển vào Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã; Chủ tịch UBND xã và Trưởng Công an cấp huyện đối với người đăng ký dự tuyển vào Trưởng Công an xã;

9. Những người thuộc đối tượng tiếp nhận không qua thi, nếu sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì nộp nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

10. Bản cam kết sau khi tuyển dụng làm việc 05 năm tại xã.

11. Nộp 03 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ của thí sinh dự tuyển, 2 ảnh 4x6cm;

Các giấy tờ trên được đựng trong 01 túi hồ sơ và nộp tại Phòng Nội vụ huyện.

Mỗi người chỉ được đăng ký dự tuyển tại một chức danh thuộc một đơn vị xã trong toàn Thành phố, người vi phạm sẽ không được dự tuyển hoặc bị huỷ kết quả thi, sát hạch nếu bị phát hiện đăng ký dự tuyển ở 02 chỉ tiêu trở lên.

Sau khi tổ chức kiểm tra, sát hạch người dự tuyển thuộc đối tượng tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tại chỉ tiêu đăng ký đã có đối tượng trúng tuyển bằng hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển thì người đăng ký thi tuyển vào chỉ tiêu đó được đổi nguyện vọng thi tuyển vào chỉ tiêu khác có yêu cầu chuyên môn phù hợp của các xã trong huyện. Thời gian thay đổi nguyện vọng do Sở Nội vụ quy định.

IV. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng điểm thi tuyển;

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu dự thi, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng điểm thi tuyển.

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân, nghĩa vụ dân quân tự vệ, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ 24 tháng trở lên; người có thời gian giữ chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn liên tục từ 03 năm trở lên: được cộng 10 điểm vào tổng điểm thi tuyển.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên ở các khoản 1, 2, 3 nêu trên thì chỉ được cộng một điểm ưu tiên cao nhất vào tổng kết quả thi tuyển.

D. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG

I. Hình thức tuyển dụng

– Xét tuyển và bổ nhiệm đối với chức danh Trưởng Công an và Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã;

– Kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển đối với trường hợp đăng ký dự tuyển vào công chức cấp xã thuộc diện tốt nghiệp Đại học chính quy tập trung loại giỏi trở lên ở trong nước hoặc loại khá trở lên ở nước ngoài, tốt nghiệp thạc sỹ, tiến sỹ (có bằng Đại học hệ chính quy tập trung) của ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng;

– Tổ chức thi tuyển đối với các trường hợp dự tuyển còn lại vào các chức danh công chức: Văn phòng – Thống kê, Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường, Tư pháp – Hộ tịch; Văn hóa – Xã hội.

Cụ thể như sau:

1. Xét tuyển và bổ nhiệm đối với chức danh Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã

Việc tuyển dụng Trưởng Công an và Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thực hiện bằng hình thức xét tuyển, nguồn xét tuyển từ quy hoạch của xã. Hội đồng tuyển dụng xét các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng công an xã là người đạt các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại mục I phần C nêu trên.

2. Kiểm tra sát hạch để tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức cấp xã:

Đối với các trường hợp đăng ký dự tuyển thuộc diện tốt nghiệp Đại học chính quy tập trung loại giỏi trở lên ở trong nước hoặc loại khá trở lên ở nước ngoài, tốt nghiệp thạc sỹ, tiến sỹ (có bằng Đại học hệ chính quy tập trung) của ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng, thực hiện theo các bước sau:

– Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh cần tuyển dụng;

– Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và các yêu cầu khác đối với người đăng ký được tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển;

– Nội dung sát hạch, đề, đáp án sát hạch (phỏng vấn) do Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành liên quan chuẩn bị;

– Sát hạch theo hình thức phỏng vấn. Kết quả phỏng vấn tính theo thang điểm 100

– Thời gian chuẩn bị để trả lời phỏng vấn là 60 phút; thời gian trả lời phỏng vấn của mỗi thí sinh tối đa là 15 phút.

– Người trúng tuyển trong kỳ kiểm tra sát hạch là người có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại khoản 1 điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BNV của Bộ nội vụ; có kết quả sát hạch đạt từ 50 điểm trở lên và có điểm sát hạch cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả sát hạch bằng nhau trong cùng 01 chỉ tiêu công chức cần tuyển dụng thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự như sau: Người có văn bằng cao hơn; người tốt nghiệp trường Đại học công lập; người có điểm trung bình toàn khóa cao hơn; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.

– Căn cứ vào kết quả sát hạch, Chủ tịch UBND huyện có văn bản đề nghị Sở Nội vụ thành phố thống nhất ý kiến tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển.

– Giám đốc Sở Nội vụ có văn bản thống nhất ý kiến tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển, trên cơ sở đó Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển.

3. Môn thi, hình thức thi tuyển và xác định người trúng tuyển:

Các môn thi và hình thức thi

+ Môn kiến thức chung: thi viết 01 bài thời gian 120 phút về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, nhà nước, các tổ chức Chính trị xã hội; Quản lý hành chính nhà nước; Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tương ứng với chức danh công chức cần tuyển dụng

+ Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 01 bài thời gian 120 phút và thi trắc nghiệp 01 bài thời gian 30 phút về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

+ Môn tin học Văn phòng: thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

Người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã nếu có bằng tốt nghiệp từ trung cấp, chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên thì được miễn thi môn tin học văn phòng.

– Cách tính điểm, xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển thực hiện theo quy định tại điều 12, Điều 13 Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ.

II. Thẩm quyền tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng:

1. Chủ tịch UBND huyện tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định của Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và Kế hoạch này.

Khi hết thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển, chậm nhất 10 ngày trước ngày tổ chức tuyển dụng, Chủ tịch UBND huyện Quyết định việc thành lập Hội đồng tuyển dụng để tổ chức tuyển dụng.

2. Hội đồng tuyển dụng công chức có từ 05 đến 07 thành viên bao gồm:

a. Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND huyện

b. Phó chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Nội vụ

c. Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng là công chức thuộc phòng Nội vụ

d. Một số ủy viên khác là đại diện lãnh đạo một số cơ quan, chuyên môn có liên quan thuộc UBND huyện

3. Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số, có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Đối với việc thi tuyển các chức danh Văn phòng – Thống kê, Địa chính – Xây dựng, Tư pháp – Hộ tịch, Văn hóa – Xã hội:

Thành lập các ban giúp việc và tổ chức triển khai các trình tự, thủ tục thi tuyển theo quy định của pháp luật. Hội đồng tuyển dụng bố trí phòng thi có camera để giám sát quá trình làm bài thi của thí sinh

b) Đối với việc xét tuyển các chức danh Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự:

Xem xét, rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn của công chức Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự và thực hiện các yêu cầu xét tuyển theo quy định

c) Đối với việc tiếp nhận không qua thi tuyển các trường hợp đặc biệt:

– Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh cần tuyển dụng được quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ.

– Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và các yêu cầu khác đối với người được đề nghị tiếp nhận.

d) Sau khi chấm thi và xét tuyển xong, chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày hết hạn thời gian nộp đơn phúc khảo hoặc chấm phúc khảo xong, Chủ tịch Hội đồng báo cáo Chủ tịch UBND huyện kết quả tuyển dụng để Chủ tịch UBND huyện xém xét, quyết định công nhận kết quả tuyển dụng đối với trường hợp thi tuyển và xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Trưởng Công an xã, sau khi kiểm tra, sát hạch xong Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch UBND huyện đề nghị Sở Nội vụ thống nhất ý kiến đối với trường hợp trúng tuyển trong kỳ kiểm tra, sát hạch.

đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức tuyển dụng

e) Hội đồng tuyển dụng sử dụng con dấu tài khoản của UBND huyện( hoặc tài khoản của phòng Nội vụ huyện) trong các hoạt động của Hội đồng.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng tuyển dụng và các ban giúp việc của Hội đồng thực hiện theo mục 1 và mục 2, Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ.

Đ. TRÌNH TỰ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ:

I. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định 112/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ

II. Tổ chức kỳ tuyển dụng:

Việc tổ chức thi tuyển thực hiện theo quy định tại Mục 3, Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch công chức ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ.

Hội đồng tuyển dụng bố trí phòng thi có camera để giám sát quá trình làm bài thi của Thí sinh;

Thực hiện việc đổi mới trong công tác thi tuyển, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo huyện chuyển bài thi đã rọc phách đến các giám khảo chấm thi do Sở Nội vụ mời và chấm thi tập trung tại địa điểm do Sở Nội vụ bố trí. Quá trình chuyển bài thi, bàn giao bài thi cho giám khảo và giám sát quá trình chấm thi, chấm phúc khảo do Ban chấm thi, Ban giám sát, Ban chấm phúc khảo của Hội đồng tuyển dụng huyện thực hiện theo quy định tại Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV

III. Thông báo kết quả tuyển dụng, thời hạn ra Quyết định tuyển dụng và nhận việc thực hiện theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ.

 

E. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG:

STT Thời gian Nội dung công việc Cơ quan, đơn vị thực hiện
1 Trước ngày 11/12/2013 Họp triển khai công tác tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức cấp xã UBND huyện
Thông báo chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển, nội dung, hình thức tuyển dụng, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ (theo Kế hoạch của UBND huyện) UBND huyện
2 Trước ngày 12/12/2013 Thành lập Ban hồ sơ; thành lập Ban Giám sát UBND huyện
3 Từ ngày 12/12/2013 đến 17h ngày 10/01/2014 Bố trí người trực, thu nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng (vào giờ hành chính các ngày làm việc) Ban hồ sơ; Ban giám sát.
4 Từ ngày 13/01/2014 đến ngày 15/01/2014 Thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã; UBND huyện
5 Từ ngày 13/1/2014đến ngày 15/1/2014 Kiểm tra hồ sơ, lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, thông báo thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển;- Thông báo chỉ tiêu có người dự tuyển thuộc diện tiếp nhận vào công chức không qua thi ; đồng thời thông báo cho các thí sinh đã đăng ký thi tuyển vào chỉ tiêu đó biết để thay đổi nguyện vọng dự tuyển sang chỉ tiêu khác , có cùng yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ (ngành, chuyên ngành) (Chỉ thay đổi nguyện vọng đối với những chỉ tiêu có người dự tuyển thuộc diện tiếp nhận vào công chức không qua thi) – nếu người dự tuyển có nguyện vọng- Tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển. HĐTD; Ban hồ sơ, Ban giám sát
6 Trước ngày 24/01/2014 – Thông báo nội dung kiểm tra sát hạch- Phê duyệt xong nội dung thi môn hành chính chung, môn tin học và môn chuyên ngành và thông báo đến người dự tuyển HĐTD; Ban giám sát
 

 

7

Từ ngày 20/01/2014 đến ngày 01/3/2014 – Tổ chức xét tuyển đối với người dự tuyển vào chức danh Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng quân sự;- Thông báo kết quả xét tuyển vào chức danh Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng quân sự- HĐTD duyệt kết quả xét tuyển báo cáo UBND huyện ra Quyết định công nhận kết quả xét tuyển vào chức danh Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự; Thông báo người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ và ban hành Quyết định tuyển dụng  

UBND huyện, HĐTD;

Ban giám sát

8 Trước ngày 21/2/2014 – Thông báo địa điểm, thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với đối tượng thuộc diện tiếp nhận vào công chức không qua thi- Gửi biểu tổng hợp nhu cầu đề sát hạch về Sở Nội vụ. HĐTD
9 Trước ngày 28/2/2014 Hoàn thành đề, đáp án kiểm tra, sát hạch Sở Nội vụ
10 Ngày 28/2/2014 – Giao nhận và bảo mật đề và đáp án sát hạch theo quy định- HĐTD niêm yết danh sách theo phòng sát hạch (phỏng vấn) tại địa điểm tổ chức sát hạch HĐTD;Ban giám sát
11 Ngày 01/3/2014 Tổ chức sát hạch HĐTD; Ban giám sát
12 Từ ngày 03/3/2014 đến ngày 04/3/2014 – Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch; Thông báo chỉ tiêu có người dự tuyển thuộc diện tiếp nhận vào công chức không qua thi, trúng tuyển- Đồng thời thông báo cho người dự tuyển không trúng tuyển ở kỳ kiểm tra, sát hạch chuyển sang nguyện vọng thi tuyển vào những chỉ tiêu khác có cùng yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ (ngành, chuyên ngành) Nếu người dự tuyển có nguyện vọng HĐTD; Ban giám sát
13 Trước ngày 14/3/2014 Căn cứ kết quả kiểm tra sát hạch, UBND huyện có Văn bản (kèm hồ sơ) của người trúng tuyển thuộc diện tiếp nhận vào công chức không qua thi đề nghị Sở Nội vụ thống nhất ý kiến UBND huyện
14 Từ ngày 05/3/2014 đến ngày 07/3/2014 Tổ chức ôn tập cho các thí sinh dự thi Sở Nội vụ, HĐTD
15 Trước ngày 07/3/2014 Thông báo đến thí sinh dự thi thời gian, địa điểm thi HĐTD
16 Trước ngày 14/3/2014 Niêm yết danh sách người đủ điều kiện dự tuyển công khai tại UBND huyện, UBND xãGửi biểu tổng hợp nhu cầu đề thi các môn về Sở Nội vụ. UBND huyện, HĐTD
17 Trước ngày 17/3/2014 Thành lập ban coi thi HĐTD
18 Trước ngày 21/3/2014 Hoàn thành đề thi các môn theo phòng thi Sở Nội vụ; HĐTD
19 Trong ngày 21/3/2014 Giao, nhận và bảo mật đề thi, đáp án theo quy định Sở Nội vụ; HĐTD
20 Ngày 21/3/2014 Niêm yết danh sách phòng thi tại địa điểm thi Ban Coi thi, HĐTD
21 Từ 7 giờ đến trước 8 giờ 30 ngày 22/3/2014 Khai mạc kỳ thi; học tập nội quy, quy chế thi tới từng phòng thi HĐTD
22 Từ 8 giờ 30 đến trước 10 giờ 30 ngày 22/3/2014 Tổ chức thi viết môn hành chính Ban Coi thi, HĐTD; Ban giám sát
23 Từ 14 giờ 30 đến trước 15 giờ ngày 22/3/2014 Tổ chức thi trắc nghiệm môn tin học Ban Coi thi, HĐTD; Ban giám sát
24 Từ 8 giờ 30 đến trước 10 giờ 30 ngày 23/3/2014 Tổ chức thi viết môn chuyên ngành Ban Coi thi, HĐTD; Ban giám sát
25 Từ 14 giờ 30 đến trước 15 giờngày 23/3/2014 Tổ chức thi trắc nghiệm môn chuyên ngành Ban Coi thi, HĐTD; Ban giám sát
26 Từ ngày 24 đến ngày 27/3/2014 Thành lập ban phách, ban chấm thi HĐTD
27 Ngày 28/3/2014 Tổ chức làm phách Ban phách; HĐTD; Ban giám sát
28 Ngày 29/3/2014 đến ngày 30/3/2014 Tổ chức chấm thi Ban chấm thi; HĐTD; Ban giám sát; Sở Nội vụ phối hợp
29 Trước ngày 02/4/2014 Duyệt kết quả chấm thi, Thông báo kết quả thi tới thí sinh, niêm yết công khai kết quả thi HĐTD
30 Từ ngày 03/4/2014Đến ngày 17/4/2014 Nhận đơn phúc khảo bài thi; Thành lập ban chấm phúc khảo (nếu có đơn đề nghị phúc khảo) HĐTD
31 Dự kiến từ ngày 20 đến 26/4/2014 Tổ chức chấm phúc khảo Ban chấm phúc khảo, Ban giám sát, HĐTD; Sở Nội vụ phối hợp
32 Trước ngày 03/5/2014 HĐTD duyệt kết quả tuyển dụng, báo cáo UBND huyện Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng HĐTD
33 Trước ngày 06/5/2014 Thông báo kết quả tuyển dụng; Thông báo các thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ để tuyển dụng UBND huyện
34 Dự kiến trước 15/5/2013 – Sau khi người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ, UBND huyện ra Quyết định tuyển dụng- Sau khi Sở Nội vụ có Văn bản thống nhất UBND huyện ra Quyết định tiếp nhận vào công chức không qua thi UBND huyện

F. KINH PHÍ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG; THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Kinh phí tổ chức thi tuyển

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức;

2. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng: Do Hội đồng tuyển dụng thông báo

G. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Phòng Nội vụ huyện:

– Tham mưu để UBND huyện Thông báo công khai trên đài phát thanh huyện, cổng thông tin điện tử huyện và niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện, trụ sở UBND xã, thị trấn về chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; nội dung, hình thức tuyển dụng; thời gian, địa điểm nhận hồ sơ.

– Tham mưu thành lập: Ban hồ sơ để nhận hồ sơ dự tuyển vào công chức cấp xã, thu phí thi tuyển, kiểm tra hồ sơ, lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, niêm yết danh sách công khai theo quy định.

– Tham mưu thành lập Ban giám sát để kiểm tra, giám sát quá trình nhận và bảo quản đề thi, đáp án thi của HĐTD; giám sát quá trình tổ chức tuyển dụng theo đúng quy định của pháp luật.

-Tham mưu thành lập Hội đồng tuyển dụng để tổ chức, thực hiện việc tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định hiện hành.

2. Hội đồng tuyển dụng:

Thành lập các ban giúp việc, tổ chức triển khai các trình tự, thủ tục thi tuyển theo quy định của pháp luật. HĐTD bố trí phòng thi có camera giám sát quá trình thi tuyển của Thí sinh; chỉ đạo Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo thực hiện quy định mục II phần Đ nêu trên.

Báo cáo Chủ tịch UBND huyện Quyết định công nhận kết quả thi tuyển, xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự và Trưởng Công an xã theo quy định hiện hành.

3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:có chỉ tiêu tuyển dụng niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, thị trấn và thông báo trên đài phát thanh xã, thị trấn. Đối với các xã có chỉ tiêu tuyển dụng Trưởng công an và Chỉ huy trưởng quân sự chủ động phối hợp với các ngành liên quan để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tuyển.

Hội đồng tuyển dụng, các ban của UBND,  HĐTD huyện căn cứ Kế hoạch thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Hội đồng tuyển dụng (qua Phòng Nội vụ) để nghiên cứu, xem xét, giải quyết./.

Có thể bạn quan tâm:
Đăng ký ôn thi công chức, viên chức:
Thông báo tuyển dụng của Tỉnh/Thành: