Huyện ủy Bắc Hà, Lào Cai tuyển dụng công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2018

24/10/2018

Căn cứ Thông báo 562-TB/BCTU ngày 08/10/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai về việc tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Lào Cai năm 2018. Ngày 18/10/2018, Huyện ủy Bắc Hà đã ban hành Thông báo 952-TB/HU về việc tuyển dụng công chức khối Đảng, đoàn thể huyện Bắc Hà năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:04 công chức, trong đó:

– Ban Tuyên giáo Huyện ủy: 01 công chức.

– Ban Dân vận Huyện ủy: 01 công chức.

– Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện: 01 công chức.

– Hội Liên hiệp Phụ nữ: 01 công chức.

2. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng không qua thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ dự tuyển nộp về Ban Tổ chức Huyện ủy Bắc Hà trong giờ hành chính đến hết ngày 07/11/2018.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

TB so 952 TBHU-0001-1

TB so 952 TBHU-0001-2 TB so 952 TBHU-0001-3

Nguồn tin: huyenuybacha.laocai.org.vn