Phòng GDĐT Tri Tôn , An Giang thông báo tuyển dụng viên chức GDĐT đợt 2 năm học 2016 – 2017

18/10/2016

Căn cứ Kế hoạch số 1100/KH-PGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tri Tôn về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo An Giang thông báo việc thu nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng toàn ngành và công tác tổ chức tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị trực thuộc Phòng năm học 2016 – 2017 như sau:4924_KEHOACH_TUYENDUNGCV_2016-2017_PGD_dot2_GVMN.signed-page-001 UBND Tænh An Giang                 COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHU 4924_KEHOACH_TUYENDUNGCV_2016-2017_PGD_dot2_GVMN.signed-page-003

4924_KEHOACH_TUYENDUNGCV_2016-2017_PGD_dot2_GVMN.signed-page-004 (1)
4924_KEHOACH_TUYENDUNGCV_2016-2017_PGD_dot2_GVMN.signed-page-005 4924_KEHOACH_TUYENDUNGCV_2016-2017_PGD_dot2_GVMN.signed-page-006*** Tài liệu đính kèm: 

– Nhu cầu tuyển dụng năm học 2016-2017 PGD-TRI-TON_dot2.xls
– Mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển năm 2016.rar

Nguồn tin: sogddt.angiang.gov.vn