Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018

29/10/2018

Căn cứ Kế hoạch số 242/KH-QPTĐ ngày 21/9/2018 của Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình về tuyển dụng viên chức năm 2018. Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển đặc cách như sau:

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Nội vụ: số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình: số 2225/QĐ-UBND ngày 05/9/2011 về việc thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh; số 13/2012/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành quy định phân cấp về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Quảng Bình; số 22/2012/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 về việc ban hành Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh; số 02/2018/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc, vị trí việc làm của tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ các Quyết định của Sở Nội vụ Quảng Bình: số 72/QĐ-SNV ngày 29/6/2018 về việc phê duyệt số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) hưởng lương từ nguồn tự đảm bảo của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 cho Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình; số 100/QĐ-SNV ngày 30/8/2018 về việc điều chỉnh số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) hưởng lương từ nguồn tự đảm bảo của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên năm 2018; và các Công văn: số 1804/SNV-CCVC ngày 29/11/2017 về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; số 1818/SNV-CCVC ngày 19/10/2018 về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Quỹ phát triển đất.

2. Căn cứ thực tiễn

Tính đến ngày 23/10/2018, Quỹ phát triển đất tỉnh có 09 biên chế/15 biên chế được giao; Số lượng người hiện đang làm việc tại cơ quan Quỹ phát triển đất tỉnh là 15 người (trong đó cơ quan đang hợp đồng làm việc và tự trang trải là 06 người) đáp ứng vừa đủ số lượng, chất lượng và tính chất công việc hiện nay của đơn vị là quản lý 02 Quỹ (Quỹ phát triển đất và Quỹ đầu tư địa phương) với nguồn vốn gần 900 tỷ đồng; Cụ thể: tại Đề án vị trí việc làm số 25/ĐAVTVL-QPTĐ, ngày 09/3/2018 của Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình đã được Sở Nội vụ thẩm định:

– Số lượng người theo kế hoạch và hiện có cho vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành: 06 người;

– Số lượng người theo kế hoạch và hiện có cho vị trí làm việc thuộc nhóm công việc hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ: 05 người;

– Số lượng người theo kế hoạch và hiện có cho vị trí việc làm thuộc nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ: 04 người.

Như vậy, tổng số người làm việc theo Đề án vị trí việc làm là 15 người, nhưng mới tuyển dụng 09 biên chế còn thiếu 06 vị trí việc làm chưa được tuyển dụng tương ứng 06 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp tự trang trải vừa mới được Sở Nội vụ cho bổ sung nêu trên; Nay, Quỹ phát triển đất tỉnh xây dựng kế hoạch để tuyển dụng đảm bảo nhân sự tăng cường quản lý 02 Quỹ chặt chẽ, sử dụng vốn có hiệu quả và an toàn theo đúng quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Chỉ tiêu, hình thức tuyển dụng viên chức:

– Chỉ tiêu cần tuyển dụng viên chức năm 2018: 06 chỉ tiêu (Chi tiết tại Biểu Phụ lục 01 kèm theo Kế hoạch này).

– Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển đặc cách 06 viên chức.

2. Vị trí việc làm và tiêu chuẩn vị trí việc làm cần tuyển dụng: 06 vị trí.

(Chi tiết tại Biểu phụ lục 02 kèm theo Kế hoạch này).

3. Nội dung tuyển dụng:

3.1 Đối tượng: xét tuyển đặc cách đối với các trường hợp:

– Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc; tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Người đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

3.2 Điều kiện đăng ký dự tuyển: Người được đăng ký dự tuyển để xét tuyển đặc cách tuyển dụng viên chức sự nghiệp tự trang trải năm 2018 của Quỹ phát triển đất tỉnh là những người đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Tuổi đời: từ 18 tuổi đến dưới 35 tuổi;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ nêu tại Phụ lục 02.

3.3 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.4 Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;

– Các bản sao hợp đồng lao động giữa đơn vị sử dụng lao động và người lao động chứng minh thời gian công tác vị trí cần tuyển dụng;

– Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội;

– Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác.

– 02 (hai) ảnh 4×6 và 02 (hai) phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại của người dự tuyển.

Ghi chú: Hồ sơ dự tuyển nếu không trúng tuyển sẽ không trả lại.

3.5 Lệ phí:

– Đăng ký xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh;

– Phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi.

(Mức thu thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

3.6 Địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ nộp tại phòng Tổ chức – Hành chính Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Tổ dân phố 1, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh Quảng Bình); vào giờ hành chính các ngày làm việc.

3.7 Nội dung xét tuyển:

– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

– Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

3.8 Nội dung kiểm tra, sát hạch đối với người dự tuyển

3.8.1 Môn kiến thức chung:

– Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

– Luật Viên chức 2010;

– Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

– Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức theo Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ;

– Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

– Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ.

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình;

3.8.2 Môn nghiệp vụ chuyên ngành:

– Luật Đất đai 2013;

– Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành quy chế mẫu về quản lý, sử dụng quỹ phát triển đất;

– Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình: Ban hành Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình;

– Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ: quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016;

– Quyết định số 07/QĐ-HĐQL ngày 08/11/2012 của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh: ban hành Quy chế quản lý hoạt động và quy trình ứng vốn, chi hỗ trợ và hoàn trả vốn ứng, chi hỗ trợ thuộc nguồn vốn Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình;

– Các chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp;

– Luật Kế toán, Luật Ngân sách và các văn bản quy định liên quan.

3.9 Cách tính điểm:

a) Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

b) Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

c) Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

d) Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

e) Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm d Khoản này.

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại Điểm c, Điểm d Khoản này.

3.10 Điều kiện trúng tuyển: Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển đặc cách tuyển dụng viên chức năm 2018 của Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình là những người đáp ứng đủ các điều kiện cho vị trí việc làm cần tuyển dụng và kết quả quá trình học tập, thi tốt nghiệp và qua kiểm tra, sát hạch với hình thức phỏng vấn hoặc thực hành mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên; Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

3.11 Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Ưu tiên tuyển trước đối với những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

– Thương binh;

– Người hưởng chính sách như thương binh;

– Con liệt sĩ;

– Con thương binh;

– Con của người hưởng chính sách như thương binh;

– Người dân tộc ít người;

– Đội viên thanh niên xung phong;

– Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

– Người dự tuyển là nữ;

– Người có kinh nghiệm công tác tại Quỹ phát triển đất tỉnh.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điểm 2 Khoản này thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

4. Trình tự, thời gian các bước tiến hành tuyển dụng: (Chi tiết tại Biểu Phụ lục 3 kèm theo Kế hoạch này)

5. Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng kiểm tra, sát hạch

5.1 Thành phần Hội đồng kiểm tra, sát hạch: có 05 thành viên; Cụ thể:

– Chủ tịch Hội đồng là đồng chí Giám đốc;

– Phó Chủ tịch Hội đồng là đồng chí Phó Giám đốc;

– Một ủy viên là lãnh đạo phòng Nghiệp vụ;

– Một ủy viên là lãnh đạo phòng Tổ chức – Hành chính;

– Một ủy viên là chuyên viên phụ trách công tác Tổ chức – Nhân sự.

Thư ký Hội đồng kiểm tra, sát hạch do Chủ tịch Hội đồng chỉ định trong số các ủy viên Hội đồng.

5.2 Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng kiểm tra, sát hạch:

– Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển và các yêu cầu mang tính đặc thù của cơ quan;

– Sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về trình độ hiểu biết chung, về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người được xét tuyển đặc cách. Hình thức và nội dung sát hạch do Hội đồng kiểm tra, sát hạch căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch;

– Hội đồng kiểm tra, sát hạch làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

6. Hợp đồng làm việc

Việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Quỹ phát triển đất được thực hiện theo chế độ hợp đồng làm việc theo quy định tại Điều 25 Luật Viên chức và Điều 18, Điều 19 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

7. Tổ chức thực hiện

Giao phòng Tổ chức – Hành chính chủ trì phối hợp với phòng Nghiệp vụ tham mưu Giám đốc khẩn trương tổ chức thực hiện với tinh thần đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Trước mắt, thực hiện thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử cơ quan và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển; danh sách người đủ điều kiện xét tuyển; kết quả xét tuyển viên chức theo quy định của Kế hoạch này và các công việc khác theo quy định.

(Kế hoạch hoàn chỉnh, đã sửa đổi theo Công văn số 1818/SNV-CCVC ngày 19/10/2018 của Sở Nôi vụ Quảng Bình về việc thẩm định Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2018 của Quỹ phát triển đất).

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018

(Kèm theo Kế hoạch số 274/KH-QPTĐ ngày 26/10/2018 của Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình)

TT Tên đơn vị Biên chế viên chức được giao năm 2018 Số lượng viên chức hiện có đến 31/8/2018 Biên chế chưa tuyển dụng Đăng ký tuyển dụng Hình thức tuyển dụng Ghi chú
Thi tuyển Xét tuyển đặc cách Xét tuyển
01 Quỹ phát triển đất tỉnh – 07 viên chức sự nghiệp,

– 06 viên chức tự trang trải

– 07 viên chức sự nghiệp. – 06 viên chức tự trang trải 06 viên chức tự trang trải 0 06 0 Tự trang trải

TỔNG HỢP VỊ TRÍ VIỆC LÀM, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC NĂM 2018 

(Kèm theo Kế hoạch số 274/KH-QPTĐ ngày 26/10/2018 của Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình)

Mã số dự tuyển Mã số ngạch viên chức Chỉ tiêu tuyển dụng Vị trí việc làm Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Ghi chú
Trình độ ngành đào tạo Tin học Ngoại ngữ
ĐC-01 Hạng III, Mã ngạch 01.003 02 Viên chức nghiệp vụ chuyên quản Quỹ phát triển đất Đại học Kinh tế, ngành Tài chính – Ngân hàng. Chứng chỉ trình độ B trở lên Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên
ĐC-02 Hạng III, Mã ngạch 01.003 01 Viên chức nghiệp vụ chuyên quản Quỹ đầu tư địa phương Đại học chính quy trở lên, các ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán.
ĐC-03 Hạng III, Mã ngạch 06.031 01 Viên chức kế hoạch, kế toán tổng hợp
ĐC-04 Hạng III, Mã ngạch 06.031 01 Viên chức kế toán thanh toán và theo dõi công nợ
ĐC-05 Hạng III, Mã ngạch 01.003 01 Viên chức công nghệ thông tin, hành chính, thống kê báo cáo và thông tin thị trường, giá cả bất động sản – Chủ động phối hợp với kế toán trưởng, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Thư ký Hội đồng quản lý Quỹ để tham mưu cho Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ, Giám đốc Quỹ trong việc lãnh đạo, tổ chức điều hành và quản lý các hoạt động của Quỹ theo điều lệ Quỹ do UBND tỉnh ban hành và theo quy chế làm việc, hoạt động của hội đồng quản lý Quỹ, ban kiểm soát Quỹ và cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ.

– Tổng hợp, nắm thông tin về tình hình thị trường bất động sản trên phạm vi toàn tỉnh để báo cáo tham mưu cho Lãnh đạo Quỹ phục vụ công tác điều hành, kiểm tra, thẩm định, đề xuất UBND tỉnh trong việc sử dụng nguồn vốn quỹ phát triển đất có hiệu quả. Đồng thời làm cơ sở phục vụ công tác xây dựng kế hoạch tạo, phát triển quỹ đất có hiệu quả.

– Chịu trách nhiệm thu thập, xử lý thông tin để hàng tháng dự thảo nội dung “Bản tin nội bộ về thị trường nhà đất” và có những nhận định, kiến nghị đề xuất về thị trường nhà đất.

– Hàng tháng, vào ngày 05 của tháng sau phải có sản phẩm là tài liệu: “Báo cáo nhanh, tóm tắt chính sách, tình hình thị trường, giá cả bất động sản trên địa bàn tỉnh và có tham khảo một số tỉnh, thành phố lân cận trong khu vực, cả nước” để phục vụ tham khảo trong hoạt động cơ quan.

– Quản lý trang thông tin Quỹ và Trang tin thị trường bất động sản đảm bảo cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác về thông tin hoạt động của đơn vị Quỹ và thông tin giá cả thị trường bất động sản…

 TRÌNH TỰ, THỜI GIAN CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC NĂM 2018

(Kèm theo Kế hoạch số 274/KH-QPTĐ ngày 26/10/2018 của Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình)

STT Nội dung thực hiện Thời gian (dự kiến)
01 Quỹ PTĐ tỉnh thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử của cơ quan và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển; nội dung, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc

kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định của

Sở Nội vụ về kế hoạch tuyển dụng

biên chế được giao

02 Quỹ PTĐ tỉnh tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển Trong thời hạn ít nhất 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng
03 Giám đốc Quỹ PTĐ tỉnh quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ, quyền hạn cho Hội đồng kiểm tra, sát hạch để đánh giá các điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển
04 Quỹ PTĐ tỉnh niêm yết công khai danh sách người đủ điều kiện dự tuyển tại Trụ sở làm việc và thông báo trên Trang thông tin điện tử Quỹ PTĐ tỉnh Trước ngày tổ chức xét tuyển

10 ngày làm việc

05 Hội đồng kiểm tra, sát hạch tổ chức kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người được xét tuyển đặc cách. Trong thời hạn 10 ngày làm việc

kể từ ngày niêm yết công khai danh sách người đủ điều kiện xét tuyển

06 Hội đồng kiểm tra, sát hạch tổng hợp kết quả và báo cáo Giám đốc Quỹ PTĐ tỉnh Trong thời hạn 05 ngày làm việc

kể từ ngày kết thúc xét tuyển

07 Quỹ PTĐ tỉnh niêm yết công khai kết quả xét tuyển đặc cách tại trụ sở làm việc và trên Trang thông tin điện tử của Quỹ PTĐ tỉnh. Trong thời hạn 10 ngày làm việc

kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả

xét tuyển của Hội đồng kiểm tra, sát hạch

08 Quỹ PTĐ tỉnh nhận đơn phúc khảo (nếu có) và bàn giao cho Hội đồng kiểm tra, sát hạch chấm đơn phúc khảo. Trong thời hạn 10 ngày làm việc

kể từ ngày niêm yết công khai kết quả

xét tuyển

09 Hội đồng kiểm tra, sát hạch chấm phúc khảo (nếu có) Trong thời hạn 10 ngày làm việc

kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo

10 Căn cứ kết quả kiểm tra, sát hạch và đề nghị của Hội đồng kiểm tra, sát hạch; Giám đốc Quỹ PTĐ tỉnh có văn bản đề nghị kèm theo Biên bản họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch và hồ sơ của đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách đề nghị Sở Nội vụ thẩm định quá trình xét tuyển đặc các (theo quy định tại Điều 9 Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ) Trong thời hạn 05 ngày làm việc

kể từ ngày nhận được kết quả của

Hội đồng kiểm tra, sát hạch

11 Căn cứ kết quả quá trình xét tuyển đặc cách và thẩm định của Sở Nội vụ; Giám đốc Quỹ PTĐ quyết định công nhận kết quả xét tuyển đặc cách, chỉ đạo thực hiện việc bố trí công tác và ký hợp đồng làm việc đối với viên chức trúng tuyển theo quy định. Trong thời hạn 03 ngày làm việc

kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định

của Sở Nội vụ kết quả quá trình

xét tuyển đặc cách

Nguồn tin: quangbinh.gov.vn