Sở Du lịch Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

06/06/2018

Sở Du lịch Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 làm việc tại Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch thuộc Sở Du lịch

1. Số lượng cần tuyển: 03 viên chức2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển; trong đó:

– Xét tuyển đặc cách: 01 viên chức

– Xét tuyển thông thường: 02 viên chức (01 viên chức sự nghiệp, 01 viên chức tự trang trải)

3. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung xét tuyển, thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển: Xem niêm yết công khai tại trụ sở Sở Du lịch Quảng Bình; đăng tải trên Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình, địa chỉ: www.quangbinh.gov.vn và Trang thông tin điện tử Sở Du lịch Quảng Bình, địa chỉ: sdl.quangbinh.gov.vn

4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 05/6/2018 đến hết ngày 02/7/2018 (vào giờ hành chính các ngày làm việc).

5. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Sở, Sở Du lịch, Tổ dân phố 1, Phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (Trung tâm Hành chính mới).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Sở Du lịch, Tổ dân phố 1, Phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Điện thoại 0232.3886.386 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

SỞ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 05 tháng 6  năm 2018

ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ
DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018

(Trích Kế hoạch số  24/KH-SDL ngày  05/6 /2018 của

Sở Du lịch về tuyển dụng viên chức năm 2018)

1. Đối với trường hợp xét tuyển đặc cách

Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Sở Du lịch tuyển dụng đặc cách đối với trường hợp sau đây: Người có kinh nghiệm công tác hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc, nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí cần tuyển dụng (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

2. Đối với trường hợp xét tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và các điều kiện bổ sung nhằm phù hợp với tính chất, đặc điểm chuyên môn nghiệp vụ của vị trí cần tuyển dụng. Cụ thể:

– Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên.

+ Có đơn đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

SỞ DU LỊCH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 05 tháng 6 năm 2018

 

NỘI DUNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018

(Trích Kế hoạch số  24/KH-SDL ngày  05/6 /2018 của

Sở Du lịch về tuyển dụng viên chức năm 2018)

1. Đối với trường hợp xét tuyển đặc cách:

– Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển.

– Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với người dự tuyển.

2. Đối với trường hợp xét tuyển:

– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập, điểm tốt nghiệp của người dự tuyển

– Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển./.

 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

SỞ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày   05 tháng 6 năm 2018

 

THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018

(Trích Kế hoạch số  24/KH-SDL ngày  05/6 /2018 của

Sở Du lịch về tuyển dụng viên chức năm 2018)

 

1. Thành phần hồ sơ chung

a. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

b. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

c. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng việt.

d. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

* Ghi chú:

– Toàn bộ hồ sơ đựng trong phong bì lớn, ngoài bì ghi đầy đủ các loại hồ sơ nộp;

–  Hồ sơ nộp dự tuyển nếu không trúng tuyển sẽ không trả lại.

2. Trường hợp xét tuyển đặc cách: Ngoài thành phần hồ sơ chung, hồ sơ cần có các thành phần sau đây:

a. Các bản Hợp đồng lao động giữa đơn vị sử dụng lao động và người lao động chứng minh thời gian công tác vị trí cần tuyển dụng;

b. Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội;

c. Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu đơn vị nơi người đó công tác.

3. Trường hợp xét tuyển: Ngoài thành phần hồ sơ chung, hồ sơ cần có các thành phần sau đây:

a. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

b. Quyết định tuyển dụng hoặc bản Hợp đồng lao động giữa đơn vị sử dụng lao động và người lao động được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có);

c. Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội (nếu có);

d. Bản tự nhận xét, đánh giá của người dự tuyển về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác (nếu có); bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu đơn vị nơi người đó công tác (nếu có).

đ. Văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị hiện đang công tác về việc đồng ý cho chuyển công tác nếu trúng tuyển (trường hợp người dự tuyển đang là cán bộ trong biên chế nhà nước hoặc đang hợp đồng lao động với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác);

e. Hai (02) ảnh 4×6 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của người dự tuyển để liên hệ.

     UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

SỞ DU LỊCH

Phụ lục 2

 

TỔNG HỢP VỊ TRÍ VIỆC LÀM, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP,
ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018

(Kèm theo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 số: 24/KH-SDL ngày 05/6/2018 của Sở Du lịch)

Mã số dự tuyển Mã số ngạch         viên chức Chỉ tiêu tuyển dụng  

Vị trí việc làm

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu Hình thức tuyển dụng Ghi chú
Trình độ chuyên môn, ngành hoặc chuyên ngành    đào tạo Tin học Ngoại ngữ Điều kiện khác

 

ĐC Hạng III, Mã ngạch: 06.031 01 Viên chức Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch, phụ trách Kế toán  

Đại học, chuyên ngành kế toán; chuyên ngành tài chính, kiểm toán

Chứng chỉ trình độ C Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B Có chứng chỉ nghiệp vụ kế toán trưởng Xét tuyển đặc cách  

Viên chức sự nghiệp

XT Hạng III, Mã ngạch: 01.003 01 Viên chức phụ trách công tác Xúc tiến du lịch thị trường trong nước Đại học, các ngành văn hóa – xã hội; kinh tế – tài chính Chứng chỉ trình độ B Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B Xét tuyển  

Viên chức sự nghiệp

XT Hạng III, Mã ngạch: 01.003 01 Viên phụ trách công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá  

Đại học, các ngành văn hóa – xã hội; du lịch

Chứng chỉ trình độ B Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B Xét tuyển  

Viên chức tự trang trải