Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng giáo viên năm 2018

04/08/2018

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký  kết hợp đồng làm việc và đền  bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội, Doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-SGDĐT ngày 17 tháng 7  năm 2018  của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đồng Tháp về việc tuyển dụng viên chức vào công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT năm 2018; Công văn số 1619/SNV-CCVC ngày 30 tháng 7 năm  2018 của Sở Nội vụ Đồng Tháp về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Sở GDĐT năm 2018.

Sở GDĐT thông báo tuyển dụng viên chức các vị trí giáo viên vào công tác tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông (THCS-THPT),  trường  THPT,  trường nuôi dạy trẻ khuyết tật (NDTKT) trực thuộc Sở GDĐT năm 2018 như sau:

I. Điều kiện và tiêu chuẩn người đăng ký dự tuyển

1. Các điều kiện chung

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển.

2. Các điều kiện cụ thể theo từng vị trí tuyển dụng

a. Đối với vị trí Giáo viên THCS hạng III – Mã số V.07.04.12, công tác tại các trường THCS-THPT:

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng  nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ GDĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Riêng đối với vị trí giáo viên Tiếng Anh, phải có trình độ Tiếng Anh bậc 4 (B2) hoặc tương đương trở lên và trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 (A1) hoặc tương đương trở lên.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

b. Đối với vị trí Giáo viên THPT hạng III – Mã số V.07.05.15, công tác tại các trường THPT:

– Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp  vụ sư phạm đối với giáo viên

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ GDĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Riêng đối với vị trí giáo viên Tiếng Anh, phải có trình độ Tiếng Anh bậc 5 (C1) hoặc tương đương trở lên và trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 (A2) hoặc tương đương trở lên.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông

c. Đối với vị trí Giáo viên tiểu học hạng IV – Mã số V.07.03.09, công tác tại Trường NDTKT:

– Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm tiểu học hoặc trung cấp sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

II. Hình thức, nội dung tuyển dụng

Xét tuyển thông qua kết quả học tập bao gồm điểm học tập, điểm tốt nghiệp của người dự tuyển và kết quả kiểm tra, sát hạch với bài kiểm tra thực hành về chuyên môn, nghiệp vụ, báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Hội đồng xét tuyển viên chức. Cụ thể như sau:

1. Cách tính điểm xét tuyển

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 12 Mục 3 Chương II Nghị định  số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ  Quy định  về tuyển  dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2. Điểm xét tuyển

– Kết quả điểm xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm thực hành tính theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ;

– Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ.

3. Xác định người trúng tuyển

– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức là người có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên và được ưu tiên xếp hạng theo  kết quả điểm xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự  từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu  cần tuyển của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các phần thực hành cao hơn là người trúng tuyển. Nếu tổng số điểm các phần thực hành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu  tiên như sau:

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

+ Thương binh; Người hưởng chính sách như thương binh;

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh;

+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;

+ Người dân tộc ít người;

+ Đội viên thanh niên xung phong;

+ Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

+ Người dự tuyển là nữ.

– Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định nêu trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

4. Nội dung, cách tính điểm thực hành (kiểm tra, sát hạch)

a. Nội dung thực hành:

– Thực hành về chuyên môn, nghiệp vụ gồm hai phần (làm bài khảo  sát  chuyên môn và báo cáo chuyên đề). Riêng các vị trí giáo viên trường khuyết tật và  các môn:  Tin học, Giáo dục công dân, Giáo dục quốc phòng chỉ thực hành báo cáo chuyên đề chuyên môn.

– Làm bài khảo sát chuyên môn thời gian là 90 phút với hình thức là giải 01 đề thi.

– Báo cáo chuyên đề về chuyên môn, thời gian không quá 15 phút.

b. Cách tính điểm thực hành:

Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100 (lấy điểm trung bình cộng của 02 phần thực hành).

III. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

– Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) có dán ảnh và xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi có hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khoẻ chứng nhận theo quy định hiện hành của ngành y tế;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

– 02 (hai) phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của người dự tuyển; 02 ảnh màu cỡ 3×4 cm;

– Hồ sơ được đựng trong phong bì cỡ 24cm x 34cm (ngoài bì ghi đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ). Hội đồng tuyển dụng không hoàn trả lại hồ sơ cho người đăng ký dự tuyển.

Danh sách trích ngang các hồ sơ dự tuyển sẽ được niêm yết tại trụ sở làm việc và trang thông tin điện tử của Sở GDĐT Đồng Tháp.

Mẫu hồ sơ dự tuyển được niêm yết trên trang thông  tin  điện tử của Sở GDĐT  Đồng Tháp và có phát hành tại Sở GDĐT Đồng Tháp (qua Phòng Tổ chức cán bộ) kể từ ngày 01/8/2018.

IV. Lệ phí tuyển dụng:

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11 tháng 11 năm 2016 của   Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử  dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Cụ thể như sau: tạm thu  400.000 đồng/hồ sơ.

V. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ :

1. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày 01/8/2018 đến hết ngày 28/8/2018.

2. Địa điểm nhận hồ sơ:

Nộp hồ sơ tại Sở GDĐT Đồng Tháp (qua Phòng Tổ chức cán bộ), Số 6 Đường Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

VI. Chỉ tiêu, thời gian, địa điểm thực hành, tổ chức tuyển dụng:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

Cần tuyển: 42 giáo viên, chia ra:

– Các vị trí Giáo viên THCS hạng III, mã số 07.04.12, công tác tại các trường THCS-THPT, tuyển 04 giáo viên gồm: 01 Sinh, 01 Tiếng Anh, 01 Hoá, 01 Ngữ văn.

– Các vị trí Giáo viên THPT hạng III, mã số 07.05.15, công tác tại các trường THPT, tuyển 33 giáo viên gồm: 02 Toán, 01 Hóa, 09 Ngữ văn, 01 Địa, 01 Giáo dục công dân, 15 Tiếng Anh, 03 Tin học, 01 Giáo dục quốc phòng.

– Các vị trí Giáo viên tiểu học hạng IV – mã số V.07.03.09, công tác tại Trường NDTKT, tuyển 05 giáo viên gồm: 01 Mỹ thuật, 04 Tiểu học.

(Đính kèm Phụ lục chỉ tiêu tuyển dụng chi tiết)

2. Thời gian, địa điểm thực hành (kiểm tra, sát hạch)

– Thời gian thực hành: Dự kiến vào khoảng đầu tháng 9 năm

– Địa điểm thực hành: Tại Sở GDĐT Đồng Tháp.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng, phân công

Dự kiến vào khoảng đầu tháng 10/2018 tại Hội trường Sở GDĐT Đồng Tháp.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Sở GDĐT Đồng Tháp, Số 6 Đường Võ Trường Toản, Phường 1, Tp.Cao Lãnh,  tỉnh Đồng Tháp; số điện thoại 02773852012.

** Bảng chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng (Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

2018-07-31_ChiTieuTuyenDung.xls

*** Tài liệu đính kèm:

– Mẫu đơn đăng ký dự tuyển

– Mẫu sơ yếu lý lịch

Nguồn tin: www4.dongthap.edu.vn