Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2018

23/10/2018

Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2018 như sau:

2018.10 2018.101

Nguồn tin: sgtvtxd.laocai.gov.vn