Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2019

20/06/2019

Thực hiện Thông báo số 332/TB-UBND, ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tuyển dụng công chức năm 2019.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo:

Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển dụng công chức năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ: từ ngày 17/6/2019 đến hết ngày 16/7/2019 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, số 438 Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Người tiếp nhận: Ông Nguyễn Như Thủy, Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tiếp nhận, hướng dẫn và tổng hợp danh sách thí sinh tham gia dự tuyển công chức năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ. Số điện thoại 02053.868.958 Di động: 767.741

Công khai danh sách thí sinh dự tuyển: Văn phòng Sở tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và cập nhật, tổng hợp Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh theo từng ngày và đăng tải công khai danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển tại từng vị trí việc làm trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở làm việc ít nhất 02 ngày một lần để các thí sinh có phương án đăng ký đơn vị dự tuyển phù hợp.

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo

Nguồn tin: sokhcn.langson.gov.vn