Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

17/10/2019

Ngày 14 tháng 10 năm 2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo số 157/TB-SLĐTBXH về việc thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở LĐTBXH (đợt II năm 2019), với các nội dung như sau:

1. Số lượng cần tuyển dụng: 17 chỉ tiêu.

2. Đơn vị, vị trí việc làm và trình độ chuyên môn cần tuyển dụng

Trung tâm Bảo trợ xã hội

a) Số lượng người cần tuyển dụng: 08 người.

b) Vị trí việc làm cần tuyển dụng

– 04 người tại vị trí việc làm “Chăm sóc trực tiếp đối tượng”: Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học một trong các chuyên ngành: Y, Điều dưỡng.

– 01 người tại vị trí việc làm “Dạy nghề”: Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành: Sư phạm kỹ thuật, Điện.

– 02 người tại vị trí việc làm “Công tác xã hội”: Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành: Công tác xã hội, Xã hội học.

– 01 người tại vị trí việc làm “Chăm sóc dinh dưỡng”: Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học một trong các chuyên ngành: Dinh dưỡng, Chế biến món ăn, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh.

Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2

a) Số lượng người cần tuyển dụng: 03 người.

b) Vị trí việc làm cần tuyển dụng

– 02 người tại vị trí việc làm “Chăm sóc trực tiếp đối tượng”: Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học một trong các chuyên ngành: Y, Điều dưỡng.

– 01 người tại vị trí “Chăm sóc dinh dưỡng”: Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học một trong các chuyên ngành: Dinh dưỡng, Chế biến món ăn, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh.

Trung tâm Điều dưỡng người có công

a) Số lượng người cần tuyển dụng: 02 người.

b) Vị trí việc làm cần tuyển dụng

– 01 người tại vị trí việc làm “Y tế, Điều dưỡng”: Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa.

– 01 người tại vị trí việc làm “Hành chính tổng hợp”: Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực.

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe người có công

a) Số lượng người cần tuyển dụng: 02 người.

b) Vị trí việc làm cần tuyển dụng

– 01 người tại vị trí việc làm “Chăm sóc dinh dưỡng”: Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học một trong các chuyên ngành: Dinh dưỡng, Chế biến món ăn, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh.

– 01 người tại vị trí việc làm “Quản trị”: Yêu cầu tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán.

Trung tâm Chăm sóc phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực Miền núi: 02 người tại vị trí việc làm “Chăm sóc trực tiếp đối tượng”: Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học một trong các chuyên ngành: Y, Điều dưỡng.

3. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tuyển dụng viên chức

Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng

Thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể:

– Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.

– Có đơn đăng ký dự tuyển.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm theo quy định.

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do Sở LĐTBXH xác định tại Bản mô tả vị trí việc làm và tiêu chí vị trí việc làm cần tuyển dụng (ban hành kèm theo Kế hoạch số 65/KH-SLĐTBXH ngày 19/9/2019 của Sở LĐTBXH về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở LĐTBXH), không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập.

Những thí sinh sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực về hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Về phương thức tuyển dụng: Xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

5. Nội dung xét tuyển viên chức

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì thí sinh được tham dự vòng 2.

Vòng 2

– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của thí sinh dự tuyển, nội dung phỏng vấn như sau:

+ Kiến thức chung về pháp luật: Bộ Luật lao động, Luật Viên chức, Luật khám bệnh, chữa bệnh, Nội quy, quy chế của đơn vị nơi thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển và kiến thức hiểu biết về kinh tế – xã hội có liên quan.

+ Chuyên môn: Nội dung câu hỏi chuyên môn được chuẩn bị phù hợp với chuyên môn được đào tạo và vị trí việc làm cần tuyển, nội dung cụ thể do Hội đồng xét tuyển viên chức của Sở LĐTBXH quy định.

+ Kỹ năng giao tiếp, ứng xử; kỹ năng xử lý công việc.

– Điểm phỏng vấn: Được tính theo thang điểm 100 điểm, trong đó: Kiến thức chung về pháp luật là 30 điểm, chuyên môn là 60 điểm và kỹ năng giao tiếp, ứng xử là 10 điểm.

– Thời gian phỏng vấn: không quá 30 phút đối với mỗi thí sinh.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

6. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ (tại địa chỉ truy cập http://vanban.chinhphu.vn) hoặc Trang thông tin điện tử của Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa (tại địa chỉ truy cập http://sldtbxh.thanhhoa.gov.vn).

7. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

– Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức là 30 ngày, kể từ ngày 16/10/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 16/11/2019 (vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6; Buổi sáng: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ; Buổi chiều: Bắt đầu từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút).

(Thí sinh phô tô văn bằng, chứng chỉ và Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), để đối chứng với nội dung ghi trong Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức của thí sinh).

– Địa điểm: Tại Cơ quan Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa (Địa chỉ: Số 74 Tô Vĩnh Diện, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

8. Lệ phí đăng ký dự tuyển

Mức thu lệ phí đăng ký dự tuyển là 500.000 đồng/thí sinh (thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đến các đơn vị, cá nhân có nhu cầu biết, đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở LĐTBXH (đợt II năm 2019). Mọi thông tin chi tiết liên hệ về Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa (qua Văn phòng Sở; điện thoại liên hệ: 02373.851.023) để được giải đáp.

*****Nhu cầu chi tiết như sau (Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn): 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

*****Tài liệu đính kèm:

– Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sldtbxh.thanhhoa.gov.vn