Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương thông báo tuyển dụng

10/04/2019

Căn cứ Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch triển khai Đề án thi điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Căn cứ kế hoạch số 09/KH-SNV ngày 29/3/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương về việc thi tuyển chức danh Phó trưởng Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh  Bình Dương thông báo tổ chức thi tuyển chức danh Phó Trưởng Ban Tôn giáo.

Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức có đủ điều kiện đăng ký tham gia dự tuyển.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: sonoivu.binhduong.gov.vn