Sở nội vụ tỉnh Hưng Yên tuyển công chức năm 2011

15/05/2012
V/v tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, phí dự thi, lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2011
— 00:00:00 15/05/2012 —

UBND TỈNH HƯNG YÊN

SỞ NỘI VỤ

________

Số: 163/SNV-ĐTTT

V/v tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, phí dự thi, lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2011

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

Hưng Yên, ngày 14 tháng 5  năm 2012

Kính gửi: – Các Sở, Ban, Ngành;

– UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh về việc thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2011; Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 21/3/2012 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Danh mục nội dung ôn tập các môn thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2011; Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Chỉ tiêu, số lượng vị trí việc làm, ngạch công chức, yêu cầu về trình độ và ngành, chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng, ngành, lĩnh vực đăng ký dự thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2011; Thông báo số 01/TB-HĐTTCC ngày 02/5/2012 của Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên về việc thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2011, Sở Nội vụ hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là các đơn vị) thực hiện một số công việc sau:

I. Thông báo, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, phí dự thi của thí sinh đăng ký dự thi tuyển công chức

1. Các đơn vị niêm yết công khai Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh về việc thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2011; Thông báo số 01/TB-HĐTTCC ngày 02/5/2012 của Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên về việc thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2011 tại trụ sở cơ quan Sở, Ban, Ngành, cơ quan trực thuộc Sở, Ban, Ngành, UBND huyện, thành phố. Địa điểm thông báo phải bố trí ở vị trí thuận lợi, dễ quan sát để tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người được biết.

2. Căn cứ các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi, hồ sơ đăng ký dự thi; các quy định về chỉ tiêu, số lượng vị trí việc làm, ngạch công chức, yêu cầu về trình độ và ngành, chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng, loại hình đào tạo, ngành, lĩnh vực đăng ký dự thi, các đơnvị có trách nhiệm kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển công chức của thí sinh và phí dự thi đảm bảo theo đúng các quy định của Nhà nước và của tỉnh. Đối với người có trình độ trên chuẩn trình độ của ngạch công chức cần tuyển dụng, có ngành, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng được đăng ký dự thi tuyển công chức. Nếu trúng tuyển sẽ xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm cần tuyển dụng.

3. Để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, phí dự thi, lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển công chức, các đơn vị phải quyết định cử công chức có kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm thực hiện. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ, phí dự thi của thí sinh đăng ký thi tuyển công chức được thực hiện từ 7h ngày 07/5/2012 đến 17h ngày 06/6/2012; công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ phải trực liên tục tại nơi tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định về thời hạn và giờ hành chính ngày làm việc.

4. Khi tiếp nhận hồ sơ, phí dự thi của thí sinh đăng ký dự thi tuyển công chức yêu cầu phải kiểm tra kỹ về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, vị trí việc làm, văn bằng, chứng chỉ, trình độ và ngành, chuyên ngành đào tạo, thành phần hồ sơ theo quy định và một số yêu cầu về hồ sơ quy định tại Khoản 1 Mục II Phần B Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh; đồng thời phải làm giấy biên nhận (theo mẫu đính kèm), 1 bản giao cho thí sinh, 1 bản lưu trong hồ sơ của thí sinh; không nhận hồ sơ bị tẩy xóa. Nếu hồ sơ đăng ký dự thi không đủ, không đúng theo quy định, yêu cầu thí sinh bổ sung hoặc làm lại.

5. Về hồ sơ đối với các đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức:

a) Hồ sơ của người dự tuyển là Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Thương binh, người hưởng chính sách như Thương binh, Sỹ quan quân đội, Sỹ quan công an, Quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành thì phải có bản sao Quyết định công nhận và bản xác nhận của cấp có thẩm quyền về đối tượng ưu tiên nêu trên;

b) Hồ sơ của người dự tuyển  là con Liệt sỹ, con Thương binh, con Bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học phải có bản sao giấy chứng nhận của liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và giấy xác nhận của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thành phố (nơi quản lý đối tượng chính sách) xác nhận mối quan hệ giữa đối tượng chính sách và con của đối tượng chính sách nêu trên. Hồ sơ người dự tuyển là con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động phải có bản sao Quyết định công nhận và bản xác nhận của cấp có thẩm quyền xác nhận mối quan hệ giữa Anh hùng và con của Anh hùng.

c) Đối với người dân tộc thiểu số: Việc xác định thành phần dân tộc của người dự tuyển phải căn cứ vào Giấy khai sinh hợp pháp của người dự tuyển;

d) Đối với người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân phải có bản sao Quyết định xuất ngũ và bản xác nhận hoàn thành nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền;

e) Đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ phải có bản sao Quyết định của Trung ương Đoàn cử và bản sao Quyết định của UBND cấp huyện nơi làm nhiệm vụ tình nguyện công nhận hoàn thành nhiệm vụ.

II. Lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển công chức

1. Các đơn vị lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển công chức theo Mẫu số 2 (đính kèm) và gửi bản điện tử về Sở Nội vụtrước ngày 07/6/2012 theo địa chỉ: hoidongthituyenhy@gmail.com. Việc nhập dữ liệu trên danh sách phải thực hiện theo đúng hướng dẫn trong Mẫu số 2 được đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Nội vụ, các đơn vị truy cập tải về mẫu đính kèm.

2. Trình độ và ngành, chuyên ngành đào tạo, loại hình đào tạo của thí sinh đăng ký dự thi tuyển công chức ghi trong danh sách phải đúng theo văn bằng tốt nghiệp, tuyệt đối không được viết tắt.

3. Đối tượng ưu tiên thống nhất viết tắt trong danh sách như sau:

Stt

Đối tượng ưu tiên

Viết tắt

1

Anh hùng Lực lượng vũ trang, anh hùng Lao động AH

2

Thương binh TB

3

Người hưởng chính sách như thương binh NTB

4

Người dân tộc thiểu số DTTS

5

Sỹ quan quân đội, sỹ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp SQQN

6

Người làm công tác cơ yếu chuyển ngành CYCN

7

Con Liệt sỹ CLS

8

Con Thương binh CTB

9

Con Bệnh binh CBB

10

Con của người hưởng chính sách như thương binh CNTB

11

Con của người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa CTKN

12

Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học CĐCĐ

13

Con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động CAH

14

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ HTNV

III. Thành phần, thời gian, địa điểm thẩm định hồ sơ đăng ký dự thi tuyển công chức của thí sinh

1. Thành phần dự thẩm định:

a) Đối với các Sở, Ban, Ngành: Thủ trưởng Sở (Ban, Ngành); Trưởng phòng Tổ chức cán bộ hoặc Chánh Văn phòng và Chuyên viên làm công tác tổ chức cán bộ của Sở (Ban, Ngành);

b) Đối với các huyện, thành phố: Chủ tịch UBND huyện (thành phố); Trưởng phòng và Chuyên viên Phòng Nội vụ;

c) Sở Nội vụ: Lãnh đạo Sở, Tổ công tác thẩm định hồ sơ của Sở Nội vụ.

2. Thời gian thẩm định:

a) Ngày 07/6/2012:

* Buổi sáng:

– Từ 7h00’ – 10h00’: TP. Hưng Yên, huyện Tiên Lữ, huyện Phù Cừ;

– Từ 10h00’ – 11h30’: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải.

* Buổi chiều:

– Từ 13h30’- 17h00’: Huyện Ân Thi, huyện Kim Động, huyện Khoái Châu.

b) Ngày 08/6/2012:

* Buổi sáng:

– Từ 7h00’ – 10h00’: Huyện Văn Giang, huyện Văn Lâm, huyện Mỹ Hào;

– Từ 10h00’ – 11h30’: Sở Xây dựng, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp.

* Buổi chiều:

– Từ 13h30’- 17h00’: Huyện Yên Mỹ, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c) Ngày 09/6/2012:

* Buổi sáng:

– Từ 7h00’ – 10h00’: Các Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

– Từ 10h00’ – 11h30’: Văn phòng BCĐ tỉnh về phòng chống tham nhũng, Ban QL các Khu công nghiệp, Ban QL Khu đại học Phố Hiến, Thanh tra tỉnh.

* Buổi chiều:

– Từ 13h30’- 17h00’: Sở Công – Thương, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ.

3. Địa điểm và tài liệu thẩm định:

– Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ, số 6 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên.

– Tài liệu: Hồ sơ và Danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển công chức của các đơn vị.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các đơn vị phản ánh trực tiếp về Sở Nội vụ theo số điện thoại: 0321.3863.433, 0321.3864.356 để xem xét, giải đáp. /.

Nơi nhận:

– Như trên;

– UBND tỉnh (để báo cáo);

– Thành viên HĐTTCC;

– Lãnh đạo Sở;

– Cổng Thông tin điện tử Sở Nội vụ;

– Lưu: VT, HĐTTCC, CVĐT-TT (2).

Có thể bạn quan tâm:
Đăng ký ôn thi công chức, viên chức:
Thông báo tuyển dụng của Tỉnh/Thành:

Leave a Reply

Your email address will not be published.