Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019

04/04/2019

Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến nông năm 2019 như sau:

Nguồn tin: khuyennonghaiphong.gov.vn