Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng

26/09/2018

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng chức danh Trưởng phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN

1. Mục đích

– Tuyển chọn công chức có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa.

– Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để công chức, viên chức phấn đấu, rèn luyện, học tập và có cơ hội để tham gia làm công tác lãnh đạo, quản lý.

– Từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng, mở rộng đối tượng được tham gia vào quy trình bổ nhiệm.

2. Yêu cầu

– Phát hiện, thu hút và lựa chọn được người có đức, có tài gắn với tiêu chuẩn của từng chức danh lãnh đạo, quản lý.

– Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và phát huy vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tăng cường sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, quản lý công chức, viên chức và tổ chức, đoàn thể của cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn.

– Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

3. Nguyên tắc thực hiện

– Bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

– Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công bằng, công khai, khách quan, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh. Chọn được người giỏi nhất trong số những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện đã dự thi để bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn.

– Người tham gia dự tuyển phải đảm bảo về năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm đã được phê duyệt và các điều kiện khác theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn.

– Nội dung thi tuyển phải phù hợp với từng vị trí việc làm đã được phê duyệt của từng chức danh thi tuyển. Nội dung, hình thức, quy trình thi tuyển phải tuân thủ các quy định, được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở làm việc trước kỳ thi tuyển.

– Người trúng tuyển là người có kết quả thi tuyển cao nhất và được Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng của Sở.

– Khi tổ chức thi tuyển phải có ít nhất 02 người trở lên tham gia dự tuyển vào 01 chức danh tuyển chọn. Trường hợp chỉ có 01 người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc không có người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thì tập thể lãnh đạo Sở có trách nhiệm đề cử thêm người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển hoặc quyết định không thực hiện việc bổ nhiệm đối với chức danh này cho đến khi có đủ người đăng ký tham gia dự tuyển. Trường hợp Tài nguyên và Môi trường đã quyết định danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển (ít nhất có 02 người) nhưng đến ngày tổ chức thi chỉ có 01 người dự thi thì Hội đồng thi tuyển vẫn tổ chức thi theo Kế hoạch.

II. VỊ TRÍ, ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Vị trí thi tuyển

– Trưởng Phòng Nước, KTTV&Biến đổi khí hậu và  Phòng Giá đất – BTTĐC thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Đối tượng đăng ký dự tuyển

a) Công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch chức danh Trưởng phòng và tương đương và đang công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Công chức không công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch chức danh Trưởng phòng và tương đương, đang công tác trong cùng ngành hoặc cùng lĩnh vực được quyền đăng ký tham gia thi tuyển.

c) Đối tượng được nêu tại điểm a, b, khoản này được quyền tham gia dự tuyển, nếu:

– Đang giữ chức vụ Phó trưởng phòng và tương đương

– Không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về ngạch công chức hoặc thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực theo quy định.

3. Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển

a) Công chức không nằm trong quy hoạch chức danh trưởng phòng và tương đương (bao gồm cả trường hợp không công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường và có thể chưa là đảng viên) được Tập thể lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đề cử và được Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đồng ý bằng văn bản.

b) Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển nêu tại điểm a, khoản này nếu đang giữ chức vụ quản lý thì chỉ được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn liền kề so với chức vụ hiện giữ.

4. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển

a) Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng, đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương (Khóa VIII) và tiêu chuẩn cụ thể theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó trưởng Phòng và tương đương các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Ngoài ra, còn phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

– Là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận

– Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và tại các cơ sở giao dục theo quy định của pháp luật.

– Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định,có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

– Đang giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên; trong thời gian 03 năm liên tục trước năm 2018, người đăng ký thi tuyển phải có kết quả nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đạt mức hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao trở lên.

– Không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2, 3, 4, Điều 82 Luật Cán bộ, công chức; Khoản 2,3,4 Điều 56 Luật Viên chức và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

– Có thời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên (không tính thời gian tập sự)

– Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc đủ tiêu chuẩn chính trị để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị (lịch sử chính trị và chính trị hiện nay) theo quy định hiện hành.

– Được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng phòng và tương đương.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Đơn đăng ký thi tuyển (theo mẫu)

– Sơ yếu lý lịch (cá nhân tự khai theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

– Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn.

– Bản nhận xét, đánh giá quá trình công tác của cá nhân (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền)

– Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Thông tư số 08/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập tại thời điểm đăng ký dự thi.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

– Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác. Trường hợp người tham gia dự tuyển từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự tuyển.

– Bản nhận xét của Cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.

Hồ sơ dự tuyển không phải trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển các chức danh trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lần sau.

III. PHƯƠNG THỨC THI TUYỂN

Gồm 02 phần: Thi viết và thi trình bày Đề án

1. Thi viết

– Nội dung thi viết: kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

– Thời gian làm bài: 180 phút

– Điểm chấm theo thang điểm 100.

– Kết quả bài thi viết là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi. Người dự tuyển phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày Đề án. Trường hợp người dự tuyển có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên nhưng có 02 thành viên Hội đồng thi tuyển chấm điểm dưới 50 điểm thì Chủ tịch Hội đồng thi tuyển xem xét, quyết định việc chấm lại đối với bài thi này.

– Sau khi có kết quả phần thi viết, Hội đồng thi tuyển có văn bản thông báo để người dự tuyển có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên tham gia phần thi trình bày Đề án.

2. Thi trình bày Đề án

– Nội dung: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị, chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp đó của người tham gia dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

– Thời gian trình bày Đề án tối đa 45 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn từ 60 đến 90 phút; thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn không quá 5 phút.

– Điểm chấm theo thang điểm 100. Cơ cấu điểm:

+ Xây dựng Đề án: 20 điểm

+ Bảo vệ Đề án: 40 điểm

+ Trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm

– Kết quả điểm thi trình bày Đề án là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi. Trường hợp có thành viên Hội đồng thi tuyển cho điểm số chênh lệch (cao hơn hoặc thấp hơn) từ 20% trở lên so với điểm trung bình cộng thì điểm của thành viên này không được chấp nhận và kết quả điểm thi trình bày Đề án của người dự tuyển được tính theo kết quả cho điểm của các thành viên còn lại của Hội đồng thi tuyển.

IV. BỔ NHIỆM NGƯỜI TRÚNG TUYỂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

1. Xác định người trúng tuyển

– Trên cơ sở báo cáo của Hội đồng thi tuyển về kết quả điểm thi trình bày Đề án của người tham gia thi tuyển, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chọn lấy 01 người có số điểm thi trình bày Đề án cao nhất theo từng chức danh tuyển chọn trong số những người đạt trên 50 điểm để lấy ý kiến Tập thể lãnh đạo Sở và Đảng ủy Sở. Trường hợp có nhiều người có cùng kết quả điểm thi trình bày Đề án cao nhất bằng nhau thì đều được đưa ra lấy ý kiến.

– Tập thể Lãnh đạo Sở và Đảng ủy Sở có ý kiến bằng văn bản đồi với đề nghị của Giám đốc Sở về việc xác định người trúng tuyển.

Trường hợp người được đưa ra lấy ý kiến mà tập thể Lãnh đạo Sở và Đảng ủy Sở không đồng ý thì tập thể Lãnh đạo Sở và Đảng ủy Sở phải nêu rõ lý do; nếu lý do hợp lý thì Giám đốc Sở tiếp tục chọn người có kết quả điểm thi trình bày Đề án thấp hơn liền kề trong tổng số những người đạt trên 50 điểm để đưa ra lấy ý kiến tập thể Lãnh đạo Sở và Đảng ủy Sở.

2. Bổ nhiệm người trúng tuyển

Căn cứ ý kiến của Tập thể lãnh đạo Sở, Đảng ủy Sở, nếu không phát hiện sai phạm trong quá trình tổ chức thi tuyển thì thống nhất để Giám đốc Sở ban hành quyết định bổ nhiệm người trúng tuyển.

3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong quá trình tổ chức kỳ thi, trường hợp có đơn khiếu nại, tố cáo, Hội đồng thi tuyển phải xem xét giải quyết trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo.

V. NỘI DUNG CÔNG VIỆC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN, KINH PHÍ TỔ CHỨC

1. Nội dung công việc, thời gian, cơ quan thực hiện

(Theo phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm tổ chức thi

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, số 14 đường Hoàng Hoa Tham, phường Lộc Thọ, thành phố Nha trang, tỉnh Khánh Hòa

Lưu ý: Nếu có thay đổi về thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển, Hội đồng thi tuyển sẽ có thông báo cụ thể đến thí sinh đến thí sinh tham gia dự thi.

3. Kinh phí

Thực hiện theo công văn số 4260/BTC-HCSN ngày 30/3/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí triển khai Đề án thỉ điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Văn phòng Sở có trách nhiệm tham mưu Giám đốc Sở triển khai, thực hiện thi tuyển chức danh Trưởng phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa theo Kế hoạch này.

– Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa. Hội đồng thi tuyển có trách nhiệm giúp Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện công tác thi tuyển chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa theo Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn chức danh trưởng phòng và tương đương của Bộ Nội vụ và Tỉnh ủy Khánh Hòa đảm bảo theo kế hoạch và đúng quy định của pháp luật.

– Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết và đăng tải trên Website của Sở Tài nguyên và Môi trường về Kế hoạch thi tuyển chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa;

– Tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký tham gia dự tuyển và lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

– Chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ thi, tài liệu ôn thi, tổ chức ôn thi.

– Lập dự toán chi cho việc tổ chức kỳ thi trình UBND tỉnh cấp kinh phí bổ sung.

– Trình quyết định bổ nhiệm các chức danh sau khi có kết quả trúng tuyển.

 

PHỤ LỤC

Nội dung công việc, thời gian dự kiến thi tuyển chức danh

Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi chính phủ thuộc

Sở Tài nguyên và Môi trường

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-STNMT  ngày       /9 /2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa)

STT Nội dung công việc Thời gian quy định Thời gian dự kiến Phân công
1 Thông báo Kế hoạch thi tuyển Ít nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày Kế hoạch được Phê duyệt 14/9/2018 –

28/9/2018

Văn phòng: niêm yết tại Sở, Trang WEB của Sở, Báo Khánh Hòa (3 kỳ liên tiếp), Đài PT-TH Khánh Hòa
2 Tiếp nhận hồ sơ của thí sinh Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo Kế hoạch 17/9/2018 – 05/10/2018 Văn phòng Sở
3 Thẩm định hồ sơ 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ 08/10/2018-

10/10/2018

Văn phòng  tổng hợp danh sách trình tập thể lãnh đạo Sở thông qua
4 Lấy ý kiến của các cơ quan liên quan Trong vòng 05 ngày làm việc 10/10/2018 –

16/10/2018

Văn phòng tham mưu Giám đốc Sở Công văn xin ý kiến của các cơ quan tỉnh
5 Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi Trong thời gian 30 ngày làm việc trước khi thi tuyển 17/10/2018-

02/11/2018

Văn phòng Sở trình Gíam đốc Sở phê duyệt danh sách sau khi có ý kiến của các Cơ quan
6 Thành lập Hội đồng thi tuyển 17/10/2018 Văn phòng Sở dự thảo Quyết định thành lập HĐ
7 Thành lập các bộ phận giúp việc Hội đồng: Ban Đề thi, Ban Coi thi, Ban Chấm thi, Ban Phách 18/10/2018 Thư ký Hội đồng thi tuyển
8 Thông báo triệu tập người dự thi Ít nhất 10 ngày trước ngày thi 31/10/2018 Hội đồng thi tuyển
9 Thí sinh xây dựng Đề án 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận TB báo đủ điều kiện dự tuyển 17/10/2018 – 14/11/2018 Thí sinh dự thi
10 Thí sinh gửi Đề án về Hội đồng thi tuyển để nghiên cứu Chậm nhất 10 ngày trước ngày thi 15/11/2018 – 28/11/2018 Thí sinh dự thi
11 Tổ chức thi viết 28/11/2018 Hội đồng thi tuyển
12 Thông báo kết quả điểm thi viết 08 ngày làm việc kể từ khi thi viết 04/12/2018 Hội đồng thi tuyển
13 Tiếp nhận phúc khảo thi viết 03 ngày làm việc kể từ khi có thông báo điểm thi viết 04/12/2018 – 07/12/2018 Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo


Nếu có đơn phúc khảo

STT Nội dung công việc Thời gian quy định Thời gian dự kiến Phân công
14 Giải quyết phúc khảo 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nhận đơn phúc khảo 10/12/2018 – 14/12/2018 Hội đồng thi tuyển
15 Thông báo kết quả chấm phúc khảo 17/12/2018-

18/12/2018

Hội đồng thi tuyển
16 Thông báo thí sinh có kết quả bài thi viết đạt 50 điểm trở lên tham gia phần thi trình bày Đề án 05 ngày làm việc kể từ khi có thông báo kết quả chấm phúc khảo 19/12/2018 Hội đồng thi tuyển thông báo cho thí sinh
17 Tổ chức thi trình bày Đề án 25/12/2018 Hội đồng thi tuyển
18 Công bố công khai kết quả điểm thi trình bày Đề án 26/12/2018 Hội đồng thi tuyển
19 Họp Tập thể lãnh đạo Sở để chọn người có số điểm thi Đề án cao nhất và đủ điều kiện bổ nhiệm đề nghị Giám đốc Sở Quyết định bổ nhiệm 27/12/2018(Quyết định bổ nhiệm thí sinh trúng tuyển vào 01/01/2019) Tập thể lãnh đạo Sở


Nếu không có đơn phúc khảo

STT Nội dung công việc Thời gian quy định Thời gian dự kiến Phân công
11 Thông báo thí sinh có kết quả bài thi viết đạt 50 điểm trở lên tham gia phần thi trình bày Đề án Sau 05 ngày làm việc kể từ khi có thông báo kết quả chấm thi viết 10/12/2018 Hội đồng thi tuyển thông báo cho thí sinh
12 Tổ chức thi trình bày Đề án 17/12/2018 Hội đồng thi tuyển
13 Công bố công khai kết quả điểm thi trình bày Đề án 18/12/2018 Hội đồng thi tuyển
14 Họp Tập thể lãnh đạo Sở để chọn người có số điểm thi Đề án cao nhất và đủ điều kiện bổ nhiệm đề nghị Giám đốc Sở Quyết định bổ nhiệm 24/12/2015 (Quyết định bổ nhiệm thí sinh trúng tuyển vào 01/01/2019) Tập thể lãnh đạo Sở

Nguồn tin: stnmt.khanhhoa.gov.vn