Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương gia hạn thời gian nộp hồ sơ thi tuyển các chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2019

08/06/2019

Ngày 05/6/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông báo số 10/TB-STTTT gia hạn thời gian nộp hồ sơ thi tuyển các chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2019.

Để tạo điều kiện cho các ứng viên có đủ thời gian hoàn thiện hồ sơ thi tuyển các chức danh quản lý cấp phòng, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đến ngày 14/6/2019.

Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 08/TB-STTTT ngày 21/5/2019 về việc tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2019. Các chức danh bao gồm: Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng Báo chí Xuất bản và Phó trưởng phòng Công nghệ thông tin.

Nội dung thi viết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Đề thi viết sẽ gồm 2 đến 3 câu thuộc nội dung 10 nhóm chuyên đề về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Việt Nam; lý luận về hành chính nhà nước, nhà nước pháp quyền XHCN; hệ thống văn bản hành chính nhà nước; chính sách công và quyết định hành chính; quản lý nguồn nhân lực, cải cách công vụ; kinh tế thị trường XHCN, toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; cải cách hành chính; chính phủ điện tử’ văn hóa công sở; chủ trương, quan điểm, chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp  luật chuyên ngành.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đến hết ngày 6/6/2019. Tuy nhiên, để tạo cho các ứng viên hoàn thiện hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông đã gia hạn thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 14/6/2019. Địa điểm nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông, tầng 14, tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

– Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c-2008/BNV (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

– Quyết định tuyển dụng lần đầu.

– Văn bản quy hoạch cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp cá nhân dự tuyển bên ngoài Sở Thông tin và Truyền thông).

– Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

– Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác. Trường hợp người tham gia dự tuyển (đăng ký tham gia dự tuyển hoặc được đề cử tham gia dự tuyển) từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự tuyển.

* Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.

– Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22cm x 32cm.

Nguồn tin: stttt.binhduong.gov.vn