Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015

28/06/2015

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 như sau:

Chỉ tiêu và ngành tuyển dụng: 22 chỉ tiêu.

Trong đó:

–    Lĩnh vực Văn hóa: 10

–    Lĩnh vực Thư viện: 03

–    Lĩnh vực Hành chính văn phòng: 03

–    Lĩnh vực Thể dục thể thao: 04

–    Lĩnh vực Du lịch: 02

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

–    Thời gian bán và nhận hồ sơ: Bán hồ sơ từ ngày 1-7 đến hết ngày 29-7-2015. Nhận hồ sơ từ ngày 20-7 đến hết ngày 29-7-2015.

–    Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 01-03 Ngô Quyền, Nha Trang.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tổ chức cán bộ – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Điện thoại: 0583.828635 hoặc vào website: svhttdl.khanhhoa.gov.vn

[slideshare id=49917281&doc=cvdi1022-150628010909-lva1-app6892&type=d]