Sở Văn Hóa và Thể thao TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019

30/12/2019

Sở Văn Hóa và Thể thao TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 75 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày 02/01/2020 đến ngày 07/02/2020

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Tại các đơn vị sự nghiệp thuộc SỞ VNTT có chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2019

*****Chỉ tiêu cụ thể như sau: 

Sở Văn Hóa và Thể thao TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Văn Hóa và Thể thao TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Văn Hóa và Thể thao TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Văn Hóa và Thể thao TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Văn Hóa và Thể thao TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Văn Hóa và Thể thao TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Văn Hóa và Thể thao TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Văn Hóa và Thể thao TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Văn Hóa và Thể thao TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Văn Hóa và Thể thao TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Sở Văn Hóa và Thể thao TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: sovhtt.hanoi.gov.vn