Sở Y tế Bắc Giang tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp năm 2017

04/05/2017

Sở Y tế Bắc Giang tuyển dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2017, cụ thể như sau:

1. Số lượng, vị trí tuyển chọn:

– Giám đốc BV Ung bướu tỉnh Bắc Giang, dự kiến tổ chức vào T6/2017.

– Giám đốc BV Nội tiết tỉnh Bắc Giang, dự kiến tổ chức vào T10/2017.

– Giám đốc BVĐK huyện Yên Dũng, dự kiến tổ chức vào T12/2017.

– Giám đốc BVĐK huyện Lạng Giang, dự kiến tổ chức vào T12/2017.

– Giám đốc BVĐK huyện Sơn Động, dự kiến tổ chức vào T11/2017.

– Giám đốc TTYT Thành phố Bắc Giang, dự kiến tổ chức vào T11/2017.

– Phó Giám đốc BV Sản Nhi: 02 (01 PGĐ phụ trách khối Nhi, 01 PGĐ phụ trách khổi kinh tế), dự kiến tổ chức vào T10/2017.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển chọn:

– Thông báo kế hoạch tuyển chọn tại Trang thông tin điện tử Sở Y tế từ ngày 26/4/2017 đến 5/52017.

– Từ ngày 27/4-12/5/2017 tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các ứng viên tại Phòng Tổ chức cán bộ – Sở Y tế.

– Địa điểm tổ chức Hội nghị tuyển chọn: tại các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển chọn.

*** Chi tiết thông báo như sau:

[slideshare id=75659595&doc=sytbcgiangtuynchncnblnhoqunlccnvsnghipnm2017-170504032124&type=d]

Nguồn tin: syt.bacgiang.gov.vn