Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2017

24/10/2017

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Công văn số 1764/SNV-CCVC ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2017; Căn cứ Công văn số 1841/SNV-CCVC ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2017; Căn cứ Công văn số 2025/SNV-CCVC ngày 11 tháng 10 năm 2017 của Sở Nội vụ về điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2017.

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN

1. Đối tượng

– Người muốn được dự tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế phải có đủ điều kiện và tiêu chuẩn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

– Người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển tại một đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a). Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí cần tuyển;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

b). Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Tiêu chuẩn về trình độ của người dự tuyển

a). Đối tượng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng:                                  

– Có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1(A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên.

– Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên .

b). Đối tượng tốt nghiệp đại học trở lên

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên.

– Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên .

II. SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN DỤNG

Tổng số 177 chỉ tiêu cần tuyển dụng, trong đó:

1) Bác sĩ đa khoa (hạng III), Mã số: V.08.01.03, có bằng tốt nghiệp Bác sĩ trở lên: 46 chỉ tiêu.

2) Bác sĩ y học dự phòng (hạng III), Mã số: V.08.02.06, có bằng tốt nghiệp Bác sĩ y học dự phòng trở lên: 02 chỉ tiêu.

3) Y sỹ (hạng IV), Mã số: V.08.03.07, có bằng tốt nghiệp Y sỹ trở lên: 04 chỉ tiêu.

4 Dược sĩ (hạng IV), Mã số: V.08.08.23, có bằng tốt nghiệp trung cấp dược trở lên: 05 chỉ tiêu.

5) Điều dưỡng (hạng III), Mã số: V.08.05.12, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành điều dưỡng: 12 chỉ tiêu.

6) Điều dưỡng (hạng IV), Mã số: V.08.05.13, có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng: 53 chỉ tiêu.

7) Hộ sinh (hạng III), Mã số: V.08.06.15, có bằng tốt nghiệp Cử nhân trở lên chuyên ngành hộ sinh: 01 chỉ tiêu.

8) Hộ sinh (hạng IV), Mã số: V.08.06.16, có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hộ sinh: 10 chỉ tiêu.

9) Kỹ thuật viên y (hạng III), Mã số: V.08.07.18, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn việc làm cần tuyển: 01 chỉ tiêu.

10) Kỹ thuật viên y (hạng IV), Mã số: V.08.07.19, có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn việc làm cần tuyển: 16 chỉ tiêu.

11) Viên chức hành chính, Mã số: 01.003, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí cần tuyển: 04 chỉ tiêu

12) Kế toán viên, Mã số: 06.031, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí cần tuyển: 13 chỉ tiêu.

13) Kỹ sư hạng III: Mã số: V.05.02.07, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí cần tuyển: 07 chỉ tiêu.

14) Kỹ thuật viên hạng IV: V.05.02.08, có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên phù hợp với vị trí cần tuyển: 03 chỉ tiêu.

(Đính kèm bảng tổng hợp nhu cầu số lượng cần tuyển dụng năm 2017 của các đơn vị sự nghiệp).

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: bằng hình thức xét tuyển

2. Nội dung

–  Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

– Xét điểm kiểm tra, sát hạch:

+ Đối với tuyển dụng viên chức chuyên môn y tế, nội dung kiểm tra, sát hạch tập trung các lĩnh vực sau:

(1) Quy định pháp luật về viên chức

(2) Quy định pháp luật về ngành Y tế (Quy tắc ứng xử, 12 Điều y đức…)

(3) Chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến vị trí cần tuyển.

+ Đối với tuyển dụng viên chức hành chính, nội dung kiểm tra, sát hạch tập trung các lĩnh vực sau:

(1) Quy định pháp luật về viên chức

(2) Quy định pháp luật có liên quan đến ngành đã học và vị trí cần tuyển.

– Hình thức kiểm tra, sát hạch: thông qua phỏng vấn hoặc thực hành để đánh giá hiểu biết về pháp luật, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Cách tính điểm trong xét tuyển

Thực hiện theo quy định tại Điều 12, Mục 3 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Cụ thể như sau:

– Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

– Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

– Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

–  Điểm phỏng vấn hoặc thi viết hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

– Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn hoặc thi viết hoặc thực hành tính theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 4 Điều 12 của Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Thực hiện theo quy định tại Điều 13, Mục 3 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Cụ thể như sau:

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

c) Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại điểm b nêu trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

d) Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức, gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu, đính kèm theo thông báo này);

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.(đính kèm theo thông báo này);

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

c) Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng trong thời gian 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

d) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

đ) 02 (hai) ảnh cỡ 4 x 6 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

Cá nhân có nhu cầu đăng ký dự tuyển, tự tải xuống các mẫu đơn kèm theo thông báo này để hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định. Túi đựng hồ sơ do Sở Y tế phát hành có kích thước 250 x 340 x 5mm.

Lưu ý: Trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ, người đăng ký dự tuyển không nộp bản photocopy văn bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời liên quan đến chế độ miễn thi tin học, ngoại ngữ và các giấy tờ liên quan đến chính sách ưu tiên trong tuyển dụng viên chức có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) thì không được xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, thắc mắc về sau.

Hồ sơ của người dự tuyển được niêm yết tại trụ sở làm việc và Trang thông tin điện tử của Sở Y tế.

V. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ

– Địa điểm nhận hồ sơ: Trụ sở làm việc của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp (số 05, đường Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 10/11/2017 (kể cả ngày thứ 7).

Buổi sáng bắt đầu lúc 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 phút và buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút (hồ sơ nộp xong không trả lại). Thí sinh nộp trễ hạn sẽ không được tiếp nhận, xem xét, giải quyết.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức phỏng vấn

– Tổ chức phỏng vấn vào khoảng tháng 12 năm 2017 (sẽ có thông báo cụ thể trên trang Thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp theo địa chỉ: https://syt.dongthap.gov.vn).

– Địa điểm tổ chức phỏng vấn: Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp.

3. Tài liệu ôn tập và lệ phí dự tuyển

a) Tài liệu ôn tập: Tài liệu do Sở Y tế cung cấp ( sẽ có thông báo sau).

b) Lệ phí xét tuyển

Lệ phí dự tuyển tạm thu là 300.000đ/thí sinh. Tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký thực tến sẽ áp dụng mức thu theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

4. Thông báo kết quả tuyển dụng

a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển dụng, Giám đốc Sở Y tế niêm yết công khai kết quả tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế.

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển. Giám đốc Sở Y tế giao Hội đồng tuyển dụng tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định.

Không thực hiện phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn.

c) Sau khi thực hiện các quy định tại Khoản a và Khoản b Điều mục này, Giám đốc Sở Y tế đề nghị Sở Nội vụ phê duyệt kết quả tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký, nội dung thông báo ghi rõ thời gian và địa điểm người trúng tuyển đến ký hợp đồng làm việc.

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở làm việc và trên trang Thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp theo địa chỉ: https://syt.dongthap.gov.vn. Các thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển cần biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 02773.851.609 trong giờ hành chính để được hướng dẫn cụ thể.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan quan tâm, hỗ trợ Sở Y tế niêm yết, thông tin chỉ tiêu tuyển dụng viên chức kèm theo Thông báo này.

*** Tài liệu đính kèm:

Bảng chỉ tiêu tuyển dụng

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển.

Mẫu sơ yếu lý lịch 

Nguồn tin: syt.dongthap.gov.vn