Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2018

26/06/2018

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của  Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012  của Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Công văn số 1290/SNV-CCVC ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2018;

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế, cụ thể như sau:

I. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển

1. Đối tượng

– Người muốn được dự tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế phải có đủ điều kiện và tiêu chuẩn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

– Người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển tại một đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

– Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí cần tuyển;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Tiêu chuẩn về trình độ của người dự tuyển

a. Tiêu chuẩn chung về ngoại ngữ:

– Đối với chức danh nghề nghiệp hạng III và tương đương: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên theo Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Đối với chức danh nghề nghiệp hạng IVvà tương đương: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1(A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên theo Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

b. Tiêu chuẩn chung về tin học: Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình tin học ứng dụng A, B, C) đang thực hiện trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 có hiệu lực.

II. Số lượng cần tuyển dụng

Tổng số 275 chỉ tiêu cần tuyển dụng, trong đó:

1. Chức danh nghề nghiệp Bác sĩ (hạng III), Mã số: V.08.01.03, có bằng tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trở lên: 44 chỉ tiêu.

2. Chức danh nghề nghiệp Bác sĩ y học dự phòng (hạng III), Mã số: V.08.02.06, có bằng tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trở lên hoặc chuyên ngành Bác sĩ y học dự phòng trở lên: 04 chỉ tiêu.

3. Chức danh nghề nghiệp Y sĩ hạng IV, Mã số: V.08.02.07, có bằng tốt nghiệp Y sĩ trình độ trung cấp: 75 chỉ tiêu. Trong đó:

– Y sĩ đa khoa: 60 chỉ tiêu.

– Y sĩ Y học dự phòng: 02 chỉ tiêu.

– Y sĩ Y học cổ truyền: 15 chỉ tiêu.

4. Chức danh nghề nghiệp Dược hạng IV, Mã số: V.08.08.23, có bằng tốt nghiệp trung cấp dược trở lên: 20 chỉ tiêu. Trong đó.

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Dược (đối với 01 vị trí cao đẳng Dược).

– Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Dược (đối với 19 vị trí trung cấp Dược).

5. Chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV, Mã số: V.08.05.13, có  bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng: 67 chỉ tiêu. Trong đó:

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành điều dưỡng (đối với 23 vị trí cao đẳng điều dưỡng).

– Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng (đối với 44 vị trí trung cấp điều dưỡng).

6. Chức danh nghề nghiệp Hộ sinh hạng III, Mã số: V.08.06.15, có bằng tốt nghiệp Cử nhân trở lên chuyên ngành hộ sinh: 02 chỉ tiêu.

7. Chức danh nghề nghiệp Hộ sinh hạng IV, Mã số: V.08.06.16, có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hộ sinh: 12 chỉ tiêu.

8. Chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên y hạng III, Mã số: V.08.07.18, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn việc làm cần tuyển: 05 chỉ tiêu. Trong đó:

–  Kỹ thuật viên y hạng III, Mã số: V.08.07.18, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Xét nghiệm y học: 04 chỉ tiêu.

– Kỹ thuật viên y hạng III, Mã số: V.08.07.18, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh y học: 01 chỉ tiêu.

9. Chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên y hạng IV, Mã số: V.08.07.19, có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn việc làm cần tuyển: 26 chỉ tiêu. Trong đó:

– Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Hình ảnh y học trở lên: 01 chỉ tiêu.

– Có bằng Trung cấp Xét nghiệm trở lên: 10 chỉ tiêu.

– Có bằng Trung cấp Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng trở lên: 12 chỉ tiêu.

– Có bằng Trung cấp Kỹ thuật bó bột trở lên: 01 chỉ tiêu.

– Có bằng Trung cấp Hình ảnh y học trở lên: 02 chỉ tiêu.

10. Chức danh nghề nghiệp Dân số viên hạng IV, Mã số V.08.10.29, có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành dân số – y tế trở lên: 01 chỉ tiêu.

11. Kế toán viên, Mã số: 06.031, có bằng tốt nghiệp đại học Tài chính kế toán trở lên: 05 chỉ tiêu.

12. Viên chức hành chính: 14 chỉ tiêu, gồm:

– Viên chức hành chính, Mã số: 01.003, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí cần tuyển: 04 chỉ tiêu. Trong đó:

+ Có bằng Cử nhân hành chính trở lên: 02 chỉ tiêu.

+ Có bằng Cử nhân Luật trở lên: 01 chỉ tiêu.

+Có bằng Cử nhân Tâm lý trở lên: 01 chỉ tiêu.

– Chức danh nghề nghiệp Quản trị viên hệ thống hạng III, Mã số: V11.06.14, có bằng tốt nghiệp đại học Công nghệ thông tin trở lên: 02 chỉ tiêu.

– Chức danh nghề nghiệp Quản trị viên hệ thống hạng IV, Mã số: V11.06.15, có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Công nghệ thông tin trở lên: 01 chỉ tiêu

– Chức danh nghề nghiệp Công tác xã hội viên (hạng III), Mã số: V.09.04.02, tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành công tác xã hội, xã hội học, tâm lý học, giáo dục đặc biệt hoặc các chuyên ngành khoa học xã hội phù hợp với nhiệm vụ công tác xã hội. Trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên ngành khoa học xã hội khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội theo chương trình do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành: 01 chỉ tiêu.

– Chức danh nghề nghiệp kỹ thuật viên (hạng IV), mã số V.05.02.08, có bằng tốt nghiệp cao đẳng Công nghệ thực phẩm trở lên: 01 chỉ tiêu.

– Chức danh nghề nghiệp Kỹ sư hạng III, Mã số: V.05.02.07, có bằng tốt nghiệp đại học Khoa học môi trường trở lên: 03 chỉ tiêu.

– Trung cấp Văn thư – lưu trữ, Mã số: 02.008, có bằng tốt nghiệp trung cấp Văn thư – Lưu trữ trở lên: 02 chỉ tiêu.

(Đính kèm bảng tổng hợp nhu cầu số lượng cần tuyển dụng năm 2018 của các đơn vị sự nghiệp).

III. Hình thức và nội dung tuyển dụng:

1. Hình thức tuyển dụng: bằng hình thức xét tuyển.

2. Nội dung

– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

– Xét điểm kiểm tra, sát hạch:

+ Đối với tuyển dụng viên chức chuyên môn y tế: nội dung kiểm tra, sát hạch thông qua hình thức thực hành về công tác chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến vị trí cần tuyển.

+ Đối với tuyển dụng viên chức hành chính: nội dung kiểm tra, sát hạch tập trung các lĩnh vực sau:

(1) Quy định pháp luật về viên chức

(2)Quy định pháp luật có liên quan đến ngành đã học và vị trí cần tuyển.

– Hình thức kiểm tra, sát hạch: thông qua phỏng vấn để đánh giá hiểu biết về pháp luật, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Cách tính điểm trong xét tuyển

Thực hiện theo quy định tại Điều 12, Mục 3 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Cụ thể như sau:

– Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số

– Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số

– Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số

– Điểm phỏng vấn hoặc hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

– Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn hoặc thực hành tính theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 4 Điều này.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Thực hiện theo quy định tại Điều 13, Mục 3 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Cụ thể như sau:

a. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

c. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại điểm b nêu trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

d. Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. Hồ sơ dự tuyển và đăng ký dự tuyển

1. Hồ sơ tuyển dụng

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức, gồm:

a. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu) ban hành kèm theo thông báo này;

b. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

d. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng trong thời gian 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

e. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

f. 02 (hai) ảnh cỡ 4 x 6 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

Hồ sơ dự tuyển được niêm yết tại trụ sở làm việc và Trang thông tin điện tử của Sở Y tế.

Cá nhân có nhu cầu đăng ký dự tuyển, tự tải xuống các mẫu đơn kèm theo thông báo này để hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định. Túi đựng hồ sơ do Sở Y tế phát hành có kích thước 250 x 340 x 5mm.

Lưu ý: Trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ, người đăng ký dự tuyển không nộp bản photocopy văn bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời liên quan đến chế độ miễn thi tin học, ngoại ngữ và các giấy tờ liên quan đến chính sách ưu tiên trong tuyển dụng viên chức có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) thì không được xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, thắc mắc về sau.

Hồ sơ của người dự tuyển được niêm yết tại trụ sở làm việc và Trang thông tin điện tử của Sở Y tế.

V. Tổ chức xét tuyển

1. Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ

– Địa điểm nhận hồ sơ: Trụ sở làm việc của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp (số 05, đường Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 25/7/2018 (không nhận hồ sơ vào ngày thứ bảy và chủ nhật).

Buổi sáng bắt đầu lúc 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 phút và buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút (hồ sơ nộp xong không trả lại). Thí sinh nộp trễ hạn sẽ không được tiếp nhận, xem xét, giải quyết.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức phỏng vấn

– Tổ chức phỏng vấn vào khoảng tháng 8 năm 2018 (sẽ có thông báo cụ thể trên trang Thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp theo địa chỉ: https://syt.dongthap.gov.vn).

– Địa điểm tổ chức phỏng vấn: sẽ thông báo

3.Tài liệu ôn tập và lệ phí dự tuyển

– Tài liệu ôn tập: Tài liệu do Sở Y tế cung cấp (sẽ có thông báo sau).

– Lệ phí xét tuyển: Lệ phí dự tuyển tạm thu là 300.000đ/thí sinh. Tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký thực tến sẽ áp dụng mức thu theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT- BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

4. Thông báo kết quả tuyển dụng

a. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển dụng, Giám đốc Sở Y tế niêm yết công khai kết quả tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế.

b. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển. Giám đốc Sở Y tế giao Hội đồng tuyển dụng tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định.

Không thực hiện phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn.

c. Sau khi thực hiện các quy định tại Khoản a và Khoản b Điều mục này, Giám đốc Sở Y tế đề nghị Sở Nội vụ phê duyệt kết quả tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký, nội dung thông báo ghi rõ thời gian và địa điểm người trúng tuyển đến ký hợp đồng làm việc.

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở làm việc và trên trang Thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp theo địa chỉ: https://syt.dongthap.gov.vn. Các thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển cần biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 02773. 851609 trong giờ hành chính để được hướng dẫn cụ thể.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan quan tâm, hỗ trợ Sở Y tế niêm yết, thông tin chỉ tiêu tuyển dụng viên chức kèm theo thông báo này.

PHỤ LỤC

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2018

Kèm theo Thông báo số: 230/SYT-TCCB ngày 21/6/2018 của Sở Y tế

 

 

Số TT

 

Cơ quan, đơn vị (Vị trí tuyển dụng)

Chỉ tiêu tuyển dụng Tên, mã số ngạch

(Chức danh nghề nghiệp)

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tối thiểu  

 

Vị trí việc làm

 

 

Ghi chú

Tổng cộng  

Chi tiết

Tên ngạch (CDNN)  

Mã số

 

Đại học

 

Cao đẳng

 

Trung cấp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Bệnh viện Phổi 9 9
 

 

1.1

 

 

Khoa Khám bệnh Hồi sức cấp cứu

 

 

4

 

2

Bác sĩ (hạng III)  

V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
 

2

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

1.2

 

Khoa Bệnh phổi

 

2

 

2

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

1.3

 

Khoa Lao ngoài phổi

 

1

 

1

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

1.4

Khoa Lao – HIV – Kháng thuốc  

1

 

1

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

1.5

 

Khoa Cận lâm sàng

 

1

 

1

 

Kỹ thuật y hạng IV

 

V.08.07.19

 

Xét nghiệm y học

Thực hiện chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành xét nghiệm y học; Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị; Tư vấn, giáo dục sức khỏe người bệnh.
 

 

Số TT

 

Cơ quan, đơn vị (Vị trí tuyển dụng)

Chỉ tiêu tuyển dụng Tên, mã số ngạch

(Chức danh nghề nghiệp)

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tối thiểu  

 

Vị trí việc làm

 

 

Ghi chú

Tổng cộng  

Chi tiết

Tên ngạch (CDNN)  

Mã số

 

Đại học

 

Cao đẳng

 

Trung cấp

2 Bệnh viện Đa khoa

khu vực Hồng Ngự

18 18
 

 

2.1

 

 

Khoa Hồi sức cấp cứu

 

 

2

 

1

Bác sĩ (hạng III)  

V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
 

1

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

2.2

 

Khoa Phụ sản

 

1

 

1

Bác sĩ (hạng III)  

V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

 

2.3

 

 

Khoa truyền nhiễm

 

 

2

 

1

Bác sĩ (hạng III)  

V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

1

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

 

2.4

 

 

Khoa Ngoại

 

 

2

 

1

Bác sĩ (hạng III)  

V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

1

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

2.5

 

Khoa Nhi

 

1

 

1

Bác sĩ (hạng III)  

V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

2.6

 

Khoa Khám bệnh

 

1

 

1

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

 

Số TT

 

Cơ quan, đơn vị (Vị trí tuyển dụng)

Chỉ tiêu tuyển dụng Tên, mã số ngạch

(Chức danh nghề nghiệp)

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tối thiểu  

 

Vị trí việc làm

 

 

Ghi chú

Tổng cộng  

Chi tiết

Tên ngạch (CDNN)  

Mã số

 

Đại học

 

Cao đẳng

 

Trung cấp

 

2.7

Khoa Nội tim mạch – Lão học  

1

 

1

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

2.8

Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức  

1

 

1

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

2.9

Khoa Liên chuyên khoa  

2

 

2

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
2.10 Khoa Dược 2 2 Dược hạng IV V.08.08.23 Dược sĩ Cấp phát và quản lý thuốc.
 

2.11

 

Phòng Công tác xã hội

 

1

 

1

Công tác xã hội viên (hạng

III)

 

V.09.04.02

Công tác xã hội Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh; Đánh giá tâm lý, tình trạng sức khỏe nhu cầu của người bệnh.
 

2.12

 

Khoa Chuẩn đoán hình ảnh – Xét nghiệm

 

1

 

1

 

Kỹ thuật y hạng III

 

V.08.07.18

Kỹ thuật hình ảnh y học Thực hiện các quy trình kỹ thuật chuyên môn chuyên ngành hình ảnh y học; Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị; Tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh.
2.13 Phòng Tài chính – Kế

toán

1 1 Kế toán viên 06.031 Kế toán Tính toán, tổng hợp, thống kê, báo cáo về công tác kế toán.
3 Bệnh viện Quân Dân

Y

9 9
 

 

 

3.1

 

 

 

Khoa Khám bệnh

 

 

 

5

 

2

Bác sĩ (hạng III)  

V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân.
 

2

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

 

Số TT

 

Cơ quan, đơn vị (Vị trí tuyển dụng)

Chỉ tiêu tuyển dụng Tên, mã số ngạch

(Chức danh nghề nghiệp)

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tối thiểu  

 

Vị trí việc làm

 

 

Ghi chú

Tổng cộng  

Chi tiết

Tên ngạch (CDNN)  

Mã số

 

Đại học

 

Cao đẳng

 

Trung cấp

 

3.2

 

Khoa Hồi sức Cấp cứu

 

1

 

1

Bác sĩ (hạng III)  

V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

3.3

 

Khoa Nội

 

1

 

1

Bác sĩ (hạng III)  

V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

 

 

3.4

 

 

 

Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh

 

 

 

2

 

1

 

Kỹ thuật Y hạng IV

 

V.08.07.19

 

Xét nghiệm y học

Thực hiện chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành xét nghiệm y học; Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị; Tư vấn, giáo dục sức khỏe người bệnh.
 

1

 

Kỹ thuật Y hạng IV

 

V.08.07.19

 

Kỹ thuật hình ảnh y học

Thực hiện chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành hình ảnh y học; Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị; Tư vấn, giáo dục sức khỏe người bệnh.
4 Bệnh viện Tâm thần

Đồng Tháp

4 4
 

4.1

 

Khoa Nữ

 

1

 

1

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
 

4.2

 

Khoa Nam

 

1

 

1

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
 

4.3

Phòng Tổ chức Hành chính  

1

 

1

Văn thư trung cấp  

02.008

Văn thư lưu trữ Trình ký văn bản, quản lý lưu trữ hồ sơ, tài liệu; thống kê lưu trữ các tài liệu theo đúng yêu cầu của nghiệp vụ công tác văn thư.
4.4 Khoa Tâm lý Liệu

pháp

1 1 Chuyên viên 01.003 Tâm lý

học

Làm nhiệm vụ kiểm tra tâm lý.
 

 

Số TT

 

Cơ quan, đơn vị (Vị trí tuyển dụng)

Chỉ tiêu tuyển dụng Tên, mã số ngạch

(Chức danh nghề nghiệp)

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tối thiểu  

 

Vị trí việc làm

 

 

Ghi chú

Tổng cộng  

Chi tiết

Tên ngạch (CDNN)  

Mã số

 

Đại học

 

Cao đẳng

 

Trung cấp

5 Bệnh viện Y học cổ

truyền

6 6
 

5.1

 

Khoa Phục hồi chức năng

 

6

 

6

 

Kỹ thuật Y hạng IV

 

V.08.07.19

Vật lý trị liệu

– Phục hồi chức năng

Thực hiện chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành vật lý trị liệu, phục hồi chức năng; Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị; Tư vấn, giáo dục sức khỏe người bệnh.
6 Bệnh viện Da liễu 5 5
 

 

6.1

 

 

Khoa Khám bệnh

 

 

2

 

 

2

 

 

Bác sĩ (hạng III)

 

 

V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa; Bác sĩ định hướng da liễu Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

 

6.2

 

 

Khoa Điều trị tổng hợp

 

 

1

 

 

1

 

 

Bác sĩ (hạng III)

 

 

V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa; Bác sĩ định hướng da liễu Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

6.3

 

Khoa Khám bệnh

 

1

 

1

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

6.4

 

Phòng Tổ chức Hành chính

 

1

 

1

Quản trị viên hệ thống hạng III  

V11.06.14

Công nghệ thông tin Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin; Quản trị, cấu hình, giám sát mạng máy tính; Duy trì, bảo hành, bảo dưỡng mạng thông tin, máy tính của đơn vị.
 

 

Số TT

 

Cơ quan, đơn vị (Vị trí tuyển dụng)

Chỉ tiêu tuyển dụng Tên, mã số ngạch

(Chức danh nghề nghiệp)

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tối thiểu Vị trí việc làm  

 

Ghi chú

Tổng cộng  

Chi tiết

Tên ngạch (CDNN)  

Mã số

 

Đại học

 

Cao đẳng

 

Trung cấp

 

7

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng

Tháp

 

5

 

5

 

7.1

 

Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm

 

1

 

1

Bác sĩ Y học dự phòng (hạng III)  

V.08.02.06

Bác sĩ Y học dự phòng Thông tin, giáo dục, truyền thông về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; Công tác phòng, chống sốt rét, ký sinh trùng.
 

 

 

7.2

 

Khoa Sức khỏe môi trường – Y tế trường học – Bệnh nghề nghiệp

 

 

 

2

 

1

Bác sĩ Y học dự phòng (hạng III)  

V.08.02.06

Bác sĩ Y học dự phòng Quản lý sức khỏe học sinh, bệnh, tật học đường, giáo dục sức khỏe học sinh và chương trình phòng chống mù lòa.
 

1

 

Bác sĩ (hạng III)

 

V.08.01.03

 

Bác sĩ đa khoa

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh; Quản lý bệnh nghề nghiệp.
 

7.3

 

Khoa Phòng chống bệnh không lây nhiễm

 

1

 

1

Bác sĩ Y học dự phòng (hạng III)  

V.08.02.06

Bác sĩ Y học dự phòng Phòng, chống rối loạn dinh dưỡng, vi chất dinh dưỡng; dinh dưỡng tiết chế, dinh dưỡng trong phòng, chống các bệnh không lây nhiễm;
7.4 Phòng khám đa khoa 1 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện sàng lọc trẻ và công tác tiêm chủng
8 Trung tâm Y tế thị

xã Hồng Ngự

21 21
 

8.1

Phòng Tổ chức – Hành chính  

1

 

1

 

Chuyên viên

 

01.003

Cử nhân hành chính Thực hiện công tác hành chính, văn phòng.
 

8.2

 

Khoa Y tế công cộng – Dinh dưỡng

 

1

 

1

 

Bác sĩ (hạng III)

 

V.08.01.03

 

Bác sĩ đa khoa

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh; Thực hiện công tác y tế công cộng, dinh dưỡng.
 

 

Số TT

 

Cơ quan, đơn vị (Vị trí tuyển dụng)

Chỉ tiêu tuyển dụng Tên, mã số ngạch

(Chức danh nghề nghiệp)

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tối thiểu  

 

Vị trí việc làm

 

 

Ghi chú

Tổng cộng  

Chi tiết

Tên ngạch (CDNN)  

Mã số

 

Đại học

 

Cao đẳng

 

Trung cấp

 

 

8.3

 

Khoa Cận lâm sàng – Chẩn đoán hình ảnh

 

 

1

 

 

1

 

Kỹ thuật y hạng III

 

 

V.08.07.18

 

Xét nghiệm y học

Thực hiện các quy trình kỹ thuật chuyên môn chuyên ngành xét nghiệm y học; Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị; Tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh.
 

8.4

 

Khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản

 

1

 

1

 

Bác sĩ (hạng III)

 

V.08.01.03

 

Bác sĩ đa khoa

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh; Chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh.
 

 

8.5

 

Phòng khám Đa khoa khu vực thị xã Hồng Ngự

 

 

3

 

2

Bác sĩ (hạng III)  

V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

1

Bác sĩ (hạng III)  

V.08.01.03

Bác sĩ Y học cổ

truyền

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
 

8.6

Trạm y tế Phường An Thạnh  

1

 

1

Bác sĩ (hạng III)  

V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

 

8.7

 

 

Trạm y tế Phường An Lộc

 

 

2

 

1

Bác sĩ (hạng III)  

V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

1

 

Y sĩ hạng IV

 

V.08.03.07

Y sĩ Y học cổ truyền Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân bằng phương pháp y học cổ truyền.
 

 

8.8

 

 

Trạm y tế Phường An Lạc

 

 

2

 

1

Bác sĩ (hạng III)  

V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

1

Hộ sinh hạng IV  

V.08.06.16

 

Hộ sinh

Chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh; Truyền thông, giáo dục, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản.
 

 

Số TT

 

Cơ quan, đơn vị (Vị trí tuyển dụng)

Chỉ tiêu tuyển dụng Tên, mã số ngạch

(Chức danh nghề nghiệp)

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tối thiểu  

 

Vị trí việc làm

 

 

Ghi chú

Tổng cộng  

Chi tiết

Tên ngạch (CDNN)  

Mã số

 

Đại học

 

Cao đẳng

 

Trung cấp

 

 

8.9

 

Trạm y tế xã An Bình A

 

 

3

 

1

Bác sĩ (hạng III)  

V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
2 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân.
 

8.10

Trạm y tế xã An Bình B  

1

 

1

Bác sĩ (hạng III)  

V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

 

8.11

 

 

Trạm y tế xã Tân Hội

 

 

2

 

1

Bác sĩ (hạng III)  

V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân.
 

 

 

8.12

 

 

 

Trạm y tế xã Bình Thạnh

 

 

 

3

 

1

Bác sĩ (hạng III)  

V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân.
 

1

Hộ sinh hạng IV  

V.08.06.16

 

Hộ sinh

Chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh; Truyền thông, giáo dục, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản.
9 Trung tâm Y tế

huyện Tân Hồng

13 13
 

9.1

 

Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng

 

1

 

1

 

Bác sĩ (hạng III)

 

V.08.01.03

Bác sĩ Y học cổ truyền Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền.
 

9.2

 

Khoa Cấp cứu

 

4

 

4

 

Y sĩ hạng IV

 

V.08.03.07

 

Y sĩ đa khoa

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân.
 

 

Số TT

 

Cơ quan, đơn vị (Vị trí tuyển dụng)

Chỉ tiêu tuyển dụng Tên, mã số ngạch

(Chức danh nghề nghiệp)

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tối thiểu  

 

Vị trí việc làm

 

 

Ghi chú

Tổng cộng  

Chi tiết

Tên ngạch (CDNN)  

Mã số

 

Đại học

 

Cao đẳng

 

Trung cấp

 

9.3

 

Khoa Nội tổng hợp

 

2

 

2

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

9.4

 

Khoa Khám bệnh

 

2

 

2

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

9.5

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản  

1

 

1

Hộ sinh hạng IV  

V.08.06.16

 

Hộ sinh

Chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh; Truyền thông, giáo dục, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản.
9.6 Khoa Dược – Vật tư y

tế

3 3 Dược hạng IV V.08.08.23 Dược sĩ Cấp phát và quản lý thuốc.
10 Trung tâm Y tế

huyện Thanh Bình

24 24
 

 

10.1

 

Phòng Tổ chức – Hành chính

 

 

1

 

 

1

 

 

Chuyên viên

 

 

01.003

Cử nhân Hành chính hoặc Cử nhân Luật Phụ trách công tác hành chính quản trị
 

10.2

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS  

1

 

1

 

Y sĩ hạng IV

 

V.08.03.07

 

Y sĩ đa khoa

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân; Tiêm ngừa, phòng chống dịch.
 

 

10.3

 

Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng

 

 

2

 

1

 

Y sĩ hạng IV

 

V.08.03.07

 

Y sĩ đa khoa

Khám sức khỏe học sinh, công tác vệ sinh môi trường.
1 Kỹ thuật viên

(hạng IV)

V.05.02.08 Công nghệ thực phẩm Phụ trách công tác kiểm tra an toàn thực phẩm.
 

10.4

Phòng khám Đa khoa khu vực Tân Bình  

1

 

1

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

10.5

 

Khoa Khám bệnh

 

1

 

1

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

 

Số TT

 

Cơ quan, đơn vị (Vị trí tuyển dụng)

Chỉ tiêu tuyển dụng Tên, mã số ngạch

(Chức danh nghề nghiệp)

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tối thiểu  

 

Vị trí việc làm

 

 

Ghi chú

Tổng cộng  

Chi tiết

Tên ngạch (CDNN)  

Mã số

 

Đại học

 

Cao đẳng

 

Trung cấp

10.6 Khoa Dược – Vật tư y tế 2 2 Dược hạng IV V.08.08.23 Dược sĩ Cấp phát và quản lý thuốc.
 

10.7

 

Khoa Nội tổng hợp

 

3

 

3

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
10.8 Phòng Tài chính – Kế toán 1 1 Kế toán viên 06.031 Kế toán Tính toán, tổng hợp, thống kê, báo cáo về công tác kế toán; Thu viện phí.
 

10.9

Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực – Chống độc  

2

 

2

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

10.10

 

Khoa Ngoại tổng hợp

 

1

 

1

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
10.11 Trạm Y tế Bình Tấn 1 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân.
 

10.12

 

Trạm Y tế Bình Thành

 

1

 

1

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
10.13 Trạm Y tế Tân Hòa 1 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân.
10.14 Trạm Y tế Tân Phú 1 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân.
10.15 Trạm Y tế An Phong 1 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân.
10.16 Trạm Y tế Tân Quới 2 2 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân.
10.17 Trạm Y tế Tân Thạnh 1 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân.
10.18 Trạm Y tế Tân Mỹ 1 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân.
 

 

Số TT

 

Cơ quan, đơn vị (Vị trí tuyển dụng)

Chỉ tiêu tuyển dụng Tên, mã số ngạch

(Chức danh nghề nghiệp)

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tối thiểu  

 

Vị trí việc làm

 

 

Ghi chú

Tổng cộng  

Chi tiết

Tên ngạch (CDNN)  

Mã số

 

Đại học

 

Cao đẳng

 

Trung cấp

11 Trung tâm Y tế huyện Tam Nông 17 17
11.1 Phòng Tổ chức – Hành chính 1 1 Dược hạng IV V.08.08.23 Dược sĩ Thủ kho trang thiết bị y tế; Thủ kho Ôxy
 

 

 

11.2

 

 

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ

 

 

 

2

 

1

Quản trị viên hệ thống hạng III  

V11.06.14

Công nghệ thông tin Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin; Duy trì, bảo hành, bảo dưỡng mạng thông tin, máy tính của đơn vị.
 

1

 

Điều dưỡng hạng IV

 

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh; Lưu trữ hồ sơ bệnh án, tổng hợp báo cáo thống kê;
 

11.3

 

Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng

 

1

 

1

 

Kỹ thuật y hạng IV

 

V.08.07.19

Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng Thực hiện chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành vật lý trị liệu, phục hồi chức năng; Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị; Tư vấn, giáo dục sức khỏe người bệnh.
11.4 Khoa Ngoại tổng hợp 1 1 Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19 Kỹ thuật bó bột Bó bột; Trực chuyên môn điều dưỡng
 

 

 

 

11.5

 

 

 

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

 

 

 

 

2

 

1

 

Kỹ sư (hạng III)

 

V.05.02.07

Khoa học môi trường Vận hành hệ thống xử lý nước thải, chất thải; Báo cáo về công tác môi trường; Xử lý và giao nhận dụng cụ với vác khoa lâm sàng.
 

 

1

 

Điều dưỡng hạng IV

 

 

V.08.05.13

 

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh; Thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, đốt lò rác thải.
11.6 Phòng Tài chính – Kế toán 1 1 Kế toán viên 06.031 Kế toán Tính toán, tổng hợp, thống kê, báo cáo về công tác kế toán.
 

11.7

Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực -Chống độc  

1

 

1

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

 

Số TT

 

Cơ quan, đơn vị (Vị trí tuyển dụng)

Chỉ tiêu tuyển dụng Tên, mã số ngạch

(Chức danh nghề nghiệp)

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tối thiểu  

 

Vị trí việc làm

 

 

Ghi chú

Tổng cộng  

Chi tiết

Tên ngạch (CDNN)  

Mã số

 

Đại học

 

Cao đẳng

 

Trung cấp

 

 

 

 

 

11.8

 

 

 

 

Khoa Cận lâm sàng – Chẩn đoán hình ảnh

 

 

 

 

 

4

 

1

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

1

 

Kỹ thuật y hạng IV

 

V.08.07.19

 

Kỹ thuật hình ảnh y học

Thực hiện chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành hình ảnh y học; Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị; Tư vấn, giáo dục sức khỏe người bệnh.
 

2

 

Kỹ thuật y hạng IV

 

V.08.07.19

 

Xét nghiệm y học

Thực hiện chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành xét nghiệm y học; Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị; Tư vấn, giáo dục sức khỏe người bệnh.
11.9 Trạm y tế xã Phú Thọ 1 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân.
 

 

 

11.10

 

 

 

Trạm y tế xã An Long

 

1

 

1

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

1

 

1

 

Kỹ thuật y hạng IV

 

V.08.07.19

 

Xét nghiệm y học

Thực hiện chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành xét nghiệm y học; Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị; Tư vấn, giáo dục sức khỏe người bệnh.
 

11.11

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS  

1

 

1

Bác sĩ Y học dự phòng (hạng III)  

V.08.02.06

Bác sĩ Y học dự phòng Thông tin, giáo dục, truyền thông về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe tại cộng đồng.
12 Trung tâm Y tế

huyện Tháp Mười

7 7
 

 

12.1

 

Trạm Y tế Hưng Thạnh

 

 

3

 

1

Hộ sinh hạng IV  

V.08.06.16

 

Hộ sinh

Chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh; Truyền thông, giáo dục, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản.
2 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện công tác dự phòng, các chương trình mục tiêu y tế và điều dưỡng.
 

 

Số TT

 

Cơ quan, đơn vị (Vị trí tuyển dụng)

Chỉ tiêu tuyển dụng Tên, mã số ngạch

(Chức danh nghề nghiệp)

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tối thiểu  

 

Vị trí việc làm

 

 

Ghi chú

Tổng cộng  

Chi tiết

Tên ngạch (CDNN)  

Mã số

 

Đại học

 

Cao đẳng

 

Trung cấp

12.2 Trạm Y tế Đốc Binh Kiều  

 

2

1 Dược hạng IV V.08.08.23 Dược sĩ Cấp phát và quản lý thuốc.
 

12.3

 

Trạm Y tế Tân Kiều

 

1

 

Y sĩ hạng IV

 

V.08.03.07

Y sĩ đa khoa – Y học dự phòng Thực hiện công tác dự phòng, các chương trình mục tiêu y tế và điều dưỡng.
 

12.4

 

Trạm Y tế Thạnh Lợi

 

1

 

1

Hộ sinh hạng IV  

V.08.06.16

 

Hộ sinh

Chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh; Truyền thông, giáo dục, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản.
 

12.5

 

Trạm Y tế Mỹ Đông

 

1

 

1

Hộ sinh hạng IV  

V.08.06.16

 

Hộ sinh

Chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh; Truyền thông, giáo dục, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản.
13 Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh 22 22
 

 

 

 

13.1

 

 

 

 

Phòng khám đa khoa

 

 

 

 

3

 

1

Bác sĩ (hạng III)  

V.08.01.03

Bác sĩ

chuyên khoa Mắt

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
 

1

 

Bác sĩ (hạng III)

 

V.08.01.03

Bác sĩ chuyên khoa Da liễu Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
 

1

Bác sĩ (hạng III)  

V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
 

 

13.2

 

Khoa Kiểm soát dịch bệnh HIV/AIDS

 

 

4

 

2

Bác sĩ (hạng III)  

V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
2 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân.
 

 

Số TT

 

Cơ quan, đơn vị (Vị trí tuyển dụng)

Chỉ tiêu tuyển dụng Tên, mã số ngạch

(Chức danh nghề nghiệp)

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tối thiểu  

 

Vị trí việc làm

 

 

Ghi chú

Tổng cộng  

Chi tiết

Tên ngạch (CDNN)  

Mã số

 

Đại học

 

Cao đẳng

 

Trung cấp

 

 

 

 

13.3

 

 

 

 

Khoa Cận lâm sàng – Chuẩn đoán hình ảnh

 

 

 

 

2

 

 

1

 

 

Bác sĩ (hạng III)

 

 

V.08.01.03

Bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh  

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.

 

1

 

Bác sĩ (hạng III)

 

V.08.01.03

Bác sĩ chuyên khoa Xét nghiệm  

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh

 

13.4

Khoa Y tế Công cộng – Dinh dưỡng  

1

 

1

Kỹ sư (hạng III)  

V.05.02.07

Khoa học môi trường Phụ trách chương trình vệ sinh môi trường, tai nạn thương tích.
13.5 Trạm Y tế phường 1 1 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân.
 

 

13.6

 

 

Trạm Y tế phường 2

 

 

2

1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân.
 

1

 

Điều dưỡng hạng IV

 

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh; Phụ trách chương trình Dân số- Kế hoạch hóa gia đình.
13.7 Trạm y tế phường 3 1 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân.
 

13.8

 

Trạm Y tế phường 6

 

1

 

1

Hộ sinh hạng IV  

V.08.06.16

 

Hộ sinh

Chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh; Truyền thông, giáo dục, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản.
 

13.9

Trạm y tế phường Mỹ Phú  

1

 

1

 

Y sĩ hạng IV

 

V.08.03.07

Y sĩ định hướng Y học

cổ truyền

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân bằng phương pháp y học cổ truyền.
1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân.
 

 

Số TT

 

Cơ quan, đơn vị (Vị trí tuyển dụng)

Chỉ tiêu tuyển dụng Tên, mã số ngạch (Chức danh nghề nghiệp) Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tối thiểu  

 

Vị trí việc làm

 

 

Ghi chú

Tổng cộng  

Chi tiết

Tên ngạch (CDNN)  

Mã số

 

Đại học

 

Cao đẳng

 

Trung cấp

13.10 Trạm y tế xã Mỹ Trà 2  

1

 

Y sĩ hạng IV

 

V.08.03.07

Y sĩ định hướng Y học

cổ truyền

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân bằng phương pháp y học cổ truyền.
 

 

 

 

13.11

 

 

 

 

Trạm Y tế xã Tịnh Thới

 

 

 

 

4

 

1

Bác sĩ (hạng III)  

V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
1 Dân số viên

hạng IV

V.08.10.29 Y tế dân số Phụ trách chương trình Dân số- Kế hoạch hóa gia đình.
 

1

Hộ sinh hạng IV  

V.08.06.16

 

Hộ sinh

Chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh; Truyền thông, giáo dục, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản.
1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân.
14 Trung tâm Y tế huyện Lai Vung 8 8
 

14.1

 

Khoa Khám bệnh

 

1

 

1

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
 

14.2

 

Khoa Nhi

 

1

 

1

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
 

14.3

 

Khoa Nội tổng hợp

 

1

 

1

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
 

14.4

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản  

2

 

2

Hộ sinh hạng III  

V.08.06.15

 

Hộ sinh

Chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh; Truyền thông, giáo dục, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản.
14.5 Trạm Y tế xã Định Hòa 1 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân.
 

 

Số TT

 

Cơ quan, đơn vị (Vị trí tuyển dụng)

Chỉ tiêu tuyển dụng Tên, mã số ngạch (Chức danh nghề nghiệp) Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tối thiểu  

 

Vị trí việc làm

 

 

Ghi chú

Tổng cộng Chi tiết Tên ngạch (CDNN)  

Mã số

 

Đại học

 

Cao đẳng

 

Trung cấp

 

14.6

Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, chống độc  

1

 

1

 

Y sĩ hạng IV

 

V.08.03.07

 

Y sĩ đa khoa

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân.
14.7 Trạm Y tế xã Hòa Long 1 1 Dược hạng IV V.08.08.23 Dược sĩ Cấp phát và quản lý thuốc.
15 Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc 6 6
 

15.1

Phòng khám đa khoa khu vực  

1

 

1

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
15.2 Khoa Y tế công cộng dinh dưỡng 1 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Phụ trách chương trình vệ sinh môi trường
 

15.3

Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản  

1

 

1

Bác sĩ (hạng III)  

V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

15.4

 

Trạm Y tế Phường 2

 

1

 

1

Bác sĩ (hạng III)  

V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
15.5 Trạm Y tế Phường 3 1 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Phụ trách khám chữa bệnh thông thường và chương trình y tế quốc gia.
15.6 Trạm Y tế Phường An Hòa 1 1 Dược hạng IV V.08.08.23 Dược sĩ Cấp phát và quản lý thuốc.
 

 

Số TT

 

Cơ quan, đơn vị (Vị trí tuyển dụng)

Chỉ tiêu tuyển dụng Tên, mã số ngạch (Chức danh nghề nghiệp) Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tối thiểu  

 

Vị trí việc làm

 

 

Ghi chú

Tổng cộng  

Chi tiết

Tên ngạch (CDNN)  

Mã số

 

Đại học

 

Cao đẳng

 

Trung cấp

16 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành 17 17
 

16.1

 

Khoa Khám bệnh

 

1

 

1

Bác sĩ (hạng III)  

V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

 

16.2

 

 

Khoa Cấp cứu

 

 

4

 

2

Bác sĩ (hạng III)  

V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

2

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
 

 

16.3

 

 

Khoa Truyền nhiễm

 

 

3

 

1

Bác sĩ (hạng III)  

V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
 

2

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
 

16.4

 

Khoa Nội Tổng hợp

 

1

 

1

Bác sĩ (hạng III)  

V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh
16.5 Khoa Kiểm soát bệnh tật/ HIV/AIDS 2 2 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Công tác dự phòng, khám điều trị bệnh phong, lao.
16.6 Trạm Y tế xã Tân Phú Trung 3 3 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân.
 

16.7

 

Trạm Y tế xã An Hiệp

 

1

 

1

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
16.8 Trạm Y tế xã Tân Phú 2 2 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân.
 

 

Số TT

 

Cơ quan, đơn vị (Vị trí tuyển dụng)

Chỉ tiêu tuyển dụng Tên, mã số ngạch (Chức danh nghề nghiệp) Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tối thiểu  

 

Vị trí việc làm

 

 

Ghi chú

Tổng cộng  

Chi tiết

Tên ngạch (CDNN)  

Mã số

 

Đại học

 

Cao đẳng

 

Trung cấp

17 Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò 59 59
 

 

17.1

 

Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực – Chống độc

 

 

7

 

5

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
2 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân.
 

 

 

 

 

 

17.2

 

 

 

 

 

Khoa Cận lâm sàng – Chẩn đoán hình ảnh

 

 

 

 

 

 

7

 

1

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân.
 

3

 

Kỹ thuật y hạng III

 

V.08.07.18

Xét nghiệm y học Thực hiện các quy trình kỹ thuật chuyên môn chuyên ngành xét nghiệm y học; Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị; Tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh.
 

2

 

Kỹ thuật y hạng IV

 

V.08.07.19

 

Xét nghiệm y học

Thực hiện chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành xét nghiệm y học; Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị; Tư vấn, giáo dục sức khỏe người bệnh.
 

17.3

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản  

3

 

3

Hộ sinh hạng IV  

V.08.06.16

 

Hộ sinh

Chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh; Truyền thông, giáo dục, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản.
17.4 Khoa Dược – Vật tư y tế 7 7 Dược hạng IV V.08.08.23 Dược sĩ Cấp phát và quản lý thuốc.
 

17.5

 

Khoa Khám bệnh

 

2

 

2

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
 

 

17.6

 

Khoa Liên chuyên khoa Răng hàm mặt

 

 

2

 

1

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

Điều dưỡng (nha khoa) Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
 

 

Số TT

 

Cơ quan, đơn vị (Vị trí tuyển dụng)

Chỉ tiêu tuyển dụng Tên, mã số ngạch(Chức danh nghề nghiệp) Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tối thiểu  

 

Vị trí việc làm

 

 

Ghi chú

Tổng cộng  

Chi tiết

Tên ngạch (CDNN)  

Mã số

 

Đại học

 

Cao đẳng

 

Trung cấp

Mắt – Tai Mũi Họng 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân.
 

 

17.7

 

 

Khoa Ngoại Tổng hợp

 

 

2

 

1

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

Điều dưỡng (điều dưỡng gây mê) Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân.
 

17.8

 

Khoa Nhi

 

1

 

1

 

Điều dưỡng hạng IV

 

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
 

 

17.9

 

 

Khoa Nội Tổng hợp

 

 

6

 

1

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
5 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân.
 

 

 

17.10

 

 

Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng

 

 

 

8

 

7

 

Y sĩ hạng IV

 

V.08.03.07

Y sỹ Y học cổ truyền Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân bằng phương pháp y học cổ truyền.
 

1

 

Kỹ thuật y hạng IV

 

V.08.07.19

Vật lý trị liệu -Phục hồi chức năng Thực hiện chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành vật lý trị liệu, phục hồi chức năng; Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị; Tư vấn, giáo dục sức khỏe người bệnh.
 

17.11

Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS  

1

 

1

 

Y sĩ hạng IV

 

V.08.03.07

Y sỹ Y học dự phòng Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân; Công tác phòng sốt xuất huyết.
 

17.12

 

Khoa Dân số

 

1

 

1

 

Hộ sinh hạng IV

 

V.08.06.16

 

Hộ sinh

Chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh; Truyền thông, giáo dục, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, công tác dân số – Kế hoạch hóa gia đình
 

 

Số TT

 

Cơ quan, đơn vị (Vị trí tuyển dụng)

Chỉ tiêu tuyển dụng Tên, mã số ngạch(Chức danh nghề nghiệp) Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tối thiểu  

 

Vị trí việc làm

 

 

Ghi chú

Tổng cộng  

Chi tiết

Tên ngạch (CDNN)  

Mã số

 

Đại học

 

Cao đẳng

 

Trung cấp

 

17.13

Phòng khám đa khoa khu vực Vĩnh Thạnh  

1

 

1

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
 

 

17.14

 

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ

 

 

1

 

 

1

 

Quản trị viên hệ thống hạng IV

 

 

V11.06.15

 

Công nghệ thông tin

Trực tiếp tham gia duy trì, bảo hành, bảo dưỡng mạng thông tin, máy tính của đơn vị; Vận hành hệ thống mạng, theo dõi, phát hiện lỗi, và khắc phục các sự cố đơn giản về máy tính..
 

17.15

Phòng Tài chính kế toán  

1

 

1

 

Kế toán viên

 

06.031

 

Kế toán

Tính toán, tổng hợp, thống kê, báo cáo về công tác kế toán; Thống kê báo cáo Bảo hiểm y tế.
 

 

17.16

 

Phòng Tổ chức hành chính

 

 

2

 

1

Văn thư trung cấp  

02.008

Văn thư lưu trữ Trình ký văn bản, quản lý lưu trữ hồ sơ, tài liệu; thống kê lưu trữ các tài liệu theo đúng yêu cầu của nghiệp vụ công tác văn thư
1 Chuyên viên 01.003 Luật Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị.
17.17 Trạm Y tế xã Bình Thạnh Trung 1 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân.
17.18 Trạm Y tế xã Bình Thành 1 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân.
 

 

17.19

 

Trạm Y tế xã Mỹ An Hưng A

 

 

2

1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân.
 

1

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
 

17.20

 

Trạm Y tế xã Tân Mỹ

 

1

 

1

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
17.21 Trạm Y tế xã Tân Khánh Trung 1 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân.
 

 

Số TT

 

Cơ quan, đơn vị (Vị trí tuyển dụng)

Chỉ tiêu tuyển dụng Tên, mã số ngạch(Chức danh nghề nghiệp) Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tối thiểu  

 

Vị trí việc làm

 

 

Ghi chú

Tổng cộng  

Chi tiết

Tên ngạch (CDNN)  

Mã số

 

Đại học

 

Cao đẳng

 

Trung cấp

 

17.22

Trạm Y tế xã Định Yên  

1

 

1

 

Y sĩ hạng IV

 

V.08.03.07

Y sĩ Y học cổ truyền Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân bằng phương pháp y học cổ truyền.
18 Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự 5 5
 

18.1

Khoa Ngoại – Chăm sóc Sức khỏe sinh sản  

1

 

1

Bác sĩ (hạng III)  

V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
 

18.2

 

Khoa Cấp cứu

 

2

 

2

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh.
 

 

 

18.3

 

 

 

Khoa cận lâm sàng – chuẩn đoán hình ảnh

 

 

 

2

 

1

 

Kỹ thuật Y hạng IV

 

V.08.07.19

 

Xét nghiệm y học

Thực hiện chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành xét nghiệm y học; Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị; Tư vấn, giáo dục sức khỏe người bệnh.
 

1

 

Kỹ thuật Y hạng IV

 

V.08.07.19

 

Kỹ thuật hình ảnh y học

Thực hiện chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành hình ảnh y học; Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị; Tư vấn, giáo dục sức khỏe người bệnh.
19 Bệnh viện Phục hồi chức năng 11 11
19.1 Khoa Khám bệnh 1 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho bệnh nhân.
19.2 Khoa Chẩn đoán hình

ảnh – Xét nghiệm

1 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường

cho bệnh nhân.

19.3 Khoa Nội tổng hợp 1 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường

cho bệnh nhân.

19.4 Phòng tài chính kế

toán

1 1 Kế toán viên 06.031 Kế toán Tính toán, tổng hợp, thống kê, báo cáo về công

tác kế toán.

19.5 Khoa Kiểm soát nhiểm khuẩn 1 1 Kỹ sư

(hạng III)

V.05.02.07 Khoa học

môi trường

Quản lý và xử lý công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn, môi trường, chất thải y tế.
 

 

Số TT

 

Cơ quan, đơn vị (Vị trí tuyển dụng)

Chỉ tiêu tuyển dụng Tên, mã số ngạch

(Chức danh nghề nghiệp)

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tối thiểu  

 

Vị trí việc làm

 

 

Ghi chú

Tổng cộng  

Chi tiết

Tên ngạch (CDNN)  

Mã số

 

Đại học

 

Cao đẳng

 

Trung cấp

 

19.6

Khoa vật lý trị liệu – Hoạt động trị liệu  

4

 

4

Kỹ thuật y hạng IV  

V.08.07.19

Vật lý trị liệu

– Phục hồi chức năng

Thực hiện kỹ thuật vật lý trị liệu cho bệnh nhân tại khoa vật lý trị liệu
19.7 Khoa Dược 2 2 Dược hạng IV V.08.08.23 Dược sĩ Cấp phát và quản lý thuốc.
20 Trung tâm Y tế

huyện Cao Lãnh

9 9
 

20.1

 

Khoa Cấp cứu

 

1

 

1

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người

bệnh.

 

20.2

 

Khoa Khám bệnh

 

2

 

2

Điều dưỡng hạng IV  

V.08.05.13

 

Điều dưỡng

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người

bệnh.

 

20.3

 

Khoa Cận lâm sàng – Chẩn đoán hình ảnh

 

2

 

2

 

Kỹ thuật Y hạng IV

 

V.08.07.19

 

Xét nghiệm y học

Thực hiện chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành xét nghiệm y học; Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị; Tư vấn, giáo dục sức khỏe người bệnh.
 

20.4

 

Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng

 

2

 

2

 

Y sĩ hạng IV

 

V.08.03.07

 

Y sĩ Y học cổ truyền

Thực hiện khám, chữa bệnh và thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn cho người bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền.
20.5 Trạm Y tế xã An Bình 1 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường

cho bệnh nhân.

20.6 Trạm Y tế xã Mỹ Hội 1 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Y sĩ đa khoa Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thông thường

cho bệnh nhân.

*** Tài liệu đính kèm:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức

Mẫu sơ yếu lý lịch

Nguồn tin: syt.dongthap.gov.vn