Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng viên chức huyện Xuân Lộc – tỉnh Đồng Nai năm 2013

18/07/2013

UBND HUYỆN XUÂN LỘC

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2013

 

 

Số: 01/TB-HĐXT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Xuân Lộc, ngày 15  tháng 7  năm 2013

THÔNG BÁO

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức huyện Xuân Lộc năm 2013

 

Căn cứ Nghị định số 29/NĐ-CP ngày 12/4/2013 của Chính phủ về xét tuyển, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức và Thông tư 16/2013/TT-BNV ngày 28/12/2013 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đồi với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định quản lý và phân cấp thẩm quyền quản lý công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Căn cứ Công văn số 1280/HDLS-SGDĐT-SNV ngày 10/7/2013 của Liên Sở Giáo dục và Đào tạo – Sở Nội vụ về việc hướng dẫn về kế hoạch xét tuyển viên chức ngành giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai năm học 2012 – 2013; Công văn số 1330/SGDĐT-TCCB ngày 01/7/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2013 – 2014 và Công văn số 515/SNV-CBCC ngày 05/4/2012 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn thực hiện quản lý những người công tác tại các Hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 19/6/2013 về việc xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Xuân Lộc năm 2013 và Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Xuân Lộc năm 2013;

Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Xuân Lộc Thông báo chỉ tiêu xét tuyển viên chức năm 2013 như sau:

I. Nguyên tắc, phạm vi tuyển dụng.

1. Nguyên tắc.

– Xét tuyển đúng số lượng và yêu cầu chuyên môn, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch;

– Là công dân Việt Nam có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đều được tham gia xét tuyển vào làm giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc huyện và tại các đơn vị sự nghiệp Văn hóa – Thông tin và Sự nghiệp khác thuộc huyện Xuân Lộc. Những người được tuyển dụng phải đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ và được bố trí đúng chức năng đảm nhiệm;

– Tuyển dụng phải thông qua Hội đồng xét tuyển do Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc quyết định thành lập. Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2013 đứng đầu là Chủ tịch Hội đồng xét tuyển chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc;

– Những người có người thân (vợ, chồng, con, anh, chi, em ruột) dự tuyển vào ngạch viên chức không được tham gia vào Hội đồng xét tuyển; Ban kiểm tra, sát hạch; Ban chấm phúc khảo và phục vụ kỳ xét tuyển.

2. Phạm vi tuyển dụng.

Việc xét tuyển viên chức được thực hiện nhằm bổ sung đội ngũ giáo viên giảng dạy và nhân viên vào các vị trí việc làm theo chức danh nghề nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp do UBND huyện Xuân Lộc quản lý; Bao gồm: Sự nghiệp Giáo dục; Sự nghiệp Văn hóa – Thông tin và Sự nghiệp khác.

II. Đối tượng, điều kiện và yêu cầu tuyển dụng.

1. Yêu cầu về hộ khẩu:

Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Nai (ưu tiên thí sinh có hộ khẩu lâu năm ở Đồng Nai).

– Đối với thí sinh có hộ khẩu ở tỉnh khác, yêu cầu trình độ thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo theo nhu cầu tuyển dụng hoặc tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở bậc đào tạo chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng. Đối với những bộ môn còn thiếu nhiều giáo viên (môn Anh văn, Kỹ thuật công nghiệp, Tin học), có thể tuyển dụng những thí sinh có hộ khẩu thường trú ở tỉnh khác, tốt nghiệp đại học loại khá trở lên cho các đơn vị trường học ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn thiếu nhiều giáo viên (những trường hợp chưa có hộ khẩu thường trú tại Đồng Nai phải có đơn tự nguyện công tác lâu dài tại Đồng Nai ít nhất là 5 năm). Có trình độ tương đương cấp học được tuyển: Trung cấp sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non, tiểu học; Cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên Trung học cơ sở . . .

2. Điều kiện tuyển dụng.

a. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên đến không quá 40 tuổi.

– Có đơn xin đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng (được chính quyền địa phương xác nhận);

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm cần dự tuyển;

– Đủ sức khoẻ, ngoại hình phù hợp với quy định của ngành để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Những trường hợp thuộc diện chính sách ưu tiên theo quy định của Nhà nước, phải có đầy đủ giấy tờ xác nhận do cơ quan có thẩm quyền xác nhận (Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện trở lên xác nhận).

b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Không nhận dự tuyển những trường hợp sau:

+ Có dị dạng, khiếm khuyết về hình thể.

+ Phát âm không chuẩn.

+ Thiếu một trong những hồ sơ theo quy định.

3. Yêu cầu về hiểu biết, trình độ.

3.1. Đối với giáo viên.

– Đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định hiện hành tương ứng với ngạch giáo viên dự tuyển: Tốt nghiệp các trường Đại học sư phạm (khoa sư phạm); Cao đẳng sư phạm; Trung cấp sư phạm hệ chính quy; Tốt nghiệp các trường Đại học; Cao đẳng khác ngoài sư phạm hệ chính quy, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

– Người dự tuyển ngạch giáo viên phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước – quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo và những nội dung liên quan đến viên chức nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định.

a. Yêu cầu về hiểu biết: Theo quy định tại Quyết định số 202/TCCP-VC ngày 08/6/1994 của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo, yêu cầu về hiểu biết của giáo viên như sau:

– Nắm được mục tiêu cấp học, nắm bắt kịp thời các quan điểm, chủ trương, đường lối chính sách của Nhà nước và các quy định của ngành về công tác Giáo dục – Đào tạo;

– Nắm được kiến thức cơ bản, lý luận dạy học, phương pháp giảng dạy bộ môn mà giáo viên trực tiếp giảng dạy;

– Nắm được tâm sinh lý lứa tuổi tình hình học tập bộ môn và các hoạt động giáo dục của học sinh mà giáo viên phụ trách;

– Hiểu biết và tiến hành được một số hoạt động giáo dục.

b. Yêu cầu về trình độ:

– Giáo viên Tiểu học: Tốt nghiệp trung học sư phạm trở lên.

– Giáo viên Trung học cơ sở: Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên.

(Quy định tại Quyết định số 202/TCCP-VP ngày 08/6/1994 của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ)

3.2. Đối với nhân viên.

Ngạch Kế toán: Đối với viên chức làm công tác kế toán ở các Trường mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo); Tiểu học; Trung học cơ sở: Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Tài chính – Kế toán; Có chứng chỉ A tin học.

Ngạch Thư viện: Tuyển dụng cho các Trường; Tốt nghiệp Trung cấp thư viện trở lên; Có chứng chỉ A ngoại ngữ; A Tin học.

Ngạch viên chức Thí nghiệm Thiết bị.

–   Đối với viên chức làm công tác thiết bị ở Trường Tiểu học: Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp trở lên; Có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác thiết bị ở Trường phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Theo công văn 4089/BGDĐT-TCCB ngày 19/4/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

–   Đối với viên chức làm công tác thiết bị ở Trường Trung học cơ sở: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên; Có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác thiết bị ở Trường phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Theo công văn 4089/BGDĐT-TCCB) hoặc tốt nghiệp Cao đẳng ngành Lý, Hóa, Sinh và cam kết dự các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Thiết bị – Thí nghiệm ở Trường Trung học cơ sở.

Ngạch lưu trữ viên Trung cấp: Tốt nghiệp Trung cấp Văn thư – Lưu trữ; Có chứng chỉ A tin học.

Ngạch nhân viên Y tế: Có trình độ từ Trung cấp y, dược, điều dưỡng trở lên.

4. Về ưu tiên trong xét tuyển dụng: Ưu tiên xét tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp (đúng chuyên ngành dự tuyển) tại các trường Đại học sư phạm Hà Nội; Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí minh; Đại học Đồng Nai; Cao đẳng y tế Đồng Nai, con thương binh, con liệt sĩ, con người hưởng chính sách như thương binh, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Nai từ 3 năm trở lên.

III. Hội đồng tuyển dụng và cách thức tổ chức tuyển dụng.

1. Thành phần Hội đồng xét tuyển: Được thành lập theo Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc (kèm theo).

2. Cách thức tổ chức tuyển dụng.

– Giáo viên: Xét tuyển (kết quả học tập + thực hành giảng dạy);

– Nhân viên: Xét tuyển (kết quả học tập + phỏng vấn).

Lưu ý: Việc chấm thực hành, phỏng vấn do Chủ tịch Hội đồng xét tuyển ra Quyết định thành lập Ban kiểm tra, sát hạch. Khi chấm thực hành, phỏng vấn phải có tối thiểu 3 giám khảo chấm độc lập và kết quả cuối cùng là điểm trung bình cộng điểm độc lập của 3 giám khảo. Chênh lệch điểm giữa các giám khảo không quá 10 điểm, trường hợp chênh lệch cao hơn 10 điểm thì Ban giám khảo hội ý chấm lại, nếu không thống nhất được thì Trưởng Ban kiểm tra, sát hạch lập Biên bản báo cáo Chủ tịch Hội đồng xét tuyển xem xét, quyết định.

IV. Quy trình, thủ tục tuyển dụng.

1. Công tác chuẩn bị.

– Thực hiện theo tiết 1, khoản V, Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 19/6/2013 của UBND huyện Xuân Lộc;

– Hội đồng xét tuyển tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị ra Thông  báo chỉ tiêu tuyển dụng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, nêu rõ số lượng cần tuyển, loại hình giáo viên, nhân viên, bộ môn, tiêu chuẩn, điều kiện, thời gian, địa điểm phát hành và nộp hồ sơ.

Hình thức Thông báo tuyển dụng viên chức: Tổ chức thông báo công khai trên hệ thống Đài truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn về Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng đến hết thời gian phát hành hồ sơ tuyển dụng.

– Tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai và các đơn vị có nhu cầu cần tuyển dụng; Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Website của tỉnh (http://dongnai.gov.vn), website cải cách hành chính (http://cchc.dongnai.gov.vn), website của Sở Giáo dục và Đào tạo (http://www.dongnai.edu.vn, văn bản Sở Giáo dục và Đào tạo).

Lưu ý: Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Xuân Lộc gửi thông báo tuyển dụng tổng hợp chung gửi Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai để thông báo trên website của tỉnh, website của Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo theo đúng quy định.

2. Quy định về thủ tục hồ sơ.

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4×6) (theo mẫu), có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập;

– Bản sao giấy khai sinh (có thể thay bằng chứng minh nhân dân);

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển: Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, bảng điểm; các chứng chỉ, gồm: quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, tin học, ngoại ngữ;

– Bản sao các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có);

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp (có giá trị trong 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

– Bản photo hộ khẩu gia đình;

– Quyết định thôi việc hay chấm dứt hợp đồng của cơ quan đơn vị cũ (nếu trước đây đã công tác ở đơn vị khác) có thể  bổ sung sau khi trúng tuyển;

– Hồ sơ được đựng trong phong bì cỡ 24cm x 34cm (theo mẫu quy định).

Lưu ý :

– Tất cả các văn bằng chứng chỉ, giấy tờ liên quan phải nộp bản photo có công chứng.

– Sinh viên ra trường các khoá trước, nay làm hồ sơ dự tuyển viên chức phải có thêm 1 đơn trình bày lý do chưa nhận nhiệm sở trước đây, đơn phải được chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận rõ trong thời gian chưa nhận công tác không vi phạm pháp luật.

– Những giáo viên có quá trình giảng dạy ứng với ngạch xin dự tuyển, có tham gia đóng BHXH liên tục trong các đơn vị trường công lập hoặc trước đây đã giảng dạy tại các trường công lập, sau đó chuyển sang các trường dân lập, tư thục nay xin đăng ký dự tuyển vào các trường công lập cần bổ sung các giấy tờ sau:

+ Quyết định thôi việc (bổ sung khi trúng tuyển);

+ Bản photo sổ Bảo hiểm xã hội;

+ Bản photo các Quyết định lương hưởng trước khi xin thôi việc.

Những trường hợp này khi trúng tuyển sẽ được xem xét bổ nhiệm ngạch theo Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ (không qua quá trình thử việc).

Không nhận những trường hợp đã nghỉ việc quá 5 năm làm các công việc không liên quan đến ngành nghề dạy học.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ.

a. Đối với các đơn vị sự nghiệp Văn hóa – Thông tin và sự nghiệp khác.

Thí sinh đăng ký dự tuyển liên hệ Phòng Nội vụ huyện Xuân Lộc (bộ phận Tổ chức cán bộ) để mua hồ sơ dự tuyển kể từ ngày 09/7/2013 đến hết ngày 16/7/2013.

– Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 22/7/2013 đến hết ngày 29/7/2013 tại Hội đồng xét tuyển viên chức huyện (bộ phận Tổ Chức Cán Bộ – Phòng Nội vụ huyện Xuân Lộc).

b. Đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục.

Thí sinh đăng ký dự tuyển liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc (bộ phận Tổ chức Cán bộ) để mua hồ sơ dự tuyển kể từ ngày 09/7/2013 đến hết ngày 16/7/2013.

– Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 22/7/2013 đến hết ngày 29/7/2013 tại Hội đồng xét tuyển viên chức huyện (bộ phận Tổ chức Cán bộ – Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc).

Lưu ý:

Tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính.

– Không nhận hồ sơ qua trung gian, thí sinh dự tuyển phải trực tiếp đem hồ sơ đến địa điểm thu nhận hồ sơ để nộp.

– Người thu nhận hồ sơ có trách nhiệm sơ tuyển theo đúng quy định.

– Không tiếp nhận các hồ sơ không đủ điều kiện theo các quy định của ngạch dự tuyển.

– Hồ sơ sẽ không hoàn trả kể cả trong trường hợp người dự tuyển không trúng tuyển.

– Mỗi thí sinh nộp duy nhất 01 hồ sơ tại Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Xuân Lộc năm 2013. Khi nộp hồ sơ, thí sinh xuất trình bản chính bằng tốt nghiệp (Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp) để người thu hồ sơ kiểm tra đối tượng dự tuyển.

– Tất cả các hồ sơ thu nhận của thí sinh dự tuyển sẽ được chuyển về Hội đồng xét tuyển sau khi hết hạn nộp hồ sơ.

4. Thời gian hoàn thành và thông báo kết quả tuyển dụng.

– Từ ngày 08/8/2013 đến ngày 15/8/2013 Hội đồng tuyển dụng viên chức 2012 huyện Xuân Lộc hoàn thành việc xét tuyển.

Lưu ý: Thí sinh đăng ký dự tuyển phải xem thông báo niêm yết lịch tổ chức thi và phỏng vấn tại Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Nội vụ huyện; Trang thông tin điện tử của UBND huyện Xuân Lộc (http://xuanloc-dongnai.gov.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng khác để biết lịch thi hoặc phỏng vấn. Dự kiến tổ chức từ ngày 08/8/2013 đến ngày 15/8/2013.

– Từ ngày 16/8/2013 đến ngày 22/8/2013 Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Xuân Lộc năm 2013 sẽ trình Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc xem xét phê duyệt kết quả xét tuyển; Niêm yết công khai kết quả trúng tuyển và không trúng tuyển tại trụ sở làm việc của Phòng Nội vụ huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và đăng thông tin trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Xuân Lộc (http://xuanloc-dongnai.gov.vn) và các phương tiện truyền thông theo quy định.

– Từ ngày 22/8/2013 đến 30/8/2013 Hoàn thành việc ra Thông báo và gửi Quyết định tuyển dụng đến thí sinh trúng tuyển.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo trúng tuyển trong kỳ xét tuyển 2013, người trúng tuyển có trách nhiệm bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng theo quy định của Hội đồng xét tuyển (nếu có). Trường hợp vì lý do đặc biệt như ốm đau, tai nạn… được cơ quan có thẩm quyền xác nhận thì có thể được kéo dài thêm thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ nhưng không quá 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo trúng tuyển (theo dấu bưu điện).

Lưu ý:

– Quá thời hạn quy định, thí sinh trúng tuyển không tới nhận nhiệm sở mà không có lý do chính đáng. Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Xuân Lộc 2013 có thể tuyển người dự tuyển có số điểm gần nhất để thay thế.

– Khi kiểm tra hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển, nếu Hội đồng xét tuyển  phát hiện thấy văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan không hợp pháp hoặc khai man trong hồ sơ dự tuyển thì hủy bỏ kết quả tuyển dụng và thực hiện báo cáo theo đúng quy định.

– Sau khi người trúng tuyển đã hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng theo quy định, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp hoặc người được ủy quyền của người đứng đầu đơn vị  thực hiện ký hợp đồng làm việc lần đầu theo quy định.

– Các chế độ, chính sách, thời gian tập sự của người trúng tuyển được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

V. Nội dung và hình thức tuyển dụng.

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển giáo viên và nhân viên.

a. Nội dung xét tuyển: Xét kết quả học tập (điểm học tập và điểm tốt nghiệp) + thực hành giảng dạy hoặc phỏng vấn.

b. Cách tính điểm.

Điểm được quy đổi theo thang điểm 100

– Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập, tính hệ số 1.

– Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn, tính hệ số 1.

– Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp, tính hệ số 2.

– Điểm thực hành giảng dạy đối với giáo viên và điểm phỏng vấn đối với nhân viên được tính hệ số 2.

Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập (hệ số 1), điểm tốt nghiệp (hệ số 1) và điểm thực hành giảng dạy hoặc điểm phỏng vấn (hệ số 2).

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và điểm thực hành giảng dạy, phỏng vấn (hệ số 2).

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức.

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển giáo viên, nhân viên phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm thực hành giảng dạy, phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thực hành giảng dạy, phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm thực hành giảng dạy, phỏng vấn bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên dưới đây (phần V, mục 4).

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.

Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

3. Xét tuyển đặc cách.

Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển và yêu cầu của vị trí việc làm, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, quyết định xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức đối với các trường hợp sau:

– Người có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 03 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Những người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, các nghề truyền thống.

4. Ưu tiên trong xét tuyển dụng (áp dụng trong trường hợp cần xác định thí sinh trúng tuyển khi 02 thí sinh trở lên có tổng số điểm cuối cùng bằng nhau)

Ưu tiên được xếp theo thứ tự sau:

– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

– Thương binh;

– Người hưởng chính sách như thương binh;

– Con liệt sĩ;

– Con thương binh;

– Con của người hưởng chính sách như thương binh;

– Người dân tộc ít người;

– Đội viên thanh niên xung phong;

– Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

– Người dự tuyển là nữ.

5. Về lệ phí dự tuyển.

Lệ phí xét tuyển áp dụng thống nhất theo mức lệ phí xét tuyển công chức của tỉnh Đồng Nai quy định là 100.000 đồng/thí sinh và thực hiện các chế độ thu, chi theo đúng quy định tại Điều 3 Thông tư số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.

VI. Nhu cầu tuyển dụng.

1. Số lượng, tiêu chuẩn cụ thể từng vị trí việc làm.

Tổng số nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2013 là 260 chỉ tiêu, bao gồm:

1.1. Sự nghiệp Giáo dục: Số lượng 250 chỉ tiêu, chia ra:

a. Bậc học Mầm non – Mẫu giáo: Số lượng 196 chỉ tiêu; Cụ thể:

148 giáo viên Mầm non – Mẫu giáo. Tốt nghiệp Trung học Sư phạm, ngành: Mầm non trở lên;

48 nhân viên cấp dưỡng. Tốt nghiệp sơ cấp dinh dưỡng, nấu ăn trở lên.

b. Bậc học Tiểu học: Số lượng 27 chỉ tiêu; cụ thể:

– Giáo viên: Trực tiếp đứng lớp 01; Anh văn 17; Nhạc 03; Thể dục 03; Tự nhiên – Xã hội 02; Tổng phụ trách Đội 01.

– Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp Trung học Sư phạm Tiểu học trở lên phù hợp với vị trí cần tuyển dụng.

c. Bậc THCS: Số lượng: 09 chỉ tiêu; Bao gồm:

– Giáo viên: Văn 01; Toán 02; Anh văn 02; Họa 02; Thể dục 01; Tổng phụ trách Đội 01.

– Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên phù hợp với vị trí cần tuyển dụng.

d. Nhân viên Thiết bị Thí nghiệm: Số lượng: 02 chỉ tiêu. Tốt nghiệp: Cao đẳng Sư phạm ngành Lý – Hóa – Sinh – Tin học – Công nghệ trở lên hoặc Cao đẳng Thiết bị – Thí nghiệm trở lên.

          e. Nhân viên Y tế: Số lượng: 10 chỉ tiêu. Tốt nghiệp Trung cấp Y;  Trung cấp Điều dưỡng; Trung cấp dược trở lên phù hợp với vị trí cần tuyển dụng; Chứng chỉ A ngoại ngữ; Chứng chỉ A vi tính hoặc thành thạo tin học văn phòng.

f. Nhân viên Văn thư – Lưu trữ: Số lượng 03 chỉ tiêu. Tốt nghiệp Trung cấp Văn thư – Lưu trữ trở lên phù hợp với vị trí cần tuyển dụng; Chứng chỉ A vi tính.

g. Nhân viên Kế toán: Số lượng: 03 chỉ tiêu. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ngành: Tài chính, Kế toán; Chứng chỉ A tin học.

1.2. Sự nghiệp Văn hóa – Thông tin và Sự nghiệp khác: Số lượng tuyển dụng 10 chỉ tiêu, bao gồm:

a. Trung tâm Phát triển quỹ đất: Số lượng tuyển dụng 03 chỉ tiêu; Cụ thể:

– 01 người phụ trách công tác kiểm tra nội nghiệp hồ sơ bồi thường, hỗ trợ các dự án trên địa bàn huyện. Tốt nghiệp Đại học, ngành: Tài chính – Kế toán; Chứng chỉ A ngoại ngữ; Chứng chỉ A tin học.

– 01 người phụ trách Văn thư – Lưu trữ Kiêm Thủ quỹ và thực hiện công tác nghiệp vụ bồi thường, hỗ trợ. Tốt nghiệp Cao đẳng, ngành: Tài chính – Tiền tệ; Chứng chỉ A ngoại ngữ; Chứng chỉ A tin học.

– 01 người phụ trách công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường.Tốt nghiệp Trung cấp, ngành: Quản lý đất đai; Chứng chỉ A ngoại ngữ; Chứng chỉ A tin học.

b. Trung tâm Dạy nghề: Số lượng tuyển dụng 01 chỉ tiêu; Vị trí việc làm: Giáo viên dạy may công nghiệp, may dân dụng, nấu ăn, hoa giả. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ngành: Sư phạm công nghệ; Chứng chỉ A tin học; Chứng chỉ A ngoại ngữ.

– Giới tính: Nữ; Độ tuổi: Từ 25 tuổi đến 30 tuổi; Có kinh nghiệm giảng dạy các nghề: May công nghiệp, may dân dụng, nấu ăn, hoa giả.

c. Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi: Số lượng tuyển dụng 01 chỉ tiêu. Ngạch kế toán. Tốt nghiệp Đại học, ngành: Kế toán kiểm toán; Chứng chỉ B tin học; Chứng chỉ B ngoại ngữ.

d. Ban Quản lý Di tích Quốc gia Danh lam Thắng cảnh núi Chứa Chan: Số lượng tuyển dụng 03 chỉ tiêu; cụ thể:

– 01 người; Tốt nghiệp: Cao đẳng trở lên, ngành: Kế toán; Chứng chỉ A tin học.

– 01 người; Tốt nghiệp: Trung cấp Y sỹ đa khoa trở lên phù hợp với vị trí cần tuyển dụng; Chứng chỉ A tin học.

– 01 Nhân viên bán vé; Tốt nghiệp: Trung cấp Tài chính – Kế toán; Chứng chỉ A tin học.

e. Hội Chữ Thập đỏ: Số lượng tuyển dụng 01 chỉ tiêu; Nhân viên kế toán Kiêm lưu trữ. Tốt nghiệp Trung cấp, ngành: Thống kê kế toán; Chứng chỉ A tin học; Chứng chỉ B ngoại ngữ.

f. Hội Người mù: Số lượng tuyển dụng 01 chỉ tiêu; Nhân viên kế toán Kiêm tổng hợp. Tốt nghiệp Trung cấp, ngành: Hạch toán kế toán; Thành thạo vi tính văn phòng.

Lưu ý: Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng nêu trên có thể thay đổi sau khi UBND huyện Xuân Lộc hoàn thành công tác thuyên chuyển, tiếp nhận viên chức ngành giáo dục năm 2013. Nếu có sự thay đổi Hội đồng xét tuyển sẽ có Thông báo về điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng năm 2013 và sẽ được công khai trên các phương tiện truyền thông theo quy định.

Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Xuân Lộc năm 2013 Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2013 để các cá nhân có nhu cầu việc làm đăng ký dự tuyển. Đối với Đài truyền thanh huyện và UBND các xã, thị trấn: Tổ chức thông báo công khai trên hệ thống Đài truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng này đến hết thời gian phát hành hồ sơ dự tuyển./.

 

Nơi nhận:

– Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai;

– Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh;

– TT.HU, TT.HĐND huyện;

– CT; Các PCT.UBND huyện;

– Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;

– Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;

– Lưu: VT-TCCB.PNV.Hiếu.                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

                               (Đã ký)

         PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

                           Phí Thị Hợi

 

Có thể bạn quan tâm:
Đăng ký ôn thi công chức, viên chức:
Thông báo tuyển dụng của Tỉnh/Thành:

Leave a Reply

Your email address will not be published.