Thông báo tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Phước năm 2012

18/07/2012

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

SỞ NỘI VỤ

——-

Số:   969  /TB-SNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————————-

Bình Phước, ngày  17  tháng 7  năm 2012

 

 

                                               THÔNG BÁO

Tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Phước năm 2012

          ———————————

 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 13/5/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 13/5/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 13/6/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính của tỉnh năm 2012;

Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức của tỉnh năm 2012 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

– Nhằm bổ sung vào đội ngũ công chức hành chính của tỉnh những người có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn theo quy định, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

– Đúng quy định pháp luật.

II. Nguyên tắc tuyển dụng

– Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

– Bảo đảm tính cạnh tranh.

– Ưu tiên tuyển chọn người tài năng, người có công với nước, người dân tộc thiểu số, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trí thức trẻ tình nguyện.

            III. Đối tượng, điều kiện đăng ký và hình thức tuyển dụng

            1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển

a) Những người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên, phù hợp với vị trí công tác, yêu cầu nhiệm vụ của vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế của các cơ quan, đơn vị, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, được đăng ký dự thi nếu có đủ các điều kiện sau:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng công chức tỉnh Bình Phước năm 2012 được thực hiện bằng hình thức thi tuyển.

IV. Nội dung tuyển dụng

1.  Các môn thi trong kỳ thi tuyển công chức

a) Đối với trường hợp thi tuyển vào công chức loại D (người có trình độ trung cấp):

– Môn kiến thức chung: Thi viết thời gian 120 phút;

– Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm thời gian 30 phút;

– Môn ngoại ngữ (Anh văn): Thi viết thời gian 60 phút;

– Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm, thời gian thi 45 phút.

b) Đối với trường hợp thi tuyển vào công chức loại C (người có trình độ từ cao đẳng trở lên):

– Môn kiến thức chung: Thi viết thời gian 180 phút;

– Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm thời gian 45 phút;

– Môn ngoại ngữ (Anh văn): Thi viết thời gian 90 phút;

– Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm, thời gian thi 45 phút.

* Đối với trường hợp thi tuyển công chức vào vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ hoặc tin học thì môn thi nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc tin học. Trong trường hợp này, người dự tuyển không phải thi môn ngoại ngữ hoặc tin học.

2. Người đăng ký dự tuyển công chức được miễn thi một số môn trong kỳ thi tuyển công chức như sau:

a) Miễn thi môn ngoại ngữ: Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

b) Miễn thi môn tin học văn phòng: Thí sinh được miễn môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

3. Cách tính điểm

– Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

– Điểm các môn thi được tính như sau:

+ Môn kiến thức chung: tính hệ số 1;

+ Môn nghiệp vụ chuyên ngành: bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;

+ Môn ngoại ngữ, môn tin học văn phòng: tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi.

Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi gồm: Bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có đủ các bài thi của các môn thi;

+ Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có kết quả thi tuyển (bao gồm bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành cộng với điểm ưu tiên (nếu có)) lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Hội đồng tuyển dụng công chức nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có

– Đơn xin dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ).

– Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản photo có chứng thực bằng tốt nghiệp THPT, bằng chuyên môn, nghiệp vụ và văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Các giấy tờ chứng nhận để xét đối tượng ưu tiên có chứng thực (nếu có).

– Hợp đồng làm việc của cơ quan (nếu có)

– Bản sao có công chứng sổ BHXH hoặc tờ khai BHXH (nếu có).

– Ba phong bì dán tem ghi rõ tên người nhận, địa chỉ và kèm 2 ảnh cỡ 4×6.

6. Quy định ưu tiên trong tuyển dụng

6.1 Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

6.2 Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển.

V. Nhu cầu tuyển dụng, thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ

1. Nhu cầu tuyển dụng

 Theo bảng nhu cầu chi tiết của các Sở, ban, ngành tỉnh ; UBND các huyện, thị xã (Phụ lục 01 đính kèm theo Thông báo này)

2. Thời gian bán và nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/8/2012.

3. Địa điểm mua hồ sơ: Thí sinh có nhu cầu dự tuyển, liên hệ mua hồ sơ tại Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước, đường 6/1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

4. Lệ phí

– Hồ sơ: 20.000 đồng/bộ.

– Lệ phí tuyển dụng: 140.000 đồng/thí sinh

5. Tiếp nhận hồ sơ thi tuyển

– Thí sinh dự tuyển căn cứ bảng nhu cầu về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cần tuyển của các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã đính kèm Thông báo này để nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí tại cơ quan có nhu cầu tuyển dụng (thời gian nộp hồ sơ kể từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 20/8/2012).

– Các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện thị xã có trách nhiệm kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ của thí sinh có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của cơ quan mình.

– Sau khi tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ của thí sinh đăng ký dự tuyển vào cơ quan, đơn vị mình, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chuyển hồ sơ và danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển (theo Phụ lục 2 đính kèm Thông báo này) về Sở Nội vụ trước ngày 25/8/2012 (bao gồm hồ sơ, lệ phí thi tuyển của thí sinh).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức ôn thi, tổ chức thi tuyển:

– Thời gian ôn thi: Sẽ thông báo bằng văn bản đến các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã nơi thí sinh đăng ký dự thi và đăng tải trên trang web của Sở Nội vụ.

– Lịch thi: Dự kiến cuối tháng 9/2012 (thời gian cụ thể sẽ thông báo vào ngày tổ chức ôn thi).

Lưu ý:

– Thí sinh dự tuyển khi làm hồ sơ phải đọc kỹ thông báo, ghi đầy đủ, chính xác các thông tin về chuyên ngành, mã chuyên ngành dự tuyển, cơ quan đăng ký dự tuyển (theo phụ lục 3 đính kèm Thông báo này).

– Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nội vụ, trụ sở các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thông báo trên Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, trang thông tin điện tử Sở Nội vụ.

Mọi phản ánh, thắc mắc xin liên hệ trực tiếp về Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước: Điện thoại 06513.870.762 hoặc đăng nhập vào Website của Sở Nội vụ http://sonoivubinhphuoc.gov.vn/ để biết thêm chi tiết./.

 

Nơi nhận:– UBND tỉnh (để b/c);

– Các Sở, ban, ngành tỉnh;

– Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước;

– UBND các huyện, thị xã;

– Phòng NV các huyện, thị xã;

– Lưu VT. P. CCVC.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đỗ Văn Quang

                
Tệp đính kèm

   Phu luc cac nhom chuyen nganh.xls
   mau gui ds dang ky thi tuyen cong chuc.xls
   NHU CAU TUYEN DUNG NAM 2012.xls

Có thể bạn quan tâm:
Đăng ký ôn thi công chức, viên chức:
Thông báo tuyển dụng của Tỉnh/Thành:

One Response to “Thông báo tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Phước năm 2012”

  1. Comment made by hiền on Oct 15th 2014 at 10:21 pm:

    Xin hỏi năm 2014 có thi tuyen công chức k?

Leave a Reply

Your email address will not be published.