Tỉnh ủy Quảng Bình tuyển dụng chức danh Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

29/05/2018

Ngày 24/5/2018, Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành kế hoạch số 14 -KH/TU về việc tổ chức thi tuyển tổ chức thi tuyển chức danh Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình. Nội dung như sau:

1. Số lượng chức danh: 02 (hai).

2. Đối tượng dự thi

– Cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là cán bộ) có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch chức danh: Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình, thời kỳ 2015 – 2020.

– Cán bộ đang công tác ở các cơ quan, địa phương, đơn vị có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch các chức danh tương đương, thời kỳ 2015 – 2020.

– Cán bộ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển, đã được quy hoạch chức danh tương đương thời kỳ 2015 – 2020 ở các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

– Cán bộ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển không trong quy hoạch chức danh dự tuyển nhưng được tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị nơi công tác đề cử và được Ban Cán sự đảng UBND tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy đồng ý cho dự thi.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện

– Tiêu chuẩn, điều kiện chung: Thực hiện theo điểm 2, mục II, Kế hoạch số 63-KH/TƯ ngày 05/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh Quảng Bình.

– Tiêu chuẩn, điều kiên cụ thể:

+ Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận.

+ Có trình độ và am hiểu về quản lý chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Có năng lực tham mưu cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để hoạch định phương hướng, chính sách phát triển lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tham mưu chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả. Có khả năng phối hợp với các đơn vị và địa phương ừong tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ. Có khả năng điều hành và tham mưu quyết liệt, kịp thời những vấn đề khó, phức tạp thuộc lĩnh vực mình phụ trách khi được bổ nhiệm.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp và có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý giáo dục.

+ Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị (cao cấp lý luận chính trị – hành chính), cử nhân chính trị hoặc bằng trung cấp lý luận chính trị (do đặc thù các trường dạy nghề, người dự thi tuyển có bằng trung cấp lý luận chính trị nếu trúng tuyển thì phải cam kết đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị).

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính hoặc tương đương, hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề trình độ Cao đẳng nghề, hoặc giấy chứng nhận hoàn thành bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý trường trung cấp chuyên nghiệp và trường nghề (hoặc trường trung cấp chuyên nghiệp).

+ Có trình độ tin học, ngoại ngữ phù hợp.

+ Có ít nhất là 03 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp.

– Đang giữ chức danh phó trưởng phòng trở lên trực thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh hoặc trưởng phòng cấp huyện; phó khoa, phòng trở lên ở các trường trực thuộc cấp tỉnh.

– Được cơ quan sử dụng lao động đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 03 năm liên tục trở lên tính từ thời điểm có thông báo thi tuyển trở về trước.

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

– Thời gian: từ ngày 28/06/2018 đến hết ngày 08/06/2018.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ – Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình

*** Chi tiết thông báo như sau:

5455_k__ho_ch-1

5455_k__ho_ch-2 5455_k__ho_ch-3

5455_k__ho_ch-4 5455_k__ho_ch-5

5455_k__ho_ch-6 5455_k__ho_ch-7

Nguồn tin: tinquangbinh.com