Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thông báo tuyển dụng

04/12/2018

Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-TLĐ ngày 24/5/2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 24/11/2018 bổ sung Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 979/QĐ-TLĐ ngày 24/5/2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Kế hoạch số 89/KH-TLĐ ngày 28/11/2018 về thi tuyển các chức danh lãnh đạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông báo thi tuyển như sau:

I. CHỨC DANH THI TUYỂN

1. Trưởng ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn

2. Trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn

3. Phó trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn

4. Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt nam

5. Phó trưởng  Ban Quản lý Dự án Thiết chế Công đoàn

6. Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn

7. Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN

1. Đối tượng thi tuyển

Theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 979/QĐ-TLĐ ngày 24/5/2018 ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 24/11/2018 bổ sung Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

“…1. Công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển đang công tác tại ban, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển.

2. Công chức, viên chức đang công tác tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn; đang công tác tại các Bộ, ngành, địa phương khác nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh thi tuyển và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương hoặc cao hơn với chức danh thi tuyển.

3. Công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương thi tuyển (bao gồm cả trường hợp không công tác tại ban, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển và có thể không phải là đảng viên) được tập thể Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn (hoặc lãnh đạo đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh thi tuyển) đề cử và được Đảng đoàn Tổng Liên đoàn (hoặc cấp ủy của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh đó) đồng ý bằng văn bản.

4. Công chức, viên chức dự thi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 này nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được dự thi ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn không quá 02 cấp so với chức vụ hiện giữ; nếu không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về ngạch công chức hoặc có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực (nếu có) theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh thi tuyển.

5. Công chức, viên chức dự thi quy định tại Khoản 3 Điều 4 này nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì chỉ được dự thi ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn liền kề so với chức vụ hiện giữ; nếu không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì phải có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực tối thiểu 03 năm (không kể thời gian tập sự, thử việc) và chỉ được dự thi chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương.

7. Các trường hợp không quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này do Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét, quyết định…”

2. Điều kiện, tiêu chuẩn

Ngoài điều kiện, tiêu chuẩn chung theo Điều 5 Quyết định số 979/QĐ-TLĐ ngày 24/5/2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, người dự thi cần phải có những điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

2.1. Đối với chức danh Trưởng ban Đối ngoại

– Tốt nghiệp đại học trở lên; ưu tiên đối với các trường hợp tốt nghiệp các ngành đào tạo về ngoại giao, ngoại thương, luật quốc tế, kinh tế quốc tế, công đoàn;

– Có phẩm chất đạo đức tốt, không nằm trong thời gian thi hành hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên theo quy định của Đảng và pháp luật về công chức, viên chức, pháp luật lao động;

– Có trình độ lý luận chính trị cao cấp;

– Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc: Có chứng chỉ IELTS từ 6.5 điểm trở lên hoặc tương đương; hoặc có bằng đại học trở lên ở nước ngoài (sử dụng tiếng Anh trong quá trình học).

– Ưu tiên người có kiến thức và kinh nghiệm trong hoạt động đối ngoại, quan hệ quốc tế; có kiến thức và kinh nghiệm về phong trào công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

2.2. Đối với chức danh Trưởng ban Tài chính

– Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính-kế toán, kinh tế và đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước về lĩnh vực kế toán, tài chính, kinh tế và quy định về tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán tại Điều 3, Điều 4 Quyết định số 273/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn;

– Có trình độ lý luận chính trị cao cấp;

– Có kiến thức và kinh nghiệm về quản lý tài chính; ưu tiên ứng viên có kiến thức và kinh nghiệm trong công tác tài chính công đoàn.

2.3. Đối với chức danh Phó Trưởng ban Tài chính

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính-kế toán, kinh tế trở lên và đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước về lĩnh vực kế toán, tài chính và Quyết định số 273/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn;

– Có trình độ lý luận chính trị cao cấp;

– Đã công tác trong lĩnh vực tài chính, tài sản, kinh tế;

– Có kiến thức và kinh nghiệm về quản lý tài chính, tài sản, kinh tế.

2.4. Đối với chức danh Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam

– Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành du lịch, khách sạn; kinh tế;

– Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, du lịch và 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý khách sạn;

– Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp (IELTS General 5.5); tin học văn phòng;

2.5. Đối với chức danh Phó trưởng ban Quản lý Dự án Thiết chế Công đoàn

– Có bằng đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, xây dựng, kiến trúc, giao thông; đã giữ chức vụ lãnh đạo quản lý đơn vị xây dựng, đầu tư.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý và ít nhất 05 năm công tác ở vị trí lãnh đạo đơn vị xây dựng, đầu tư, quản lý dự án xây dựng cơ bản.

– Có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc trung cấp trở lên.

2.6. Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn

– Có đủ điều kiện theo Điều 12 về tiêu chuẩn phó hiệu trưởng Trường Đại học quy định trong Điều lệ Trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, sức khỏe tốt; có uy tín và năng lực quản lý, đã tham gia quản lý cấp bộ môn hoặc tương đương trở lên ở trường đại học ít nhất 5 năm;

– Có học vị tiến sỹ trở lên;

– Có trình độ lý luận chính trị cao cấp;

– Ưu tiên những người có học hàm Phó giáo sư, làm công tác giáo dục trong tổ chức Công đoàn hoặc làm quản lý ở các cơ sở giáo dục đại học, hoặc tham gia Ban Chấp hành công đoàn các cấp.

2.7. Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín trong giới khoa học, có năng lực quản lý và ít nhất 05 năm tham gia nghiên cứu khoa học;

– Có trình độ thạc sỹ trở lên;

– Đã từng là chủ nhiệm đề tài cấp Bộ hoặc tham gia đề tài cấp Nhà nước;

– Có trình độ lý luận chính trị cao cấp;

III- HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI TUYỂN

1. Hình thức thi tuyển

– Thi viết;

– Xây dựng và bảo vệ đề án;

– Trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự;

2. Nội dung thi tuyển

– Nội dung thi viết: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển;

– Nội dung thi trình bày Đề án gồm: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh thi tuyển và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, ban, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

– Đơn đăng ký dự thi;

– Sơ yếu lý lịch cán bộ theo mẫu 2C-BTC/98 (được cơ quan nơi người dự thi đang công tác xác nhận);

– Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân;

– Bản kê khai tài sản và thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự thi;

– Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người dự thi đang công tác (nếu có);

– Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú;

– Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự thi (được cấp có thẩm quyền phê duyệt);

– Bản sao (có công chứng) các văn bằng, chứng chỉ;

– Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;

Toàn bộ văn bản, tài liệu được đựng trong túi đựng hồ sơ kích thước 25cm x 35cm và được niêm phong kín.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN

1. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

– Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trước ngày 25/12/2018.

– Địa điểm tiếp nhận: Phòng Cán bộ, Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn, tầng 4 Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1A, phố Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024.38224471.

– Trường hợp thí sinh không trực tiếp đến được thì gửi hồ sơ theo đường bưu điện theo địa chỉ: Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, số 1A, phố Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

2. Thời gian, địa điểm thi tuyển

– Thời gian: Tháng 12/2018 và Quý I/2019.

– Địa điểm: Tại Hà Nội (thông tin chi tiết sẽ thông báo sau).

Nguồn tin: laodong.vn