Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018

09/11/2018

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

05-11-2018 (01) 05-11-2018 (02) 05-11-2018 (03)

Nguồn tin: dubaonhanluchcmc.gov.vn