Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2018

08/11/2018

Căn cứ kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (Trung tâm) đã được Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) phê duyệt, Trung tâm thông báo tuyển dụng như sau:

ICác vị trí việc làm cần tuyển dụng:

TT Vị trí Số lượng Mô tả công việc Tiêu chuẩn tuyển dụng
1 Kế toán viên 01 * Nhiệm vụ chính: Tư vấn, tham mưu, giúp việc cho trưởng phòng về công tác tài chính, kế toán của Trung  tâm Khảo ĐHQGHN.

* Tổ chức thực hiện một số hoạt động nghiệp vụ được phân công phụ trách thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của bộ phận tài chính, kế toán, gồm:

– Hỗ trợ trưởng phòng xây dựng, điều chỉnh kế hoạch công việc tài chính, kết toán theo năm tài chính;

– Xây dựng giải pháp để cung cấp thông tin về hoạt động tài chính, kế toán thuộc phạm vi được giao cho các bên liên quan;

– Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ chứng nhận kế toán theo quy định của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN;

– Đánh giá kết quả, hiệu quả của kế hoạch công việc được giao sau khi kết thúc;
– Lưu trữ hồ sơ đánh giá, hồ sơ tài chính, kế toán theo quy định của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN;

– Phối hợp với các thành viên khác trong phòng để thực hiện công việc theo trưởng phòng phân công.

* Tham gia nghiên cứu, đề xuất, góp ý kiến cho việc xây dựng các văn bản, biểu mẫu và giải pháp khác về nghiệp vụ của bộ phận tài chính, kế toán.

* Phối hợp với NLĐ của các bộ phận khác trong Phòng, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

* Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng, giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN, cấp có thẩm quyền và pháp luật  về các công việc được giao.

* Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của trưởng phòng và của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của trưởng phòng nhằm hoàn thành các mục tiêu chung của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN.

– Yêu cầu tốt nghiệp ngành/chuyên ngành: Tài chính, Kế  toán;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

– Kinh nghiệm liên quan: Có từ 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong tổ chức, lĩnh vực về đo lường và đánh giá, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục;

– Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm kế toán liên quan trong công việc;

– Nắm được chủ trương, chính sách của ngành, của đơn vị về lĩnh vực nghiệp vụ kế toán; nguyên tắc về tổ chức bộ máy kế toán; hiểu rõ và tuân thủ các quy định của pháp luật, chuẩn mực về kế toán;

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ ở vị trí đã và đang làm việc; có tầm nhìn và năng lực, triển vọng đóng góp tốt ở cương vị tương ứng được giao.

2 Chuyên viên đánh giá và chứng nhận kết quả bậc đại học 03 * Nhiệm vụ chính: Tư vấn, tham mưu, giúp việc cho trưởng phòng về công tác tổ chức đánh giá trong giáo dục và chứng nhận kết quả đánh giá của Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội.

* Tổ chức thực hiện một số hoạt động nghiệp vụ được phân công phụ trách thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng Đánh giá và Chứng nhận kết quả, gồm:

– Hỗ trợ trưởng phòng xây dựng, điều chỉnh kế hoạch công việc;

– Xây dựng giải pháp để cung cấp thông tin về hoạt động đánh giá thuộc phạm vi được giao cho các bên liên quan ;

– Trực tiếp điều phối kế hoạch công việc theo phân công của trưởng phòng;

– Thực hiện nghiệp vụ chứng nhận kết quả đánh giá theo quy định của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN;

– Đánh giá kết quả, hiệu quả của kế hoạch công việc được giao sau khi kết thúc;
– Lưu trữ hồ sơ đánh giá, hồ sơ cấp chứng nhận kết quả theo quy định của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN;

– Phối hợp với các thành viên khác trong phòng để thực hiện công việc theo trưởng phòng phân công.

* Tham gia nghiên cứu, đề xuất, góp ý kiến cho việc xây dựng các văn bản, biểu mẫu và giải pháp khác về nghiệp vụ của phòng.

* Phối hợp với NLĐ của các bộ phận khác trong phòng, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

* Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng, giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN, cấp có thẩm quyền và pháp luật  về các công việc được giao.

* Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của trưởng phòng và của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của trưởng phòng nhằm hoàn thành các mục tiêu chung của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN.

– Yêu cầu tốt nghiệp ngành/chuyên ngành: Đo lường và Đánh giá trong giáo dục; Quản lý giáo dục; Quản lý xã hội; Khoa học quản lý; các ngành sư phạm, luật, hành chính, kinh tế, quản trị kinh doanh.

– Kinh nghiệm liên quan: Có từ 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong tổ chức, lĩnh vực về đo lường và đánh giá, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục.

– Nắm vững các kiến thức nền tảng trong giáo dục; các phương pháp tổ chức, triển khai hoạt động đo lường và đánh giá năng lực; chứng nhận kết quả trong trong tổ chức, lĩnh vực về đo lường và đánh giá, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục.
– Hoàn thành tốt nhiệm vụ ở vị trí đã và đang làm việc; có tầm nhìn và năng lực, triển vọng đóng góp tốt ở cương vị tương ứng được giao;

 

3 Chuyên viên phát triển công cụ đánh giá năng lực bậc đại học 03 * Nhiệm vụ chính: Tư vấn, tham mưu, giúp việc cho trưởng phòng về công tác xây dựng, phát triển công cụ đánh giá năng lực của Trung  tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội.

* Tổ chức thực hiện một số hoạt động nghiệp vụ được phân công phụ trách thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng Nghiên cứu và Xây dựng công cụ đánh giá, gồm:

– Hỗ trợ trưởng phòng xây dựng, điều chỉnh kế hoạch công việc;

– Xây dựng, đề xuất giải pháp để cung cấp thông tin về hoạt động xây dựng và phát triển công cụ đánh giá thuộc phạm vi được giao cho các bên liên quan ;

– Trực tiếp điều phối kế hoạch công việc theo phân công của trưởng phòng;

– Thực hiện nghiệp vụ xây dựng và phát triển công cụ đánh giá năng lực theo quy định của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN
– Đánh giá kết quả, hiệu quả của kế hoạch công việc được giao sau khi kết thúc;
– Lưu trữ hồ sơ xây dựng và phát triển công cụ đánh giá theo quy định của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN. Thực hiện công tác bảo mật theo quy định;

– Phối hợp với các thành viên khác trong phòng để thực hiện công việc được trưởng phòng phân công;

* Tham gia nghiên cứu, đề xuất, góp ý kiến cho việc xây dựng các văn bản, biểu mẫu và giải pháp khác về nghiệp vụ của phòng;

* Phối hợp với NLĐ của các bộ phận khác trong phòng, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN để thực hiện các nhiệm vụ được giao;

* Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng, giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN, cấp có thẩm quyền và pháp luật  về các công việc được giao

* Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của trưởng phòng và của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

* Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của trưởng phòng nhằm hoàn thành các mục tiêu chung của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN.

– Yêu cầu tốt nghiệp ngành/chuyên ngành: Đo lường và Đánh giá trong giáo dục; Quản lý giáo dục; Giáo dục học; các ngành sư phạm, công nghệ thông tin.

– Kinh nghiệm liên quan: Có từ 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong tổ chức, lĩnh vực về đo lường và đánh giá, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục.

– Có các kiến thức nền tảng trong lĩnh vực giáo dục, đo lường và đánh giá trong giáo dục; có hiểu biết về lý luận và các phương pháp thiết kế, xây dựng công cụ đánh giá năng lực bậc đại học;

– Vận dụng được kiến thức chuyên môn và các kĩ năng trong lĩnh vực đo lường và đánh giá trong giáo dục để thiết kế và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển công cụ đánh giá trong giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu công việc;

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ ở vị trí đã và đang làm việc; có tầm nhìn và năng lực, triển vọng đóng góp tốt ở cương vị tương ứng được giao.

II. Về điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đăng ký tuyển dụng viên chức phải đáp ứng các điều kiện được quy định cụ thể tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng và quản lý viên chức. Đồng thời người đăng ký tuyển dụng phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn ban hành trong Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong ĐHQGHN được ban hành kèm theo Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN.

III. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức, nhận hồ sơ và lệ phí tuyển dụng:

1. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

b) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;

đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

e) 02 ảnh cỡ 4cm x 6cm cùng loại chụp từ 06 tháng trở lại tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển, ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh;

f) 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.

* Lưu ý:

– Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào các vị trí tuyển dụng phải có chuyên ngành đào tạo phù hợp với các vị trí cần tuyển;

– Thí sinh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự tuyển của cá nhân. Nếu thí sinh nộp hồ sơ không phù hợp với vị trí tuyển dụng hoặc khai thông tin không đúng sự thật sẽ không được tổng hợp vào danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển hoặc hủy kết quả tuyển dụng và không được hoàn lại hồ sơ và lệ phí đã nộp dự tuyển.

– Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển nhưng không tham dự thi tuyển thì không được hoàn lại hồ sơ và lệ phí đã nộp dự tuyển.

2. Nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng

a) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 07/11/2018 đến hết ngày 05/12/2018 trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ).

b) Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN, tầng 8, nhà C1T, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

* Lưu ý: Ứng viên trực tiếp nộp hồ sơ, không nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

3. Lệ phí dự tuyển: Dự kiến mức thu ban đầu: 500.000đ/thí sinh. Mức thu phí dự tuyển chính thức sẽ được thông báo trước ngày khai mạc kỳ thi tuyển ít nhất 01 ngày.

IV. Hình thức tuyển dụng và nội dung, thời gian và địa điểm thi tuyển:

1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

2. Nội dung thi tuyển:

TT

Vị trí

Nội dung thi tuyển

Kiến thức chung

(120 phút)

Chuyên môn nghiệp vụ và thực hành

(bài trắc nghiệm: 30 phút)

Tin học

(30 phút)

Ngoại ngữ

(60 phút)

 1 Kế toán viên

 

Thi viết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục – Thi trắc nghiệm kiến thức về công tác kế toán, tài chính (hệ số 1);

-Thi thực hành: phỏng vấn tình huống, chuyên môn, kinh nghiệm làm việc thực tế (hệ số 2).

Thi tin học văn phòng; thực hành trên máy tính

Thi viết ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương

 2 Chuyên viên đánh giá và chứng nhận kết quả bậc đại học Thi viết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục – Thi trắc nghiệm kiến thức về công tác tổ chức các hoạt động đánh giá và chứng nhận kết quả thuộc bậc đại học và sau đại học (hệ số 1);

– Thi thực hành: phỏng vấn tình huống, chuyên môn, kinh nghiệm làm việc thực tế (hệ số 2).

Thi tin học văn phòng; thực hành trên máy tính Thi viết ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương
 3 Chuyên viên phát triển công cụ đánh giá năng lực bậc đại học Thi viết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục – Thi trắc nghiệm kiến thức về công tác xây dựng, quản lý và phát triển công cụ đánh giá năng lực bậc đại học và sau đại học (hệ số 1);

– Thi thực hành: phỏng vấn tình huống, chuyên môn, kinh nghiệm làm việc thực tế (hệ số 2).

Thi tin học văn phòng; thực hành trên máy tính Thi viết ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương

3. Thời gian và địa điểm thi tuyển: Dự kiến vào tháng 12/2018 tại ĐHQGHN. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo trên trang thông tin điện tử của Trung tâm (địa chỉ: http://cet.vnu.edu.vn)

Mọi thông tin liên quan đến việc tổ chức tuyển dụng viên chức được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm (địa chỉ: http://cet.vnu.edu.vn)

Để biết thêm chi tiết mời liên hệ với Trung tâm qua số điện thoại 098.363.1009 để được hướng dẫn.

Trân trọng thông báo.

Nguồn tin: cet.vnu.edu.vn