Trung tâm Khuyến công Đồng Nai tuyển dụng cán sự

14/03/2017

Trung tâm Khuyến công Đồng Nai tuyển dụng cán sự như sau:

[slideshare id=74861333&doc=trungtmkhuyncngngnaituyndngcns-170411041107]

Nguồn tin: Báo Đồng Nai