Trung tâm khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2019

11/06/2019

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày  29 tháng  11 năm 2018 của Chính Phủ về Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh BR-VT ban hành Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công & Tư vấn Phát triển công nghiệp tỉnh BR-VT;

Căn cứ Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh V/v sát nhập phòng nghiệp vụ thuộc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp và sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 1 Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh V/v giao số lượng người làm việc hưởng lương từ Ngân sách nhà nước năm 2018 cho các đơn vị sự nghiệp Khoa học – Công nghệ, sự nghiệp Văn hóa – Thể thao – Du lịch và sự nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-SNV ngày 23/5/2019 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Trung tâm khuyến công & tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương năm 2019;

Trung tâm khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp thông báo xét tuyển viên chức Trung tâm năm 2019 với những nội dung như sau:

I. Điều kiện dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển vào viên chức Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển; Đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Mục I, Chương III, Luật Viên chức và điều kiện của đơn vị dự tuyển.

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 20 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển

đ) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Nhu cầu tuyển dụng:

Nhu cầu xét tuyển viên chức 3 vị trí. (Kèm theo bảng nhu cầu chi tiết)

III. Hồ sơ xét tuyển, gồm có:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức;

2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực

6. 03 ảnh màu (cỡ 4cm x 6cm)

Hồ sơ tuyển dụng đựng trong bì hồ sơ. Không nhận hồ sơ qua fax, mail. Không nhận hồ sơ không đạt yêu cầu. Hồ sơ không trả lại.

IV. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển

Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển trong 30 ngày làm việc từ ngày 10/6/2019 đến 16 giờ 30 ngày 09/7/2019.

Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm khuyến công & tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh BR-VT, số 8 Trần Hưng Đạo, Phường 01, TP. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

V. Nội dung, hình thức xét tuyển viên chức

1. Hình thức: Tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển và kiểm tra sát hạch về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

2. Nội dung:

– Xét kết quả học tập bao gồm: Điểm học tập và điểm tốt nghiệp

– Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

VI. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm khuyến công & tư vấn phát triển công nghiệp sẽ thông báo cụ thể cho thí sinh.

Trong quá trình lập hồ sơ đăng ký dự tuyển nếu có vấn đề gì vướng mắc cần giải thích đề ghị người đăng ký dự tuyển liên hệ trực tiếp Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh BR-VT. Địa chỉ: số 8 Trần Hưng Đạo, P1, TP. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT. Điện thoại 0254.3512.011.

BẢNG NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NĂM 2019

TT

 

Vị trí, chức danh cần tuyển Mã ngạch Tổng số Ngành Hình thức tuyển dụng
      Trình độ  Ngành đào tạo Ngoại ngữ Tin học Thi tuyển Xét tuyển
01 Chuyên viên làm công tác khuyến công và tư vấn 01.003 03 Đại học  Tài chính – Ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Điện, Quản lý năng lượng, Cơ khí, Hóa học, Xây dựng, Mỏ địa chất. Môi trường Bậc 2 (A2 theo quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyên thông hoặc tương đương x

Nguồn tin: khuyencong.baria-vungtau.gov.vn