Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp Long An tuyển dụng

21/06/2013

CHÚ Ý: Thông báo tuyển dụng này đã hết hạn!

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp Long An có nhu cầu tuyển dụng như sau:

Vị trí việc làm, yêu cầu về năng lực và trình độ:

 

Vị trí tuyển dụng  Số lượng Yêu cầu về năng lực Yêu cầu về trình độ
Chuyên viên khuyến công 01 – Có năng lực phối hợp với các cấp, các ngành, các đơn vị để lập đề án khuyến công trình cấp thẩm quyên phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;- Có khả năng nghiên cứu khoa học, soạn thảo tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

 

– Tốt nghiệp Đại học kinh tế hệ chính quy;- Biết một ngoại ngữ thông dụng trình độ A trở lên;

– Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng trình độ A trở lên.

Chuyên viên Tư vấn điện 01 – Có năng lực phối hợp với các cấp, các ngành, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao;- Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực công tác;

– Có kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, có khả năng nghiên cứu khoa học, soạn thảo tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực công tác;

 

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điện hệ thống. Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề.- Biết một ngoại ngữ thông dụng trình độ A trở lên;

– Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế AutoCad; vi tính văn phòng trình độ A trở lên.

 

2. Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu.

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng ( không quá 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

3. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 10/7/2013 trong giờ hành chính (Hồ sơ không nhận qua đường bưu điện).

4. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính- Tổng hợp, số 5 Nguyễn Huệ, phường 1 TP Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0723 550100.

            Long An, ngày 20 tháng 6 năm 2013

            GIÁM ĐỐC

 

            Mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………….., ngày     tháng     năm 20 …..

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ)

Họ và tên:                                                                      Nam, Nữ:

Ngày sinh:

Quê quán:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Điện thoại liên lạc:

Dân tộc:

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:

Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1)

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức của …………………………………. (2), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển (hoặc xét tuyển) viên chức ở vị trí việc làm ………………………. (3). Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển viên chức theo thông báo của quý cơ quan, đơn vị.

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:

1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;

2. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: …………… (4)

3. Giấy chứng nhận sức khoẻ;

4. 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6.

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyển dụng của tôi hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;

(2) Ghi đúng tên đơn vị sự nghiệp có thông báo tuyển dụng viên chức;

(3) Ghi đúng vị trí việc làm cần tuyển của đơn vị sự nghiệp tuyển dụng;

(4) Ghi rõ tên của các bản chụp, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển.

Có thể bạn quan tâm:
Đăng ký ôn thi công chức, viên chức:
Thông báo tuyển dụng của Tỉnh/Thành:

Leave a Reply

Your email address will not be published.