Trung tâm Nghiên cứu phân tích thông tin, Viện Nghiên cứu phát triển TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng

06/11/2018

Trung tâm Nghiên cứu phân tích thông tin, Viện Nghiên cứu phát triển TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng như sau:

2018-11-06 TB-68 VE TUYEN DUNG LAO DONG NAM 2018 CUA TTNCPTTT TP-1

2018-11-06 TB-68 VE TUYEN DUNG LAO DONG NAM 2018 CUA TTNCPTTT TP-2 2018-11-06 TB-68 VE TUYEN DUNG LAO DONG NAM 2018 CUA TTNCPTTT TP-3

Nguồn tin: ngothithanhhuyenfh0162@gmail.com