Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Chuyển dịch Cơ cấu Kinh tế Nông nghiệp Tp.Hồ Chí minh tuyển dụng viên chức năm 2018

09/03/2018

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Chuyển dịch Cơ cấu Kinh tế Nông nghiệp Tp.Hồ Chí minh tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

tuyendung2018

Nguồn: www.tvnn.vn