Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

11/11/2019

Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu, trong đó:

– Bác sĩ YHDP hạng III: 01 chỉ tiêu

– Hộ sinh hạng IV: 01 chỉ tiêu

– Dân số viên hạng IV: 01 chỉ tiêu

– Y sỹ hạng IV: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ 26/10/2019 đến ngày 25/11/2019

– Địa điểm: Phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương

Điện thoại: 02373.670.479 hoặc 0948.406.816

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: snv.thanhhoa.gov.vn