Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng viên chức

19/07/2017

Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng viên chức, người lao động làm việc tại các đơn vị của trường như sau:

TuyenVC

Nguồn tin: se.ctu.edu.vn