Trường Đại học Luật Hà Nội tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Phòng năm 2018

04/12/2018

Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Phòng tại một số đơn vị thuộc Trường năm 2018 như sau:

3956 TB-ĐHLHN thông báo thi tuyển 3956 TB-ĐHLHN thông báo thi tuyển

2018-12-03 (6) 2018-12-03 (6) 2018-12-03 (6)

2018-12-03 (6) 2018-12-03 (6) 2018-12-03 (6)

2018-12-03 (6) 2018-12-03 (6) 2018-12-03 (6) 2018-12-03 (6) 2018-12-03 (6) 2018-12-03 (6)

Nguồn tin: hlu.edu.vn