Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2017

08/09/2017

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội cần tuyển:

A. SỐ LƯỢNG: 44

I. Viên chức ngạch giảng viên ngoại ngữ: 25

1. Giảng viên tiếng Anh: 10

2. Giảng viên tiếng Đức: 04

3. Giảng viên tiếng Nga: 06

4. Giảng viên tiếng Trung Quốc: 04

5. Giảng viên tiếng Hàn Quốc: 01

II. Viên chức ngạch giáo viên THPT: 05

1. Giáo viên môn Toán: 02

2. Giáo viên môn Vật lý: 01

3. Giáo viên môn Ngữ văn: 01

4. Giáo viên môn Tiếng Anh: 01

III. Viên chức ngạch chuyên viên và tương đương: 14

1. Chuyên viên: 10

– Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông và Học liệu: 02

– Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài: 01

– Phòng Khoa học – Công nghệ: 01

– Khoa Sau Đại học: 01

– Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức: 01

– Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ: 01

– Phòng Hành chính Tổng hợp: 01

– Phòng Quản trị: 01

– Văn phòng Đoàn Thanh niên Trường: 01

2. Thư viện viên (Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông và Học liệu): 01

3. Kế toán viên (Phòng Kế hoạch – Tài chính): 01

4. Kiến trúc sư (Phòng Quản trị): 01

5. Kỹ sư (Phòng Quản trị): 01

B. TIÊU CHUẨN

Thông tin chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thí sinh đăng ký dự tuyển, hình thức tuyển dụng, môn thi và lịch thi, hồ sơ dự thi xem tại trang web http://ulis.vnu.edu.vn ® mục Tin tức và sự kiêṇ .

Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày  11/9/2017 đến hết ngày 06/10/2017.

 KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC NĂM 2017 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Căn cứ Công văn số 3258/ĐHQGHN-TCCB ngày 24/8/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về kế hoạch tuyển dụng VCNN năm 2017 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Nhà trường điều chỉnh kế hoạch theo tinh thần của công văn nói trên như sau:

I.   Số lượng chỉ tiêu nhân lực được ĐHQGHN phê duyệt

1. Số lượng chỉ tiêu nhân lực được ĐHQGHN phê duyệt là: 856

2. Số lượng viên chức hiện có của đơn vị: 489

– Giảng viên: 345

– GVTHPT: 58

– Chuyên viên và tương đương: 56

II.    Số lượng, tên vị trí việc làm cần tuyển dụng và hình thức tuyển dụng (xét tuyển hay thi tuyển)

Năm 2017, dự kiến tuyển chỉ tiêu cho các ngạch viên chức  như sau:

–     Giảng viên ngoại ngữ:  25, trong đó:

+ Giảng viên tiếng Anh: 10

+ Giảng viên tiếng Đức: 04

+ Giảng viên tiếng Nga: 06

+ Giảng viên tiếng Trung Quốc: 04

+ Giảng viên tiếng Hàn Quốc: 01

– Giáo viên THPT: 05

– Chuyên viên: 10

– Kế toán viên: 01

– Thư viện viên: 01

– Kỹ sư: 01

– Kiến trúc sư: 01

 

STT

 

Vị trí

 

Yêu cầu (tiêu chuẩn) của vị trí tuyển dụng

 

Số lượng

Nguồn tài chính để trả thu nhập Hình thức tuyển dụng Thời gian dự kiến tổ chức tuyển dụng
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giảng viên ngoại ngữ

I. Thi tuyển

1. Giảng viên tiếng Đức

a. Tiêu chuẩn chuyên môn cần đạt các yêu cầu sau:

– Có học vị thạc sĩ chuyên ngành phù hợp, đạt loại khá trở lên tại các cơ sở đào tạo ở nước ngoài hoặc đạt loại giỏi tại các cơ sở đào tạo trong nước;

– Tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp;

– Cam kết có bằng tiến sĩ trong 4 năm kể từ ngày được tuyển dụng, sau thời hạn trên, viên chức không có bằng tiến sĩ, nhà trường sẽ chấm dứt hợp đồng làm việc;

– Có khả năng NCKH:

+ Có bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc gia có uy tín thuộc tạp chí khoa học chuyên ngành được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước tính điểm.

+ Cam kết có bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế uy tín, kỷ yếu hội nghị hoặc hội thảo quốc tế của nhà xuất bản nước ngoài có mã số chuẩn quốc tế ISBN hoặc tương đương trở lên trước khi kết thúc hợp đồng làm việc lần đầu (có phản biện được đơn vị chấp nhận).

b. Tiêu chuẩn khác:

– Sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ giảng dạy, NCKH (có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương);

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

– Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NSNN và nguồn thu bổ sung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi tuyển và xét tuyển đặc cách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T10/2017

 

STT

 

Vị trí

 

Yêu cầu (tiêu chuẩn) của vị trí tuyển dụng

 

Số lượng

Nguồn tài chính để trả thu nhập Hình thức tuyển dụng Thời gian dự kiến tổ chức tuyển dụng
2. Giảng viên các ngoại ngữ khác

a. Tiêu chuẩn chuyên môn, cần đạt các yêu cầu sau:

– Đang học nghiên cứu sinh tại các cơ sở đào tạo trong nước, chuyên ngành phù hợp;

– Có học vị thạc sĩ chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng, đạt loại giỏi trở lên;

– Tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại giỏi trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp;

– Cam kết có bằng tiến sĩ trong 4 năm kể từ ngày được tuyển dụng,sau thời hạn trên, viên chức không có bằng tiến sĩ, nhà trường sẽ chấm dứt hợp đồng làm việc;

– Có khả năng NCKH:

+ Có bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc gia có uy tín thuộc tạp chí khoa học chuyên ngành được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước tính điểm.

+ Cam kết có bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế uy tín, kỷ yếu hội nghị hoặc hội thảo quốc tế của nhà xuất bản nước ngoài có mã số chuẩn quốc tế ISBN hoặc tương đương trở lên trước khi kết thúc hợp đồng làm việc lần đầu (có phản biện được đơn vị chấp nhận).

b. Tiêu chuẩn khác

– Sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ giảng dạy, NCKH (có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương);

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

–  Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học.

 

STT

 

Vị trí

 

Yêu cầu (tiêu chuẩn) của vị trí tuyển dụng

 

Số lượng

Nguồn tài chính để trả thu nhập Hình thức tuyển dụng Thời gian dự kiến tổ chức tuyển dụng
II.  Xét tuyển đặc cách: Các ứng viên dự xét tuyển đặc cách cần đáp  ứng các tiêu chuẩn sau:

1. Tiêu chuẩn chuyên môn, cần đạt các yêu cầu sau:

– Có học vị tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

– Có khả năng NCKH:

+ Có bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc gia có uy tín thuộc tạp chí khoa học chuyên ngành được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước tính điểm.

+ Cam kết có bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế uy tín, kỷ yếu hội nghị hoặc hội thảo quốc tế của nhà xuất bản nước ngoài có mã số chuẩn quốc tế ISBN hoặc tương đương trở lên trước khi kết thúc hợp đồng làm việc lần đầu (có phản biện được đơn vị chấp nhận).

2. Các tiêu chuẩn khác

– Sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ giảng dạy, NCKH (có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương);

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

– Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học.

 

2.

 

Chuyên viên

1. Đơn vị: (Trung tâm Công nghệ TT – Truyền thông và Học liệu: 02; Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài: 01; Phòng Khoa học – Công nghệ: 01; Khoa Sau Đại học: 01; Khoa NN & VH Đức: 01; Trường THPT CNN: 01; Phòng HCTH: 01; P.Quản trị: 01; Chuyên viên chuyên trách Văn phòng Đoàn Thanh niên Trường: 01).  

 

10

NSNN và nguồn thu bổ sung  

 

Thi tuyển

 

 

T9/2017

 

STT

 

Vị trí

 

Yêu cầu (tiêu chuẩn) của vị trí tuyển dụng

 

Số lượng

Nguồn tài chính để trả thu nhập Hình thức tuyển dụng Thời gian dự kiến tổ chức tuyển dụng
2. Tiêu chuẩn

a. Tiêu chuẩn chuyên môn, đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

– Tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên.

– Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b. Tiêu chuẩn khác:

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

– Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương).

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Thư viện viên

1. Đơn vị: Trung tâm Công nghệ TT – Truyền thông và Học liệu

2. Tiêu chuẩn

a. Tiêu chuẩn chuyên môn, cần đạt được một trong các yêu cầu sau:

– Có học vị thạc sĩ chuyên ngành thư viện;

– Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành thư viện đạt loại khá trở lên.

– Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành thư viện, có kinh nghiệm công tác từ 36 tháng trở lên.

b. Các tiêu chuẩn khác

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

–  Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương).

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

Thi tuyển

 

STT

 

Vị trí

Yêu cầu (tiêu chuẩn) của vị trí tuyển dụng  

Số lượng

Nguồn tài chính để trả thu nhập Hình thức tuyển dụng Thời gian dự kiến tổ chức tuyển dụng
 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

Kế toán viên

1. Đơn vị: Phòng Kế hoạch – Tài chính

2. Tiêu chuẩn

a. Tiêu chuẩn chuyên môn, cần đạt được một trong các yêu cầu sau:

– Có học vị thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Kế toán

– Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành Tài chính Kế toán  đạt loại khá trở lên;

– Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành Tài chính kế toán, có kinh nghiệm công tác từ 36 tháng trở lên.

b. Các tiêu chuẩn khác:

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

– Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương).

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

NSNN và nguồn thu bổ sung

 

 

 

 

 

 

Thi tuyển

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

Kỹ sư

1. Đơn vị: Phòng Quản trị

2. Tiêu chuẩn

a. Tiêu chuẩn chuyên môn, cần đạt được một trong các yêu cầu sau:

– Có học vị thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử;

– Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử đạt loại khá trở lên;

– Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử, có kinh nghiệm công tác từ 36 tháng trở lên.

b. Các tiêu chuẩn khác:

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

– Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương).

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

NSNN và nguồn thu bổ sung

 

 

 

 

 

 

Thi tuyển

 

STT

 

Vị trí

Yêu cầu (tiêu chuẩn) của vị trí tuyển dụng  

Số lượng

Nguồn tài chính để trả thu nhập Hình thức tuyển dụng Thời gian dự kiến tổ chức tuyển dụng
 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

Kiến trúc sư

1. Đơn vị: Phòng Quản trị 2.Tiêu chuẩn

a.   Tiêu chuẩn chuyên môn, cần đạt được một trong các yêu cầu sau:

– Có học vị thạc sĩ chuyên ngành kiến trúc;

– Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành kiến trúc đạt loại khá trở lên;

– Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành kiến trúc, có kinh nghiệm công tác từ 36 tháng trở lên.

b. Các tiêu chuẩn khác

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

-Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương).

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

NSNN và nguồn thu bổ sung

 

 

 

 

 

 

 

Thi tuyển

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

Giáo viên THPT

I. Đơn vị: Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

II.Tiêu chuẩn

1. Tiêu chuẩn chuyên môn, đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a.  Giáo viên môn Toán: 02

– Có học vị thạc sĩ chuyên ngành Toán học, đào tạo hệ chính quy và điểm trung bình chung toàn khóa đạt 7.0/10 (hoặc 2.5/4);

– Tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành Toán học.

b. Giáo viên môn Ngữ văn: 01

– Có học vị thạc sĩ chuyên ngành Ngữ văn, đào tạo hệ chính quy và điểm trung bình chung toàn khóa đạt 7.0/10 (hoặc 2.5/4);

– Tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành Ngữ văn.

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

Thi tuyển

 

 

 

 

 

 

T9/2017

 

STT

 

Vị trí

Yêu cầu (tiêu chuẩn) của vị trí tuyển dụng  

Số lượng

Nguồn tài chính để trả thu nhập Hình thức tuyển dụng Thời gian dự kiến tổ chức tuyển dụng
c. Giáo viên môn Vật lý: 01

– Có học vị thạc sĩ chuyên ngành Vật lý, đào tạo hệ chính quy và điểm trung bình chung toàn khóa đạt 7.0/10 (hoặc 2.5/4);

–  Tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên   ngành Vật lý.

d. Môn Tiếng Anh: 01

– Có học vị thạc sĩ chuyên ngành Tiếng Anh, đào tạo hệ chính quy và điểm trung bình chung toàn khóa đạt 7.0/10 (hoặc 2.5/4);

– Tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên, chuyên ngành Tiếng Anh.

2. Tiêu chuẩn khác (đối với GV tất cả các bộ môn):

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

– Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương).

– Tốt nghiệp đại học hệ sư phạm hoặc có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

III.   Tóm tắt nội dung thi tuyển từng môn

 

TT

 

Vị trí

 

Chuyên môn

 

Tin học

(Môn điều kiện)

Ngoại ngữ

(Đối với GVNN là ngoại ngữ 2) (Môn điều kiện)

 

Kiến thức chung Quản lý HCNN)

 

Hiểu biết về ĐHQGHN và đơn vị

1. Giảng viên ngoại ngữ 1. Thi viết

– Nội dung: Một trong những lĩnh vực: Ngôn ngữ học, Giáo dục ngoại ngữ, Quốc tế học (theo đăng ký của ứng viên).

– Thời gian: 100 phút

– Hệ số điểm: 1

2. Thi giảng dạy

– Nội dung: Giảng dạy một phần nội dung chuyên môn sẽ đảm nhận.

-Hình thức: Giảng trực tiếp cho sinh viên.

– Thời gian: 01 tiết học

–   Hệ số điểm: 2

– Nội dung: Thi tin học văn phòng (word và exell).

– Hình thức: Thi thực hành trên máy tính.

– Thời gian: 60 phút

Nhà trường không tổ chức thi, ứng viên    nộp   chứng chỉ B1, B2 hoặc tương đương trở lên theo hồ sơ dự tuyển (tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức hoặc ngoại ngữ khác) – Nội dung:

+ Hiểu biết về pháp luật: luật viên chức; chủ  trương,

– Nội dung: Hiểu biết về quy chế hoạt động, cơ cấu  tổ  chức;  chức năng
nhiệm vụ của ĐHQGHN và Trường ĐHNN.

–   Hình thức: Vấn đáp.

–   Hệ số điểm: 1

Giáo viên THPT –      Nội dung: Giảng dạy một phần nội dung chuyên môn sẽ đảm nhận

–     Hình thức: Giảng trực tiếp cho học sinh

–   Thời gian: 01 tiết học

–   Hệ số điểm: 2

–   Nội dung: Thi tin học văn phòng (word và exell).

–      Hình thức: Thi thực hành trên máy tính.

–       Thời gian: 60 phút

Nhà trường không tổ chức thi, ứng viên nộp  chứng chỉ B1 hoặc tương đương theo hồ sơ dự tuyển (tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức hoặc ngoại ngữ khác) – Nội dung:

+ Hiểu biết về pháp luật: luật viên chức; chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

+ Hiểu biết về hệ thống GDĐH, về  ĐHQGHN   và

Trường ĐHNN.

+ Hiểu biết về các tiêu chuẩn ngạch, bậc. đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

+ Hiểu biết về hệ thống GDĐH, về  ĐHQGHN   và

Trường ĐHNN.

+ Hiểu biết về các tiêu chuẩn ngạch, bậc.

– Hình thức: Thi viết

– Thời gian: 120 phút

– Hệ số điểm: 1

–   Nội dung: Hiểu biết về quy chế hoạt động, cơ cấu tổ chức; chức năng nhiệm vụ của ĐHQGHN và Trường ĐHNN.

–   Hình thức: Vấn đáp.

–   Hệ số điểm: 1

3. Chuyên viên, Kế toán viên, kỹ sư, kiến trúc sư, thư viện viên – Nội dung: Kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến vị trí sẽ đảm nhiệm.

– Hình thức: Thi viết

– Thời gian: 100 phút

– Hệ số điểm: 1

– Nội dung: Thi tin học văn phòng (word và exell).

– Hình thức: Thi thực hành trên máy tính.

– Thời gian: 60 phút

Nhà trường không tổ chức thi, ứng viên nộp  chứng chỉ B1 hoặc tương đương theo hồ sơ dự tuyển (tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức hoặc ngoại ngữ khác) – Nội dung:

+ Hiểu biết về pháp luật: luật viên chức; chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

+ Hiểu biết về hệ thống GDĐH, về  ĐHQGHN   và

Trường ĐHNN.

+ Hiểu biết về các tiêu chuẩn ngạch, bậc.

–   Hình thức: Thi viết

–   Thời gian: 120 phút

–   Hệ số điểm: 1

– Nội dung: Hiểu biết về quy chế hoạt động, cơ cấu tổ chức; chức năng nhiệm vụ của ĐHQGHN và Trường ĐHNN.

–  Hình thức: Vấn đáp.

–  Hệ số điểm: 1

 Điều kiện miễn thi  môn tin học

Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

IV. Nguồn tuyển dụng và cách thức tiếp cận nguồn

1. Nguồn tuyển dụng

Cán bộ hợp đồng lao động của Nhà trường.

Sinh viên đã tốt nghiệp của Nhà trường.

– Sinh viên tốt nghiệp đúng chuyên môn tuyển dụng từ các trường Đại học trong và ngoài nước.

2. Cách thức tiếp cận nguồn

Thông qua phương tiện thông tin đại chúng (đăng báo Nhân dân, trên Hệ thống website của Trường).

V.  Danh sách Hội đồng đề nghị

1. Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2017 của Trường ĐHNN

2. Ban chấm thi chuyên môn và thực hành giảng dạy

Tùy theo chuyên môn, Chủ tịch HĐ thi tuyển viên chức Trường ĐHNN sẽ quyết định thành lập tiểu ban tương ứng bao gồm các thành phần sau: Đại diện Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo Phòng TCCB, đại diện lãnh đạo khoa và tổ/bộ môn có ứng viên dự thi (từ 3 đến 5 người).

2.1 Ban chấm thi môn vấn đáp chuyên môn

Trường ĐHNN sẽ quyết định thành lập Tiểu ban chấm thi môn vấn đáp chuyên môn, bao gồm các thành phần sau: Đại diện Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo Phòng TCCB, đại diện lãnh đạo các đơn vị.

2.2 . Ban chấm thi môn Kiến thức chung

Trường ĐHNN sẽ quyết định thành lập tiểu ban chấm thi môn Kiến thức chung, bao gồm các thành phần sau: Đại diện Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo Phòng TCCB, đại diện lãnh đạo một số đơn vị.

2.3. Ban chấm môn Tin học

Đại diện Ban giám hiệu, Phòng TCCB, Trung tâm CNTT, Trường Đại học Công Nghệ – ĐHQGHN.

3. Thành lập các ban ra đề thi các môn viết, vấn đáp, tin học

4. Thành lập các ban coi thi các môn thi môn viết, tin học

VI. Tóm tắt dự kiến kế hoạch tuyển dụng chi tiết từ khi quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng cho đến khi có kết quả tuyển dụng báo cáo ĐHQGHN

TT Nội dung công việc Người/đơn vị thực hiện Sản phẩm Thời gian dự kiến Ghi chú
1. Lập kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 Phòng TCCB Kế hoạch tuyển dụng T7/2017
 

2.

Thông báo tuyển dụng trên phương tiện thông tin đại chúng. Đăng tải thông báo, bản mô tả chi tiết công việc của các vị trí tuyển dụng và các tài liệu dùng cho thi tuyển trên trang web của Trường.  

Phòng TCCB

TBTD đăng báo nhân dân, bản mô tả công việc ở các vị trí TD và tài liệu thi tuyển đăng trên webside của Trường  

T9/2017

3. Tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ Phòng TCCB Hồ sơ ứng viên và danh sách trích ngang T9/2017
4. Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2017 Phòng TCCB Quyết định T10/2017
5. Họp Hội đồng tuyển dụng thông qua kế hoạch chi tiết, cách thức tổ chức tuyển dụng Hội đồng TD theo QĐ của Hiệu trưởng Kế hoạch tổ chức tuyển dụng T10/2017
6. Triệu tập các ứng viên: Phổ biến phương thức, môn thi, nội dung, tài liệu ôn tập và lịch thi Phòng TCCB T10/2017
7. Họp Hội đồng tuyển dụng thông qua kế hoạch nhân sự ra đề thi, coi thi, chấm thi. Hội đồng TD theo QĐ của Hiệu trưởng Biên bản T10/2017
8. Thành lập các tiểu ban chuyên môn ra đề, phỏng vấn, coi thi và chấm thi Phòng TCCB Các QĐ T10/2017
9. Tổ chức thi tuyển (tổ chức thi, chấm thi) PhòngTCCBvàcáctiểuban Các ứng viên đăng ký dự thi T10/2017
10. Tập hợp kết quả thi từ các tiểu ban Phòng TCCB Kết quả thi của các tiểu ban T11/2017
11. Thông báo kết quả tuyển dụng tới các ứng viên và tất cả các đơn vị trong toàn Trường Phòng TCCB Thông báo T11/2017
12. Nhận đơn phúc tra của ứng viên và các ý kiến phản hồi khác Phòng TCCB T11/2017
13. Họp Hội đồng T.dụng báo cáo tình hình tổ chức thi. Hội đồng TD T11/2017
 

14.

 

Thông qua kết quả thi của từng ứng viên và danh sách ứng viên trúng tuyển

 

Phòng TCCB

QĐ công nhận KQ tuyển dụng kèm theo KQ tuyển dụng của các ứng viên và DS ứng viên trúng tuyển  

T11/2017

 

15.

Thẩm định hồ sơ lương, BHXH của các ứng viên trúng tuyển và ra quyết định thu nhận ứng viên trúng tuyển  

Phòng TCCB

 

Văn bản

 

T11/2017

16. Họp ứng viên trúng tuyển, trao QĐ và ký hợp   đồng làm việc với ứng viên trúng tuyển Phòng TCCB Văn bản T11/2017
17. Giới thiệu viên chức với đơn vị Phòng TCCB phối hợp với đơn vị T11/2017
18. Báo cáo ĐHQGHN công tác tuyển dụng và danh sách ứng viên trúng tuyển Phòng TCCB phối hợp với đơn vị Văn bản T12/2017

Nguồn tin: ulis.vnu.edu.vn