Trường Đại Học Nha Trang tuyển dụng viên chức năm 2019

11/07/2019

Trường Đại Học Nha Trang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu, trong đó:

– 55 viên chức giảng dạy.

– 08 viên chức hành chính.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09/08/2019.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức hành chính, trường Đại học Nha Trang.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Nguồn tin: ntu.edu.vn