Trường Đại học Vinh tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng năm 2017

30/06/2017

Năm 2017, Trường Đại học Vinh có nhu cầu tuyển 30 chỉ tiêu viên chức và lao động hợp đồng, gồm 21 giảng viên và 09 giáo viên, cụ thể như sau:

2017-07-01 (2)

2017-07-01 (2) 2017-07-01 (2)

Nguồn tin: phongtccb.vinhuni.edu.vn