Trường THPT Hoàng Quốc Việt, Thái Nguyên thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017

07/09/2017

Trường THPT Hoàng Quốc Việt, Thái Nguyên thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

222-tb-hqv_thong_bao_dieu_chinh_thoi_gian_ke_hoach_tuyen_vien_chuc_2017_69201715-1 222-tb-hqv_thong_bao_dieu_chinh_thoi_gian_ke_hoach_tuyen_vien_chuc_2017_69201715-2

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau: 

KẾ HOẠCH

Tuyển viên chức trường THPT Hoàng Quốc Việt, tỉnh Thái Nguyên Năm 2017

I. CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG:

Luật Viên chức số 58/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển, sử dụng và quản lý viên chức;

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh  nghề nghiệp đối với viên chức;

Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập;

Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 07/01/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên;

Hướng dẫn 834/HD-SGDĐT ngày 24/6/2016 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về việc tuyển viên chức vào làm việc tại các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Quyết định số 87/QĐ-SGDĐT ngày 17/01/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc giao biên chế sự nghiệp và hợp đồng năm 2017 cho  các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giaó dục và đào tạo.

II.   MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:

1. Số lượng viên chức cần tuyển dụng: Căn cứ biên chế được giao và thực trạng sử dụng biên chế đến ngày 30/8/2017 của Trường THPT Hoàng Quốc Việt, nhà trường tuyển viên chức Giáo viên trung học phổ thông hạng III – Mã số V07.05.15, số lượng cụ thể như sau:

Biên chế giao Biên chế hiện sử dụng Biên chế còn được tuyển Đề nghị tuyển Số lượng tuyển theo vị trí việc làm (Giáo viên)
Toán Vật lý Hóa học Sinh học
58 53 05 05 01 02 01 01

2.  Hình thức tuyển dụng

Đối với tuyển giáo viên: Thi tuyển theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ.

3.  Nội dung và hình thức các bài thi

Bài thi điều kiện:

Người dự tuyển viên chức phải thi 02 bài thi điều kiện sau đây:

– Bài thi 1: Thi ngoại ngữ

+ Hình thức thi: Thi viết (một trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc do người dự thi đăng ký), thời gian thi 60 phút.

+ Nội dung và kiến thức: Ở trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt

– Bài thi 2: Thi tin học văn phòng

+ Hình thức thi: Thực hành trên máy vi tính, thời gian thi 30 phút.

+ Nội dung và kiến thức: Ở trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông

+ Yêu cầu mỗi bài thi phải đạt từ 50 điểm trở lên theo thang điểm 100 người dự tuyển mới đủ điều kiện tính điểm xét tuyển; Kết quả hai bài thi này không tính vào tổng số điểm để xét tuyển.

Các bài thi để tính điểm tuyển dụng

– Bài thi 3: kiến thức chung (hệ số 1)

+ Hình thức thi: Thi viết, thời gian thi 120 phút.

+ Nội dung thi: về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành GDĐT.

Nội dung giới hạn trong các văn bản sau đây: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo đáp ứng CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” được thông qua tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đạo đức nhà giáo.

– Bài thi 4: Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành (hệ số 1)

+ Hình thức thi: Thi viết, thời gian thi 180 phút.

+ Nội dung: Về chuyên môn trong chương trình cấp học phù hợp với vị trí tuyển dụng.

– Bài thi 5: Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành (hệ số 2)

+ Hình thức thi: Thực hành giảng 01 tiết, thời gian giảng 45 phút.

+ Nội dung bài giảng: Trong chương trình cấp học phù hợp với vị trí tuyển dụng, theo tiến độ chương trình tại thời điểm tuyển dụng.

*  Kết quả thi là tổng số điểm của 03 bài thi (Bài thi 3, 4, 5)

4. Điều kiện được đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

– Về Quốc tịch: có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Về tuổi đời: Từ đủ 18 tuổi trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ);

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có bản sơ yếu lý lịch rõ ràng;

– Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch cần tuyển;

Không trong thời gian bị kỷ luật, vi phạm hợp đồng lao động (vi phạm kỷ luật lao động hoặc tự ý bỏ việc trong các cơ quan đơn vị Nhà nước);

Điều kiện về chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông (kèm theo bảng điểm học nghiệp vụ sư phạm);

Lưu ý: Thời gian học chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm của người dự tuyển  giáo viên không được trái với Quyết định số 1090/QĐ-BGDĐT ngày 27/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông.

– Điều kiện miễn thi tin học và ngoại ngữ

Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong  các trường hợp sau:

Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt

Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

5.  Hồ sơ dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm

Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu 1- Thông tư số 15/2012/TT- BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức).

Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận (theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT- BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế);

Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

Hồ sơ được đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 24x32cm có ghi danh mục các giấy tờ cần nộp và số điện thoại cần liên hệ.

Chú ý khi chuẩn bị hồ sơ và khi giao nhận hồ sơ

Đối với hồ sơ thi tuyển người nhận hồ sơ kiểm tra công khai các loại giấy tờ trước khi cho thí sinh ký tên vào danh sách nộp hồ sơ.

Người dự tuyển phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại Trường THPT Hoàng Quốc Việt.

6.  Quy chế thi tuyển, xét tuyển

Áp dụng Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ.

7.  Kinh phí cho tuyển dụng

Việc thu, nộp và quản lý sử dụng phí tuyển dụng thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng  công chức, viên chức.

Mức thu phí: 500.000 đồng/1 người dự tuyển.

III. Kế hoạch về thời gian tiến tuyển dụng viên chức năm 2017

1./Thông báo tuyển dụng

Trường THPT Hoàng Quốc Việt có thông báo tuyển dụng viên chức của nhà trường theo quy định từ ngày 14/8/2017.

2.  Thu nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ và phí dự tuyển: từ 7h30 ngày 14/8/2017 đến 16h30 ngày 06/9/2017 (trong giờ hành chính của ngày làm việc của nhà trường. Trừ ngày Chủ Nhật, ngày lễ 02/9/2017) đồng thời gửi giấy triệu tập thí sinh dự  tuyển.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Kế toán ở tầng 2 của nhà hiệu bộ Trường THPT Hoàng Quốc Việt.

3.  Thời gian tổ chức thi tuyển

Ngày 07/9/2017: 14h00 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển (niêm yết tại nhà trường và thông báo trên trnag thông tin điện tử nhà trường: http://thpthoangquocviet.thainguyen.edu.vn).

– Ngày 18/9/2017:

+ 08h30 niêm yết danh sách dự tuyển theo số báo danh và phòng thi; sơ đồ phòng thi; nội quy thi tuyển, xét tuyển; thời gian và hình thức thi đối với từng nội dung thi tuyển (niêm yết tại nhà trường và thông báo trên trang thông tin điện tử nhà trường: http://thpthoangquocviet.thainguyen.edu.vn).

+ 09h00 tập trung thí sinh dự tuyển tại phòng họp tầng 2 nhà hiệu bộ Trường THPT Hoàng Quốc Việt.

Ngày 19/9/2017 tổ chức thi tin học và ngoại ngữ

+ Địa điểm: tại Trường THPT Hoàng Quốc Việt.

+ Từ 07h30 đến 08h00: khai mạc kỳ thi.

+ Từ 08h30 đến 9h30: thi Ngoại ngữ.

+ Từ 10h00 đến 10h30: thi Tin học; chấm thi tin học.

Ngày 20/9/2017: Chấm bài thi Ngoại ngữ;

Ngày 21/9/2017: Công bố kết quả thi ngoại ngữ, tin học

Từ ngày 21/9/2017 đến ngày 02/10/2017: Nhận đơn phúc khảo bài thi ngoại ngữ (nếu có) trong giờ hành chính.

Ngày 03/10/2017: Chấm phúc khảo bài thi ngoại ngữ (nếu có).

Ngày 04/10/2017: Công bố kết quả phúc khảo; niêm yết kết quả sau chấm phúc khảo.

– Ngày 05/10/2017:

+ Địa điểm: tại Trường THPT Hoàng Quốc Việt.

+ Từ 07h30: Thi Kiến thức chung.

+ Từ 14h00: Chấm thi Kiến thức chung tại Trường THPT Hoàng Quốc Việt.

– Ngày 06/10/2017:

+ Địa điểm: tại Trường THPT Hoàng Quốc Việt.

+ Từ 7h30: Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành 1.

+ 11h15: Bắt thăm bài chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành 2.

+ Từ 14h00: Chấm thi kiến thức chuyên môn Trường THPT Hoàng Quốc

Việt.

Từ ngày 07/10/2017 đến ngày 11/10/2017: Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành 2 tại Trường THPT Hoàng Quốc Việt.

Ngày 12/10/2017: Công bố kết quả các bài

Từ ngày 12/10/2017 đến ngày 23/10/2017: nhận đơn phúc khảo bài thi kiến thức chung và bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành 1 (trong giờ hành chính).

Ngày 24/10/2017: Chấm phúc khảo bài thi kiến thức chung và bài thi kiến thức chuyên môn (nếu có).

– Ngày 25/10/2017:

+ Thông báo kết quả chấm phúc khảo (nếu có).

+ Tổng hợp kết quả thi và niêm yết kết quả thi theo quy định.

Ngày 26/10/2017: Báo cáo kết quả trúng tuyển với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 27/10/2017: Thông báo kết quả trúng tuyển.

Từ ngày 28/10/2017 đến ngày 30/10/2017: Thu hồ sơ gốc của người trúng tuyển.

Ngày 31/10/2017: Ra Quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển.

Trên đây là Kế hoạch tuyển viên chức năm 2017 của Trường THPT Hoàng Quốc Việt.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: điện thoại văn phòng nhà trường  02083828123; E-mail: c3hoangquocviet@thainguyen.edu.vn./.

Nguồn tin: mnhungson1.thainguyen.edu.vn