UBND huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng giáo viên tiểu học, mầm non năm học 2018 – 2019

11/09/2018

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 11/9/2018 về tuyển dụng giáo viên văn hóa tiểu học, mầm non năm học 2018 – 2019.

Về chỉ tiêu tuyển dụng khối Giáo viên mầm non hạng IV: 07 chỉ tiêu. Cụ thể: trường MN Tân Lộc: 01; trường MN An Lộc: 01; trường MN Mai Phụ: 01; trường MN Hộ Độ: 01; trường MN Thạch Mỹ 01; trường MN Thạch Châu: 02.

Về chỉ tiêu tuyển dụng khối tiểu học hạng IV: 17 chỉ tiêu. Cụ thể: Trường TH Hộ Độ 01; Trường TH Thạch Mỹ 01; Trường TH Thạch Châu 01; Trường TH Thạch Bằng 05; Trường TH Thạch Kim 03; Trường TH Bình Lộc 04; Trường TH An Lộc 01; Trường TH Thụ Lộc 01.

Tuyển-dụng-giáo-viên-tiểu-học,-mầm-non_Page_1

Tuyển-dụng-giáo-viên-tiểu-học,-mầm-non_Page_2 Tuyển-dụng-giáo-viên-tiểu-học,-mầm-non_Page_3

Tuyển-dụng-giáo-viên-tiểu-học,-mầm-non_Page_4 Tuyển-dụng-giáo-viên-tiểu-học,-mầm-non_Page_5 Tuyển-dụng-giáo-viên-tiểu-học,-mầm-non_Page_6

Nguồn tin: locha.hatinh.gov.vn