UBND huyện Ân Thi, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

08/05/2017

UBND huyện Ân Thi, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau:

I. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và chế độ ưu tiên trong tuyển dụng:

Chi tiết niêm yết tại Trụ sở HĐND-UBND huyện Ân Thi và UBND các xã có nhu cầu tuyển dụng.

II. Số lượng, chỉ tiêu tuyển dụng:

– Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: 04 chỉ tiêu gồm: UBND xã Văn Du, Đa Lộc, Phù Ủng, Tân Phúc (mỗi xã 1 chỉ tiêu).

– Chức danh Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng & Môi trường : 1 chỉ tiêu ở UBND xã Tân Phúc.

– Chức danh Văn hóa – Xã hội : 1 chỉ tiêu ở UBND xã Đặng Lễ.

III. Nội dung, yêu cầu về hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ:

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Chi tiết niêm yết tại Trụ sở HĐND – UBND huyện Ân Thi và UBND các xã có nhu cầu sử dụng.

2.  Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, số điện thoại liên hệ:

– Thời gian: Trong giờ hành chính kể từ ngày 5.5.2017 đến 4.6.2017.

– Địa điểm: Người đăng ký dự tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017 nộp hồ sơ dự tuyển dụng tại Phòng Nội vụ huyện Ân Thi (số điện thoại: 02213.831.222).

IV. Hình thức về nội dung tuyển dụng, thời gian và địa điểm tuyển dụng, lệ phí tuyển dụng:

– Tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển các điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo quy định tại thông báo này và chế độ ưu tiên tại Kế hoạch số 34/KH – UBND ngày 3/5/2017 của UBND huyện Ân Thi.

– Thời gianvà địa điểm tuyển dụng: Có thông báo cho thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển sau.

– Lệ phí tuyển dụng là 500.000 đồng/thí sinh.

Nguồn tin: Báo Hưng Yên